DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110880

Філософія людини як об'єкт соціально-філософської рефлексії

V. E. Bilogur

Анотація


В статті сформовано теоретичні основи філософії людини як об’єкта соціально-філософської рефлексії, що є однією з самих найсучасніших постнекласичної науки, має велике значення для рефлексії зворотних зв’язків особистості як єдиного соціального організму. Проаналізовано соціальні виміри пізнання людини, які виходить з того, що людина – це “рефлективна монада», яка направляє свій розум на природно-буттєві виміри життя; визначено сучасне бачення людини і світу, що формується в процесі взаємодії різних теоретичних традицій і підходів, які глибоко проникають у сутність людини; розкрито напрями соціального пізнання, які сприяють глибокому розумінню соціального простору і соціального часу. Методологія – методи соціоаксіологічного, соціатропологічного  та синергетичного методів і підходів, що дозволяють проаналізувати людину як складний соціальний феномен та динамічне явище, що розвивається. В статті розкрито проблеми людини в умовах кризового соціуму. Результат дослідження. Доведено, що в умовах інформаційного суспільства людина перетворюється на інформаційну людину, яка повинна вчитися жити в інформаційному суспільстві та адаптуватися до нього. В статті обґрунтовано концептуальне бачення людини як об’єкта соціально-філософського дискурсу та рефлексії. Автор використовує можливості філософського аналізу для того, щоб людина знайшла вихід з кризових соціальних ситуацій, та сформовано цілісне уявлення про людину.  Висновок. Можливості філософського аналізу дозволили запропонувати власне бачення проблем людини в умовах кризового буття та розробити цілісну концепцію особистості. Певну оригінальність пропонована стаття має стосовно механізмів формування рефлексії зворотних зв’язків особистості як єдиного соціального організму.Тема статті стосується феномену людини як цілісної істоти, а це – проблемне поле, яким займається філософія як любов до мудрості та пошуку смислу життя людини

 


Ключові слова


філософія людини; людина і світ; пізнання людини; сутність людини; соціум; соціально-філософська рефлексія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andrienko, O. (2013). Personality in a democratic society: between ideological dichotomy and integrity. Gilea. Issue 70 (3). P. 303-309.

Voronkova, V. (2012). Formation of a new world outlook, a new person, a new society of the future: monograph. Whom and how to educate in the rising generations. O. A. Bazaluk (Ed.). K.: Publishing House Skiff. T. 2. P.134-152.

Lukyanet, V., Kravchenko, O., Ozdovsky, L. (2000). Modern scientific discourse: Updating of methodological culture: monograph. V. Lukianets, O. Kravchenko, L. Ozadovska (Ed.). K.: Center of practical philosophy, 304 s.

Pascal, Blues (2009). Thoughts. M., Exmo. P. 108.

Voropaeva, V. (2014). Formation of a paradigm of personality in the conditions of cultural globalization. Humanitarian Bulletin of Zaporozhian State Engineering Academy. Issue 58. P. 157-167.

Heidegger, M. (1993). Time and Being: Articles and Speeches.M.: Republic, 1993. P. 447.

Frank, V. (1990). A Man in Search of Meaning. M.: Progress, 1990. P.78.

Vitality of the harmonization of the cultural and educational space of the individual: methodology, expertise and psychological-pedagogical receptions: monograph (2012) / T. Troitskaya (Ed.), I. Anosov, V. Molodychenko. Melitopo : MMD. 378 s.

Olexenko, R. (2013). Philosophy of market relations. Formation and development in Ukraine during the period of globalization and information revolution: social-philosophy. analysis : monograph. K. : Knowledge of Ukraine. 367 s.

Troitska, O. (2014). Political identity of students in the system of value orientations and tolerance growth. Humanitarian Bulletin of the Zaporozhian State Engineering Academy. Issue 57. P. 130-137.

Bilogur, V. (2011). Students' worldviews: trends of transformation in a transformational society:monograph / V. Bilogur. Dnipropetrovs’k : Pogory, 2011. 311 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрієнко О. В. Особистість у демократичному соціумі: між світоглядною дихотомією та цілісністю. Гілея. Київ. 2013. Вип.70 (3). С. 303-309.

Воронкова В. Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего: монография. Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях / под ред. О. А. Базалука. Киев: Скиф. 2012. Т.2.  С.134-152.

Лук’янець, В. С., Кравченко О. М., Озадовська Л. В. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури: монографія. Київ: Центр практичної філософії, 2000. 304 с.

Паскаль Блез. Мысли. М.: Эксмо, 2009. С. 108.

Воропаєва В. Г. Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2014. Вип. 58. C. 157-167.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. 447 с.

Франк В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. С.78.

Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія. За заг. ред. Т. С.Троїцької, І. Аносова, В. Молодиченка. Мелітополь: ММД, 2012. 378 с.

Олексенко Р. І. Філософія ринкових відносин. Становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції: соц.-філос. аналіз: монографія. К. : Знання України, 2013. 367 с.

Троїцька О. М. Політична ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2014. Вип.57. C. 130-137.

Білогур В. Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: монографія. Дніпропетровськ: Пороги, 2011. 311с.

Copyright (c) 2017 V. E. Bilogur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941