DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110882

Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності

В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене

Анотація


В статті представлено умови саморозгортання глобалізованого  світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності. Глобалізований  світ як саморозгортання складних ієрархічних систем  в умовах невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу» є невід’ємною частиною підвищення ефективності управлінської системи як єдиного цілого. Головна мета статті – концептуалізація саморозгортання глобалізованого  світу як сукупності складних соціальних систем в умовах стохастичності та «балансування на межі хаосу. Термін «саморозгортання» складних соціальних систем в умовах невизначеності та нестабільності розкриває переходи  якості від одного стану до іншого. Методологія – системний, структурно-функціональний та синергетичний методи та підходи, що дозволяють проаналізувати умови нестабільності та невизначеності.Синергетично-рефлексивна модель управління як складної соціальної системи складається з сукупності нелінійних процесів, зокрема динамічного хаосу як деякої зверхскладної упорядкованості. В основі дослідження представлено такі завдання : розкрити суть саморозгортання та його основні етапи; визначити, яку роль відіграє аутопойезис у структуруванні соціальних систем як цілісних одиниць. На основі запропонованих методів з’ясовано понятійно-категоріальний апарат, необхідний для концептуалізації саморозгортання глобалізованого  світу як сукупності складних соціальних систем; проаналізовано синергетично-рефлексивну модель управління, необхідну для вирішення проблем стохастичності, невизначеності та «балансування на межі хаосу». Наукова новизна дослідження у виявленні  шляхів подолання неорганізованості, нестабільності, «балансування на межі хаосу» та переходу до стабільного етапу розвитку соціальної системи. Це дозволяє зробити висновок, що в основі саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем знаходиться аутопойезис, самореференція і самоорганізація, які виходять на вирішення проблем невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу»

Ключові слова


саморозгортання; глобалізований світ; соціальна система; синергетика; невизначеність; нестабільність «балансування на межі хаосу»

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. P. (2006). Organized society: the problem of organization and social self-organization in a period of radical transformation in Ukraine at the turn of the century: socio-philosophical analysis. K.: Atlanta ÛEmSÌ. 502 s. [in Ukrainian].

Bekh, Y. (2012). Philosophy of management of social systems: monograph. K.: Publishing House of the NEC name M. P. Drahomanov. 623 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. (2012). Formirovanie sinergetičeski-refleksivnoj models samoupravlenčeskogo society: civilizacionnyj context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 49. 17-28. [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. and Maksimenûk, M. Yu (2016). Self-extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnostì. Gìleâ. Kiev. Issue 111.143-148 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Modeling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Kiev. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensure its sustainable development. Science Rise : Pedagogical Education. Kharkov. Issue 1 (9). 46-50 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). Ìnformacìonalìzm as part of the formation of the ideology of the information society. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 69.105-111 [in Ukrainian].

Lazarevich, A. A. (2015). Stanovlenie informacionnogo society: kommunikacionno-èpistemologičeskie and cultural civilizacionnye osnovaniâ. By nauč. Ed. S. I. Levâša. Minsk: Navuka Belaruskaâ. 537 s. [in Russian].

Luman, N. (2004). Society as a social system [lane with it A. Antonovski]. Moscow: Logos. 2004.232 s. [in Russian].

Maturana, Y. (2001). The tree of poznaniâ. [Translation Y. Danilov]. Moscow: Progress Is Tradiciâ. 2001.224 s. [in Russian].

Prigogine, I. and Stengers, S. (1986). Poârdok from haosa. New dialog rights with, nature. Moscow: Progress. 422 s. [in Russian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. and Ažaža, M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporozhye: Wild field, 2016. 356 s. [in Ukrainian].

Starzhinsky, V. P. and Ttsepkalo V. V. (2016). Towards society innovate: monograph. Minsk: RÌVŠ. 446 s. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко В. П. Організоване суспільство: проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу. К.: Атлант ЮЕмСІ. 2006. 502 с.

Бех Ю. В. Філософія управління соціальними системами: монографія. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. 2012. 623 с.

Воронкова В. Г. Формирование синергетически-рефлексивной модели самоуправленческого общества: цивилизационный контекст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.  Запоріжжя. 2012. Вип. 49. С. 17-28.

Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства. Гілея. Київ. 2016. Вип.111. С. 143-148.

Кивлюк О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея. Київ. 2014. Вип. 80. С.222 –226.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 57. С. 192–200.

Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку.  Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». Харків. 2017. № 1(9). С.46-50.

Кириченко М. О. Інформаціоналізм  як складова формування ідеології інформаційного суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2017. Вип. 69.  С.  105-111.

Лазаревич А. А. Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания. / науч. ред. И. Я. Левяша.  Минск : Беларуская навука. 2015. 537 с.

Луман Никлас. Общество как социальная система.[пер. с нем. А.Антоновский ].  М.: Логос. 2004. 232 с.

Матурана У. Древо познания. / У. Матурана, Ф. Варела [Перевод с англ. Ю. А. Данилова]. М. : Прогресс – Традиция. 2001. 224 с.

Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс. 1986. 422 с.

Соснін О.В., Воронкова В.Г., Ажажа М.А. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. Запоріжжя : Дике поле. 2016. 356 с.

Старжинский В.П., Цепкало В.В. На пути к обществу инноваций. Минск: РИВШ 2016.446 с.

Copyright (c) 2017 В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941