DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78490

Концепутуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті нелінійно-синергетичної методології

Валентина Григорівна Воронкова

Анотація


В статті представлено концептуалізацію інформаційно-комунікативного розвитку сучасного соціуму як нової парадигми розвитку цивілізації ХХІ століття. Розроблено нову управлінську парадигму інформаційно-комунікативного менеджменту, що пов’язана з інформаційною революцією, яка здійснює революційний вплив інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на всі сфери життєдіяльності суспільства. Розкрито поняття «інформаційно-комунікативного менеджменту» та його складові. З’ясовано простір інформаційно-комунікативного менеджменту як інформаційну форму підтримки процесів і функцій, що домінують в організації інформаційно-орієнтованого типу. Обґрунтовано напрями оптимізації інформаційно-комунікативного менеджменту в організації інформаційно-орієнтованого типу, розвиток якої детермінується інформаційною культурою

Ключові слова


інформаційно-комунікативний менеджмент; парадигма розвитку цивілізації; парадигма; інформаційна революція; інформаційно-комунікативні технології; інформаційний простір; інформаційне мережеве суспільство; організація як інформаційно орієнтована; культура і

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V. G. Formuvannâ contest ìnformacìjnoï osobistostì yak uspìšnoï adaptacìï umov rites to life in ìnformacìjnomu suspìl′stvì / V. G. Voronkova // Gìleâ: scientific bulletin: ZB. Sciences. Prats ' mother. -K. : UEN LLC NVP "«VÌR», 2014. - No. 86 (7). - P. 198-203.

Voronkova V. G. The Internet as a global trend of development of the information society / V. G. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE "SEC", "BELIEVE", by 2015. Is the Issue. 93 (2). – P. 174-179.

Grinberg, A. S. Informacionnyj management: učeb. Book / A. S.Grinberg, I. A.King. – M.: UNITY-Dana, 2003. – 415 s.

Dz′oban′ A. P. National security of Ukraine: conceptual framework and worldview makes sense: monograph / A. P. Dz′oban′ . - KharkivХарків, 2007. – 284 s.

The law of Ukraine "On national programme of informatization / Known. Parliament. -1998. - No. 7. - P. 181.

Law of Ukraine about the concept of the national programme of informatization / Known. Parliament. – 1998 . -No. 27-28. - P. 182.

Information technology as a factor of social transformation in Ukraine: singles. analìt. Ext. / M. A. Oževan, S. L. Hnatyuk, T. A. Isakova; for the floor. Ed. D. Oak. – K. : NISS, 2011. – 96 s. electronic version: http://www.niss.gov.ua. - Дата доступу: сер. 2016. – Назва з екрана

Kalinina L. M. Genesis information management as a field of scientific knowledge / L. M.Kalinina // Strategic priorities. - 2009. - No. 4 (13). - P. 71-76.

Melnik V. V. Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development /V. V. Melnik // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2012. – Issue 49.- P. 122-134.

Approval of regulations on the development and implementation of a national programme of informatization : the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 31 September 1998 No. 1352 / Official Bulletin of Ukraine. -1999. - No. 35.

Sosnin A. V. Information security: new dimensions of threats related to information-communication sphere / A. V. Sosnin, O. P. Dz′oban′ // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2015. No. 61. - P. 24-34.

Sosnin A. V. Problems state management system of national information resources of the scientific potential of Ukraine : [monograph] [Text] / A. V. Sosnin. – K.: Institute of State and law. In M. Koretsky. – 2003. – 572 s.

Savchenko S. V. Philosophy of the global information society as the civìlìzacìjna paradigm of development in modern society [text] / S. V. Savchenko // Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences Ave]- K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Is the Issue. 90. - P. 194-198.

Savchenko S. V. The interaction of culture and education in the conditions of the information society and cultural globalization: a socio-philosophical dimension / S. V. Savchenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya : publishing of ZDIA is 2014. - Issue 59.- P. 117-126.

Punčenko O. P. Civilizacionnoe izmerenie history čelovečestva: [monografiâ] / O.P. Punčenko. – Odessa : Astroprint, 2013. – 448 s.

Punčenko O. P. Frejmy for reprezentacii ètapa sovremennogo civilizacionnogo development / O. P. Punčenko // Filosofiâ s socials Sciences: Naučnyj. –Minsk : Belorusskij old University. – 2014. – №2. - P. 26-30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст ] / В. Г.Воронкова // Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86 (7). – С.198-203.

2. Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства [Текст ] / В. Г.Воронкова // Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ “НВП” “ВІР”, 2015. – Вип. № 93(2). – С. 174-179.

3. Гринберг, А. С. Информационный менеджмент: учеб. пособие / Гринберг, А. С., Король, И. А.. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

4. Дзьобань О. П. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія [Текст ]  / Дзьобань О. П. – Х. : Майдан, 2007. – 284 с.

5. Закон України про національну програму інформатизації / Відом. Верховної Ради України. -1998. - № 7. - с.181.

6. Закон України про концепцію Національної програми інформатизації / Відом. Верховної Ради України.-1998. - № 27-28. - с.182.

7. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні: зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова; за заг. ред. Д. В. Дубова. – К. : НІСД, 2011. – 96 с. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua. - Дата доступу: сер. 2016. – Назва з екрана

8. Калініна Л. М. Генезис інформаційного менеджменту як галузі наукового знання [Текст ] /Л. М.Калініна // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 4 (13). - С.71-76.

9. Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку [Текст ] / В.В.Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – Вип.49 .- С.122-134.

10. Про затвердження Положення про формування та виконання національної програми інформатизації : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 / Офіційний вісник України.-1999.- № 35.

11. Соснін О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою [Текст] / О. В.Соснін, О. П.Дзьобань // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб.наук.пр.] – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2015. – №61. – C. 24 -34.

12. Соснін О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України : [монографія] [Текст ] / О. В. Соснін. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2003. – 572 с.

13. Савченко С. В. Філософія глобального інформаційного суспільства як цивілізаційна парадигма розвитку сучасного суспільства [Текст ] / С. В. Савченко // Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.] – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. 90. – С. 194-198.

14. Савченко С. В. Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір [Текст ] / С. В. Савченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, – 2014. – Вип.59. – С.117-126.

15. Пунченко О. П. Цивилизационное измерение истории человечества: [монография] [Текст ] / О. П. Пунченко. – Одесса :Астропринт, 2013. – 448с.

16. Пунченко О. П. Фреймы для репрезентации современного этапа цивилизационного развития [Текст ] / О. П.Пунченко // Философия и социальные науки: Научный журнал. – Минск : Белорусский государственный университет. – 2014. – №2. – С.26-30. 

Copyright (c) 2016 Валентина Григорівна Воронкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941