DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78588

Буття людини в ландшафтах сучасного міста

Наталія Олександрівна Хом’як

Анотація


У статті аналізується формування нового соціокультурного простору міста. Внаслідок стрімкої урбанізації й динамічності воно набуває ознак особливої культурної і цивілізаційної реальності, що детермінує появу нових специфічних рис буття людини, формує нові комунікативні моделі її поведінки. Розгортання парадигми «міське середовище – людина» зумовлює особливу специфіку матеріальних та духовних умов існування, розвитку та діяльності людини. Буття сучасної людини в місті супроводжувалось формуванням нового соціально-психологічного типу особистості – людина міста. Невід’ємним її атрибутом стає відчуження, що посилюється швидким темпоритмом самого міста та актуалізує аксіологічно-світоглядну кризу, панування споживацьких цінностей і кардинальну зміну просторово-часових вимірів «життєвого світу» людини. Залежність від благ техніки і бажання уникнути жорстокості та випробувань соціального світу зумовлюють захоплення віртуальною реальністю, яка сприймається людиною міста як бажаний порятунок

Ключові слова


урбанізація; медіамісто; темпоритм міста; людина міста; відчуження; технократизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Viril'o Pol'. Mashina zreniya [Computer Vision] / Pol' Viril'o. – SPb. : Nauka, 2004. – 140 s.

Karpovets M. V. Misto yak svit liudskoho buttia : filosofsko-antropolohichnyi analiz [The City as a World of Human Existence: the Philosophical and Anthropological Analysis]. – [Rukopys] : dys. … kand. filos. nauk. – K. : 2013. – 198 s.

Korniienko T. A. Sotsialno-filosofskyi dyskurs zhyttia liudyny v misti za umov vplyvu na nei dyzainerskoho seredovyshcha [Socio-philosophical Discourse of Human Life in Terms of Influence on her Design Environment] / Korniienko T. A. // Humanitarnyi visnyk ZDIA [Humanitarian Bulletin ZSEA]. – 2014. – № 58 – S. 200 – 211.

Prepotenska M. P. Mehapolis yak osoblyvyi typ buttia mista. Ekzystentsialnyi aspekt [Metropolis as a Special Type of Life of the City. Existential Aspect] / Prepotenska M. P. // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. [Journal of Zhytomyr State University]. Vypusk 66. – 2012. – Filosofski nauky [Philosophy of Science] – S. 11 – 15.

Sennet R. Kapitalizm v bol'shom gorode : globalizaciya, gibkost' i bezrazlichie [Capitalism in the Big City: Globalization, Flexibility and Indifference] // Logos [Logos] – 2008. – № 3 (66). – S. 95–107.

Smirnov S.A. Antropologiya goroda ili o sud'bah filosofii urbanizma v Rossii. [Anthropology of the City or of the Fate of the Philosophy of Urbanism in Russia] [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu : http://www.antropolog.ru/doc/persons/smirnov/smirnovgorod.

Tennys F. Obshchnost i obshchestvo. Osnovnye poniatyia chystoi sotsyolohyy [Community and Society. Basic Concepts of Pure Sociology] / F. Tennys. – Spb. : Yzdatelstvo «Vladymyr Dal», 2002. – 452 s.

Ukhanov E. V. Esse ob odinochestve, ili toska YA po Drugomu v setevyh kommunikaciyah [Essays about Loneliness, Sadness, or I on the Other in the Network Communications] / E. V. Uhanov // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. [News Harkіvskogo natsіonalnogo unіversitetu V.N. Karazіna] – Kharkiv : Vydavnytstvo KhNU im. V. N. Karazina, 1964. – N750 : Seriia : Filosofiia : Filosofski perypetii. [Serіya : Fіlosofіya : Fіlosofskі peripetії] – 2006. – S. 74 – 81.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вирильо Поль. Машина зрения / Поль Вирильо. – СПб. : Наука, 2004. – 140 с.

2. Карповець М. В. Місто як світ людського буття : філософсько-антропологічний аналіз. – [Рукопис] : дис. … канд. філос. наук. – К.: 2013. 198 с.

3. Корнієнко Т. А. Соціально-філософський дискурс життя людини в місті за умов впливу на неї дизайнерського середовища / Корнієнко Т. А. // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2014. – № 58 – С. 200 – 211.

4. Препотенська М. П. Мегаполіс як особливий тип буття міста. Екзистенціальний аспект / Препотенська М. П. // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 66. – 2012. – Філософські науки – С. 11 – 15.

5. Сеннет Р. Капитализм в большом городе : глобализация, гибкость и безразличие / Сеннет Р. // Логос – 2008. – № 3 (66). – С. 95–107.

6. Смирнов С. А. Антропология города или о судьбах философии урбанизма в России. [Електронный ресурс]. Режим доступа : http://www.antropolog.ru/doc/persons/smirnov/smirnovgorod.

7. Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии / Ф. Теннис. – Спб. : Издательство «Владимир Даль», 2002. – 452 с.

8. Уханов Е. В. Эссе об одиночестве, или тоска Я по Другому в сетевых коммуникациях / Е. В. Уханов // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 1964. – N750 : Серія: Філософія : Філософські перипетії. – 2006. – С. 74 – 81.

Copyright (c) 2016 Наталія Олександрівна Хом’як

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941