DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78510

Методологія дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації

Тетяна Миколаївна Черниш

Анотація


Представлено аналіз методології дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації та досліджено структуру методологічного пошуку методів дослідження. З’ясовано місце і роль елементів методології пізнання інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації як складного соціального феномена та виявлено цивілізаційний чи культурологічний підхід до аналізу теми дослідження. Розкрито поняттєво-категорійний апарат дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації та представлено пояснення сучасного терміну «джойнерова комунікативна самореферентна мережа» для адекватного пізнання інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації. Розкрито закономірності розвитку інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації, здійснено діагностику проблем інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації та представлено авторське розуміння інформаційної особистості інформаційного суспільства

Ключові слова


методологія; інформаційно-комунікативний потенціал; гуманітарний світогляд особистості; глобалізація; джойнерова самореферентна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V. G. Philosophy of globalization : socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions : [monograph] / V. G. Voronkova. – Zaporizhzhya : ZDIA, 2010. – 272 p.

Kastel′s M. Informacionnaâ èpoha : President, obŝestvo, culture / M. Kastel′s. – M. : GU VŠÈ, 2000. – 607 s.

Otreško V. S. Humanitarian strategy of innovation development of Ukrainian society. Political context : monograph / Vladimir Otreško; National Pedagogic University Ave. M. P. Drahomanov.- Kyiv : Genesis, 2014.- 432 s.

Kastel′s M. Informacionnaâ èpoha : President, obŝestvo and culture. – M. : GUVŠÈ, 1996. – 608 s.

Dubov D. V. Broadband access to the Internet as an important precondition for innovation development of Ukraine: analìt. Ext. / D. Dubov, M. Oževan. -K.: NÌSMD, 2013. - 108 s.

Voronkova V. G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society "/ V.G.Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: Sciences. works. – K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP, " BELIEVE ", 2014. Is the Issue. No. 86 (7). - P. 198-203.

Kastel′s Manuèl′. Stanovlenie setevyh society structures / Manuèl′ Kastel′s / /Novaya volna postindustrial′naâ on Zapade: [bots are] /edited. V. l. Inozemceva.- M. : Academia, 1999. – 505 s.

Bazaluk O. Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education / O. Bazaluk // Education and management. – 2010. - TK 13. No. 2/3. - P. 49-55.

Punčenko O. P. Informatization as a means of disseminating the information resources of the society / O. Punčenko, A. Lazarevìč // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing of ZDIA is 2015. - Issue 63. - P. 21-30.

Kastel′s M. Internet and Galaxy - Considerations for Internet, business and society. Lane. With the English. / M. Kastel′s. - K. : Publishing House "Vakler" in the form of the LLC, 2007. - 304 s.

Sosnin A. V., Voronkova V. G., Postol O. E. Modern international systems and global development (socio-political, socio-economic and socio-anthropological dimensions): textbook / A. V. Sosnin, V. G. Voronkova, O. E. Postol // Kyiv: Center for educational literature, 2015. – 556 s.

Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education : Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev : ISPC, 2013. – P.147–160.

Lazarevich A. A. Formation of information society : communications and epistemological and cultural-civilizational grounds / A. A. Lazarevich; researcher. Ed. Levâš I.Ya. : Minsk, Belaruskaya navuka, 2015. - 537 s.

Nesteriak Y. State information policy / Y. Nesteriak. - K. : NADY, 2014. - 292 p.

Kucepal S. Osvita-ìnformacìjnomu globalìzacìjno in kontinuumì: neobhìdnìst′ oblast/s. Kucepal // Fìlosofs′kì obrìï. Is the Issue. No15. - Armouring; Poltava, 2006. - P. 27-40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри : [монографія] / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

3. Отрешко В. С. Гуманітарна стратегія інноваційного розвитку українського суспільства. Політологічний контекст : монографія / Володимир Отрешко; Нац.пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова.- Київ : Генеза, 2014.- 432 с.

4. Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ГУВШЭ, 1996. – 608 с.

5. Дубов Д. В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван. - К.: НІСМД, 2013. – 108 с.

6. Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві» / В. Г. Воронкова // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86 (7). – С.198-203.

7. Кастельс Мануэль. Становление общества сетевых структур / Мануэль Кастельс // Новая постиндустриальная волна на Западе : [Антология ] / под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – 505 с.

8. Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління – 2010. - Т.13. № 2/3 - С.49-55.

9. Пунченко О. П. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства / О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, – 2015. – Вип. 63. – С.21-30.

10. Кастельс М. Інтернет і Галактика - Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. Пер. з англ. / М. Кастельс.- К.: Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007. - 304 с.

11. Соснін О. В., Воронкова В. Г., Постол О. Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально- економічні та соціально-антропологічні виміри) : Навчальний посібник / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, О. Є. Постол // Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 556 с.

12. Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education : Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev : ISPC, 2013. – P.147–160.

13. Лазаревич А. А. Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания / А. А. Лазаревич; науч. ред. И. Я. Левяш.- Минск : Беларуская навука, 2015.- 537с.

14. Нестеряк Ю. В. Державна інформаційна політика України / Ю. В. Нестеряк. - К.: НАДУ, 2014.- 292 с.

15. Куцепал С. В. Освіта в глобалізаційно-інформаційному континуумі: необхідність трансформації / С. В. Куцепал // Філософські обрії. - Вип.15. – Київ ; Полтава, 2006. - С.27-40.

 

Copyright (c) 2016 Тетяна Миколаївна Черниш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941