DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78593

Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства

Ірина Станіславівна Рижова

Анотація


У статті дається аналіз методологічних засад дизайнерської культури як міри розвитку людини у досягненні гармонізації відносин людини і суспільства. Проаналізовано, що на розвиток методології дослідження дизайнерської культури впливають такі чинники, як: практичні проблеми підвищення ефективності дизайну в облаштуванні людського буття і втілення його в соціально-культурному бутті; розвиток людини як удосконалення свого буття; ускладнення самого процесу дизайнерської діяльності як розвиток дизайнерської культури і умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства; аналіз дизайнерської культури здійснено з аксіологічних позицій. Серед пізнавальних принципів дизайнерської культури виокремлюються принципи експліцитності, системності і розвитку. Акцентується увага на таких методах аналізу дизайнерської культури, як онтологічний, гносеологічний, інституціональний, інструменталістський, нормативно-рольовий, комунікативний, системний, що дозволяють дослідити дизайнерську культуру як міру розвитку людини у складному мінливому середовищі з метою досягнення гармонізації відносин суспільства і особистості

Ключові слова


методологія; дизайнерська культура; міра розвитку людини; дизайнерська діяльність; гармонізація відносин людини і суспільства; людини і природи; прогнозування; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Genisaretskij O. I. Teoretičeskie s metodologičeskie issledovaniâ in dizajne / O.I. Genisaretskij /Works by VNIITÈ. Series "Tekhnicheskaya èstetika", ISS.61. In 2 častâh. -Moscow, 1990 (pereizdanie : Theory design.- M., 2004.-372 s.

Ryzhova I. S. Theoretical-methodological principles of industrial design // I. Ryzhova // Cultural Bulletin: scientific-theoretical Yearbook of the lower Dnieper. – Zaporizhzhya : Premier, 2005. Is the issue. 15. - p. 144-152.

Ryzhova I. S. Philosophy of design: theoretical and methodological principles / I. Ryzhova [Monograph] – Zaporizhzhya ZNTU, 2006. – 540 s.

Runge V. F. Basics theory s metodologii design: [Učeb. Book] / V.F.Runge, V.-M. Sen′kovskij.- : M. : MZ of Press, 2001. – 252 s.

Theory of design. Teoretičeskie s metodologičeskie issledovaniâ in dizajne [Text]-Moscow: Izdatel′stvo Kul′turnoj for school Policies, 2004. -372 s.

Mygal S. P. Methodological conception of landscape design and its evolution in modern conditions / S. P.Mygal, I. A. Dida, T. E. Kazanceva // Bulletin Of The National UN-te "Lviv Polytechnic" Architecture ". - 2013. - № 757. - P. 355-364

Mygal S. P. Scientific-methodological fundamentals of the design space-an environment / S. P. Mygal // Traditions and innovations in high architectural and artistic education [text]: GB. Sciences. Ave. – Kharkiv : HDADM, 2012. - №5. - P. 75-788.

SheikoV. M. Kushnarenko N. M. Of the method naukovedenie diyalnosti [Text]: Par.-2-a., pererab. I dopol. - K.: Knowledge.-Pres, 2002.-295 C.

Mannheim Dj.,Rič R.. Politologiâ: issledovaniâ Methods: Lane. with Eng. / Predisl. K. Sokolova.- M. : The entire world, 1997. -544 s.

Ryzhova I. Scientific bases of design / I. Ryzhova // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [Gs Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2015. Is the Issue. 62.- P. 112-127.

Voronkova V.G. Socially-oriented State management: [Monograph] / V.Voronkova, O. Fursin, N. Sapa | ed.. d. filos. n. Prof. G. Voronkovoï; Zaporìz. State. ing. Academician. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2011. -256 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Генисаретский О. И. Теоретические и методологические исследования в дизайне / О. И. Генисаретский / Труды ВНИИТЭ. Серия «Техническая эстетика», вып. 61. В 2 частях. - М., 1990 (переиздание : Теория дизайна. - М., 2004. - 372 с

2. Рижова І. С. Теоретико - методологічні засади індустріального дизайну //І.С. Рижова // Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : Прем’єр, 2005. – Вип. 15. – С. 144-152.

3. Рижова І. С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади / І.С. Рижова [Монографія] – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 540 с.

4. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна:[Учеб. пособие]/ Рунге В. Ф., Сеньковский В. В.- М. : МЗ Пресс, 2001. - 252 с.

5. Теория дизайна. Теоретические и методологические исследования в дизайне [Текст] – Москва : Издательство Школы Культурной Политики, 2004 – 372 с.

6. Мигаль С. П. Методологічні концепції ландшафтного дизайну та їх еволюція в сучасних умовах / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська політехніка «Архітектура». – 2013. № 757. – С.355-364.

7. Мигаль С. П. Науково-методологічні основи дизайну просторово-предметного середовища / С. П. Мигаль // Традиції і новації у вищих архітектурно-художній освіті [Текст] : зб. наук.пр. – Харків : ХДАДМ, 2012. - №5. – С.75-78

8. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності [Текст]: Підр. -2-вид., перероб. і допол. - К.: Знання.-Прес, 2002.-295 с.

9. Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования: Пер. с анг. / Предисл. А. К. Соколова.-М. : Весь мир, 1997. - 544 с.

10 Рижова І. С. Наукові основи дизайну / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2015. – Вип. 62. - С. 112-127

11. Воронкова В .Г. Соціально-орієнтоване державне управління :[Монографія] /В.Г. Воронкова, О. О. Фурсин, Н. В. Сапа / Під ред.д. філос. н., проф. В.Г. Воронкової; Запоріз. держ. інж. акад.. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – 256 с.

Copyright (c) 2016 Ірина Станіславівна Рижова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941