DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78562

Маргіналізація офіційної науки: необхідність толерантності між парадигмами

Виктор Степанович Калюжный, Владимир Александрович Товарниченко

Анотація


У статті розглядається процес її маргіналізації офіційної науки. Наука лежить в основі сучасних інформаційних технологій. Без неї були б неможливі досягнення в галузі освоєння космосу, медицини, генетики, кібернетики.. Але не тільки наука впливає на суспільство, але і суспільство впливає на науку як соціальний інститут і, зокрема, на вчених, які є членами товариства. В ситуації постмодерну змінюється культурна функція науки. Її ідентичність розмивається. Наука, виявляється з цієї точки зору однією з сфер професійної діяльності, має лише прикладне значення - у створенні можливостей для проектування нових технічних систем, - але претензії на володіння істиною не мають підстав.В різних галузях науки вимоги до її критеріям відрізняються. Саме це дає можливість існувати маргінальної науці. Маргінальність виникає під впливом зовнішніх факторів, пов'язаних із соціально-економічною й соціокультурною трансформацією суспільства в цілому, яка, в свою чергу, змусила соціальні групи, які мали раніше високий статус, змінити або повністю втратити його і пов'язані з ним соціальне середовище, соціальні зв'язки та систему ціннісних орієнтацій. При такому розумінні і наука і псевдонаука в культурі рівноправні, торжествує ігрове ставлення до життя. Псевдонаукові ігри не вимагають використання громіздкого і дорогого устаткування, і є більш ефективними у фінансовому відношенні, ніж заняття наукою. В цих умовах розмивається межа між наукою і псевдонаукою, що гальмує технологічний розвиток. Для сучасної Української науки як соціального інституту, характерно те, що її не обійшов стороною процес трансформації української соціальної структури — маргіналізація значної частини населення. Маргінальна наука - самостійна галузь теоретичного знання, яка не відповідає наявним критеріям науковості, але в різних галузях науки вимоги до її критеріям відмінні. Саме це дає можливість існувати маргінальної науці. У взаємодіях між офіційною наукою і маргінальної наукою необхідна толерантність 


Ключові слова


толерантність; псевдонаука; маргінальна наука; наукова картина світу; раціональність; парадигма; наука; наукова раціональність; критерії науки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Popova I. P. New marginal groups in Russian society (the theoretical aspects)/ Popova I. P. // SOTSIS, 1999. — No. 7. — P. 64-66;

Melnik V. Science : problems obrudovanija the Ob ktelnet / Melnik V. // Visnyk Luvsgaga University Floofs science. 2008. VIP. 11. P. 15-26

Popper K. Logika and growth of scientific knowledge // Popper K. Selected works. -M.: Progress, 1983.-608 p.

Ilyin V. V. Philosophy of science. - M., Izd-vo Moskov. University press, 2003. - 360

Melkov Y. A. postclassical Fact in science. - K. : PARAPAN, 2004. -224 c.

Chuiko V. L Features of the concept of truth in the theory of scientific knowledge / Chuiko V. L // Philosophy of science : traditions and innovations 2008. – Vol. 2 sec.12-17.

Kiselev M. M. Science and education in the era postclassic: problems of intersection /Kiselev M. M. // Philosophy of science : traditions and innovations 2008. – Vol. 2 sec.3-12.

Lebedev S. A., Mironov A. V. Cognitive sociology: from criticism of the special epistemological status of science to the problem of scientific consensus. / Lebedev S. A., Mironov A. V. // Vestn. Mosk. Univ. Sir. 7. Philosophy. 1998. - N 4. - P: 99-109.

Savostyanova M. V. structure and functionality of the Paradigm of science /Savostyanova M. V. // Philosophy of science : traditions and innovations, 2010, №1(2)sec.18-26.

Lebid A. There. Philosophy of science and its role in the development of a reflection of Modern forms of scientific activity /Lebid A. // Philosophy of science: traditions and innovations, 2009, no 1 p. 18-23.

Banakh, V. A., Banakh, L. S. Transformation of value orientations of youth in the conditions of crisis of society. V.A. Banakh, L. S. Banakh // Humanitarian Bulletin Zaporizhya state engineering Academy. - 2016. - Vol. 64. - S. 13-21.

Voronkova V. G .The Internet as a global trend of development of network society and nformational / V. G. Voronkova // Humanitarian Bulletin Zaporizhya state engineering Academy. - 2016. - Vol. 64. - Pp. 32-43.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Попова И. П. Новые маргинальные группы в российском обществе (теоретические аспекты исследования) / Попова И. П. // СОЦИС, 1999. - №7. - С. 64-66.

2. Мельник В. Наука: проблеми обґрунтування та об'єктивності / В. Мельник // Вісник Львівського університету.Філософські науки. - 2008. - Вип . 11. - С.15-26.

3. Поппер К. Логика и рост научного знания // К. Поппер. Избранные работы. - М. : Прогресс, 1983 .- 608 с.

4. Ильин В. В. Философия науки. - М. Изд-во Москов. ун-та, 2003. - 360 с.

5. Мелков Ю. А. Факт в постнекласической науке. - К.: ПАРАПАН, 2004. -224 c.

6. Чуйко В. Л Особливості концепції істини в теорії наукового пізнання / В. Л.Чуйко // Філософія науки : традиція та інновації. - 2008. – Вип. 2. - С.12-17.

7. Кисельов М. М. Наука і освіта в епоху постнекласики : проблеми перетину / М.М.Кисельов // Філософія науки : традиція та інновації. - 2008. – Вип. 2.- С.3-12.

8. Лебедев С. А, Миронов А .В. Когнитивная социология: от критики особого гносеологического статуса науки к проблеме научного консенсуса./ С.А.Лебедев, А.В.Миронов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1998. - N 4. - С. 99-109.

9. Савостьянова М. В. структура та функціональний діапазон Парадигмальної науки / М.В.Савостьянова // Філософія науки: традиції та інновації. - 2010, №1(2). - С.18-26.

10. Лебідь А. Є. Філософія науки та її роль у розвитку рефлексії Сучасних форм наукової діяльності / А. Є. Лебідь // Філософія науки : традиції та інновації. - 2009. - №1. - С.18-23.

11. Банах В. А., Банах Л. С. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства / В. А. Банах, Л. С. Банах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 64. - С. 13-21.

12. Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 64. - С. 32-43. 

Copyright (c) 2016 Виктор Степанович Калюжный, Владимир Александрович Товарниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941