DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102121

Інформаційно-комунікативні техлогії у розвитку туристичного бізнесу: глобалізаційний контекст

В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко

Анотація


Розвиток інформаційно-комунікативних технологій у функціонуванні туристичного бізнесу не втрачає актуальності. В статті дається аналіз концепції інформаційних комунікацій для туристичного бізнесу, що розвиваються в умовах інформаційного суспільства і глобалізації. Розкрито поняттєво-категорійний апарат інформаційних комунікацій для туристичного бізнесу, що у значній мірі поглиблює концепцію інформаційних комунікацій. Проаналізовано зарубіжний досвід становлення і розвитку інформаційно-комунікативних технологій, націлених на інноваційний розвиток, що сприяє пошуку шляхів підвищення ефективності роботи туристичного бізнесу. Зроблено акцент на розвиток інформаційного суспільства, детермінованого інформаційно-комунікативними технологіями. Метод – синергетичний, завдяки якому поглиблено розвиток інформаційно-комунікативних технологій  у нелінійному середовищі. Результат – сформовано концепцію інформаційно-комунікативних технологій, що розкривають сутність і напрямки інформаційно-комунікативного процесу завдяки упровадженню в управлінську діяльність категорій «інформація» і «комунікація». Практичні рекомендації – сучасна управлінська практика потребує підготовки бізнес-менеджерів, здатних працювати в комунікаційному середовищі, його поглиблювати і удосконалювати роботу туристичного бізнесу

Ключові слова


інформаційно-комунікативні технології; туризм; туристичний бізнес; глобалізація; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Beh Yu.V. Philosophy of management of social systems: monograph / Yu.V.Bekh; K.: Publishing House of the NEC ame M. P. Drahomanov, 2012. 623 s.

Dz′oban′ O. P. Sociocultural space information society as being a modern man / Dz′oban′ O. P., Ždanenko S. B. // Bulletin of National University "Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the wise". Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology/edited by: A. P. Hetman, etc. - H.: right, 2014. Issue 2 (21). Pp. 12-21.

Voronkova V. G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society [text] / V. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Issue. 86 (7). Pp. 198-203.

Leps'kij М. А. Jakіsnі methods of social prognozuvannja: metodologіja, methodology, practice / M. A. Leps'kij. - Zaporozhie: KSK-Alliance. 2016. 440 s.

Maksimenûk M. Yu. Organization as an object of public administration: a theoretical and methodological dimensions / M. Yu. Maksimenûk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2015. Issue 63. Pp. 237-251.

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V. O. Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / M. Yu. Maksimenûk, V. O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. Issue 66. Pp. 266-278.

Punčenko O. P. Frejmy for reprezentacii ètapa sovremennogo civilizacionnogo development [text] / O. P. Punčenko // Filosofiâ s социальные Science: Naučnyj. – Cheltenham: Belorusskij old University. 2014.№2. Pp. 26-30.

Požuêv V. I. Making sense of the place and role of information in modern society/. Požuêv//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2010. № 42. Pp. 4-13.

Voronkova V. G. The concept of the relationship between human consciousness, mind in the context of virtual information space / V.G. Voronkova // PHILOSOPHY & COSMOLOGY. Kyiv, 2014. Pp. 170-182.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех Ю. В. Філософія управління соціальними системами: монографія / Ю. В. Бех; К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 623 с.

Дзьобань О. П. Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини / Дзьобань О. П., Жданенко С. Б. // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. - Х.: Право, 2014. - № 2 (21). — С. 12 - 21.

Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст ] / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86 (7). – С.198-203.

Лепський М. А. Якісні методи соціального прогнозування: методологія, методика, практика / М. А. Лепський. - Запоріжжя: КСК – Альянс. 2016. – 440 с.

Максименюк М. Ю. Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. – № 63. – С.237 -251.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії / М. Ю.Максименюк, В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. - випуск №66. - С.266 - 278.М.А.Ажажа, В.Є.Білогур ; за аг ред.. В.Г.Воронкової.- Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2014.-290 с.

Пунченко О. П. Фреймы для репрезентации современного этапа цивилизационного развития [Текст ] / О. П. Пунченко // Философия и социальные науки: Научный журнал. – Минск: Белорусский государственный университет. – 2014. – №2. – С.26-30.

Пожуєв В.І. Осмислення місця і ролі інформації в сучасному суспільстві / В.І.Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр. ] – Запоріжжя : Вид - во ЗДІА, 2010. - № 42. – С.4-13.

 Воронкова В. Г.  Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства / В. Г. Воронкова // PHILOSOPHY & COSMOLOGY. - Kyiv, 2014. – С. 170-182.

Copyright (c) 2017 В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941