DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78559

Інтелектуально-духовні пріоритети цивілізаційного розвитку в умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне та «суспільство знань»

Виктория Владимировна Мельник

Анотація


В статті розкрито механізми формування інтелектуально-духовних пріоритетів цивілізаційного розвитку в умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне і «суспільство знань», в якому зростає динаміка розвитку науки, освіти, культури. Виявлено суть нової стратегії інтелектуально-духовних пріоритетів цивілізаційного розвитку, яка направлена на вирішення культурно-інтелектуальних задач освіти, вироблення стратегічних позицій розвитку освіти в умовах викликів цивілізації. Аргументовано динамічну трансформацію постіндустріальної цивілізації в інформаційну, яка вимагає і динамічного розвитку науки і освіти, які розвиваються у якості безпосередньої виробничої сили і направлені на формування якісно нового сектору інформаційної економіки. Представлено аналіз практичних питань, пов’язаних з концептуалізацією інтелектульно-духовних пріоритетів цивілізаційного розвитку в умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне і «суспільство знань». Зроблено висновок, що розробка нової стратегії інтелектуально-духовної освіти як фактор сталого розвитку в умовах трансформації інформаційного суспільства, буде сприяти еволюції в «суспільство знань», яке виступає фактором інноваційного розвитку

Ключові слова


інтеплектуально-духовні пріоритети; трансформація; постіндустріальне суспільство; інформаційне суспільство; «суспільство знань»; наука; освіта; культура; інновації; сталий розвиток; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vaškevič V. N. Sn the Historical consciousness of modern youth : research methodology/m. Vaškevič//higher education in Ukraine. 2005. – № 4. – Pp. 74-79.

Voronkova V. G. Formirovanie new mirovozzreniâ, new rights, new society of the future / V.G. Voronkova / Who and as vospityvat′ in podrastaûŝih pokoleniâh : [monografiâ] // edited. O. A.. Bazaluka.: Izdatel′skij DOM "Skif". is 2012. – T. 2. P. 134-152.

Voronkova V. G. Philosophy of globalization: socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions. [Monograph] / V. G. Voronkova. – Zaporizhzhya : ZDIA, 2010. – 272 p.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1.- Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.

Bazaluk O. A. Filosofiâ obrazovaniâ kosmologičeskoj light koncepcii specify in. Tutorial / Oleg Bazaluk. – Kyiv : Condor, 2010. – 458 p.

Bazaluk Oleg. Neurophilosophy in the Formation of Planetary-Cosmic Personality / Future Human Image 1 (4) – Kyiv : ISPC, 2014. – P. 5-13

Melnik V.V. Cultural globalisation as a driving force of the development of modern society / V. Melnik // Social technology : actual problems of theory and practice: [GS. etc..] / Classical Private University. – 2012.- Issue 54. - P. 184-196.

Nikitenko V. A / Human values as geocìnnostì global scale : the anthropological dimension / V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] / Ed. V. G. Voronkova. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013. - Issue. 55.- P. 131-138.

Savchenko S. V. The interaction of culture and education in the conditions of the information society and cultural globalization : a socio-philosophical dimension / S.V.. Savchenko //Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences works]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2014. - Issue. 59.- P. 117-126.

Savchenko S. V. Concept "society of knowledge as a strategic resource of the State in the humanities and scientific discourse / S.V. Savchenko // Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences works]. – K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2015. - Issue. 91 (12). – P. 236–241.

Savchenko S. V. Eevolution of transition of the information society in the "society of knowledge" in the conditions of globalization / S.V.Savchenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences works]. – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2015 .- Issue. 62. - Pp. 158 -169.

Svyrydenko Denys. Higher education in the face of XXI century challenges. Philosophy and Cosmology 2014 (Vol. 13) – Kyiv : ISPC, 2014. – P. 258-263.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вашкевич В. М. Історична свідомість сучасної молоді: до методології дослідження / В. М. Вашкевич // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С.74-79.

2. Воронкова В. Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего / В. Г. Воронкова / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях: [монография] // Под ред. О. А. Базалука. – К.: Издательский дом «Скиф». – 2012. – Т.2. – С.134-152.

3. Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри. [Монографія] / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

4. Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1.- Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.

5. Базалук О. А. Философия образования в свете новой космологической концепции. Учебник / Олег Базалук. – Киев : Кондор, 2010. – 458 с.

6. Bazaluk Oleg. Neurophilosophy in the Formation of Planetary-Cosmic Personality / Future Human Image 1 (4) – Kyiv : ISPC, 2014. – P. 5-13

7. Мельник В. В. Культурна глобалізація як рушійна сила розвитку сучасного соціуму / В. В. Мельник // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: [зб. наук. пр..] / Класичний приватний університет. – Вип.54. – 2012. – С.184-196.

8. Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічний вимір / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]. / ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013. – Вип. 55. – С. 131 – 138.

9. Савченко С. В. Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір / С. В. Савченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2014. – Вип. 59. – С. 117–126.

10. Савченко С. В. Концепції «суспільства знань» як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно-науковому дискурсі / С. В. Савченко // Гілея : науковий вісник : [зб. наук. праць]. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2015. – Вип. 91(12). – C. 236–241.

11 Савченко С. В. Еволюція переходу інформаційного суспільства в «суспільство знань» в умовах глобалізації / С. В. Савченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2015. – Вип. 62. – С. 158–169.

12. Svyrydenko Denys. Higher education in the face of XXI century challenges. Philosophy and Cosmology 2014 (Vol. 13) - Kyiv: ISPC, 2014. – P. 258-263.

Copyright (c) 2016 Виктория Владимировна Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941