DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78592

Вплив соціального макро- і мікросередовища на прояви агресивності особистості

Олександра Василівна Качмар

Анотація


У статті проведено дослідження структурних складових соціального середовища як факторів соціальної взаємодії людини й середовища. Розглянуто основні чинники, котрі сприяють закріпленню моделей агресивної поведінки. Висвітлено зміст існуючих наукових філософських підходів до пояснення соціальних причин агресивності особистості

Ключові слова


соціальне середовище; соціалізація; насильство; агресивність особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandurа А. Тeoriia sotsial`njgo nauczeniia / А. Bandurа. – Spb. : Evraziia, 2000. – 320 s.

Bandurka А. М. Iuridiczeskaia psykhologiia : [uczeb.] / А. М. Bandurka,

S. P. Boczarovа, Е. V. Zemlianskaia. – Х. : Nats. un-t vnutr. del, 2001. – 640 s.

Bezpal`ko О. V. Sotsial`na pedagogika v shemakh I v tablytsiakh : navczal`nyi posibnyk / О. V. Bezpal`ko. – К.: Tsentr navczal`noi literatury, 2003. – 134 s.

Iemets` Iu. І. Sotsial`no-psykhologiczni determinanty vynyknennia defektiv pravovoi sotsializatsii pidlitkiv / Iu. І. Iemets`. – Rezhim dostupu : http://www.naiau.kiev.ua/psychped/images/documents/vupysk-1-2015/ua/15.pdf.

Каczanova Iu. V. Аgresyvnist` : аnaliz teoretycznyh pidhodiv / Iu. V. Каczanova // Naukovi pratsi [Czornomors`kogo derzgavnjgo universytetu imeni Petra Mogyly]. Ser. : Sotsiologiia. − 2011. − Т. 156, Vyp. 144. − S. 29–32.

Коzyriev G. I. Politiczeskaia konfliktologiia : uczeb. posobie / G. I. Коzyriev. – М. :

ID «FORUM»: INFRA-М, 2008. – 432 s.

Коlomiets` О. G. Filosofs`ka paradygma uperedzhennia agresyvnosti v suczasnomu suspil`stvi. Dysertatsiia na zdobuttia naukovogo stupenia doktora filosofs`kuh nauk /

О. G. Коlomiets`. – К., 2015. – 396 s.

Kulikova L. N. Problemy samorozvitiia licznosti / L. N. Kulikova. – Khabarovs`k : Izd-vо ХGRY, 1997. – 315 s.

Lanovenko I. I. Тeoreticzeskiie osnovy rannei profilaktyky polovykh prestuplenij : [uczeb. posobie] / I. I. Lanovenko. – Lvov : Lvov. in-t vnutr. del, 1997. – 204 s.

Міzerna О. О. Psykhologiczni osoblyvosti proiavu agressii u ditei pidlitkovogo viku. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovogo stupenia kandydata psykhologiczes`kuh nauk zа spetsial`nistiu 19.00.07 – pedagogiczna ta vikova psykhologiia / О. О. Міzerna. – Кiev, 2005. –

s.

Toffler E. Мetamorfozy vlasti = Powershift : Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century, 1990. – М. : АSТ, 2004. – 672 s.

Szestakov D. А. Semejnaia kryminologiia. Кryminalistyka / D. А. Szestakov. –

Spb. : Iurid. tsentr Press, 2003. – 387 s.

Iakimanskaia I. S. Licznostno-orientirovannoie obuczeniie v sovremennoi szkole /

I. S. Iakimanskaia. – М. : Direktor szkoly, 1996. – 120 s.

Social environment [Electronic resource]. – Access mode : https://en.wikipedia.org/wiki/Social_environment.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – Спб. : Евразия, 2000. –
320 с.

2. Бандурка А. М. Юридическая психология : [учеб.] / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2001. – 640 с.

3. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навчальний посібник / О. В. Безпалько. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

4. Ємець Ю. І. Соціально-психологічні детермінанти виникнення дефектів правової соціалізації підлітків / Ю. І. Ємець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/psychped/images/documents/vupysk-1-2015/ua/15.pdf.

5. Качанова Ю. В. Агресивність : аналіз теоретичних підходів / Ю. В. Качанова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. − 2011. − Т. 156, Вип. 144. − С. 29–32.

6. Козырев Г. И. Политическая конфликтология : учеб. пособие / Г. И Козырев. – М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 432 с.

7. Коломієць О. Г. Філософська парадигма упередження агресивності в сучасному суспільстві. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук /
О. Г. Коломієць. − К., 2015. − 396 с.

8. Куликова Л. Н. Проблемы саморазвития личности / Л. Н. Куликова. – Хабаровск : Изд-во ХГРУ, 1997. – 315 с.

9. Лановенко И. И. Теоретические основы ранней профилактики половых преступлений : [учеб. пособие] / И. И. Лановенко. – Львов : Львов. ин-т внутр. дел, 1997. – 204 с.

10. Мізерна О. О. Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / О. О. Мізерна. – Київ, 2005. –
24 с.

11. Тоффлер Э. Метаморфозы власти = Powershift : Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century, 1990. – М. : АСТ, 2004. – 672 с.

12. Шестаков Д. А. Семейная криминология. Криминалистика / Д. А. Шестаков. – Спб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 387 с.

13. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе /
И. С. Якиманская. – М. : Директор школы, 1996. – 120 с.

14. Social environment [Electronic resource]. – Access mode : https://en.wikipedia.org/wiki/Social_environment.

Copyright (c) 2016 Олександра Василівна Качмар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941