DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110885

Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву

М. О. Кириченко

Анотація


В статті представлено умови вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства в  умовах глобалізації, результатом яких є інформаційне суспільство зі сталою структурою та характеристиками. Саме  інформаційне суспільство виступає цілісною ідеологією, що може бути сформована на основі інноваційної парадигми як головного інструменту технологічного прориву. Головна мета статті – концептуалізація ідеології інформаційного суспільства, яка слугує ідеї інформаційної могутності держави та її стабільності. Методологія - принципи тріалектики, що дозволяють проаналізувати умови вирішення проблем інформаційного суспільства та технологічного прориву.  В основі дослідження - виявлення принципу розвитку, як спрямовуючої руху від простого до складного, що описується поняттям «структурної енергії», в основі якої збирання системи (у нашому випадку інформаційної); розробка механізму  складових вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства в  умовах технологічного прориву. Наукова новизна дослідження - у виявленні інноваційного шляху розвитку як єдиного шляху росту та досягнення стійкості суспільства, в контексті якого інновації, що набувають стратегічного значення для підвищення конкурентоспроможності країни та стійкого росту вітчизняної економіки. Висновок - обґрунтування умов успішного соціально-економічного розвитку  сприяють вирішенню проблем інформаційного суспільства та досягненню стійкості та стабільності економічної системи, в основі якого інновації як стратегічний шлях розвитку. Формування умов для становлення і розвитку інформаційного суспільства як стійкого розвитку та трансформації внутрішнього і зовнішнього середовища економічної системи дозволяють нарощувати інформаційний потенціал (ресурси, можливості) і попереджати кризи, що руйнують цей потенціал. Вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву сприяє формуванню ідеології інформаційного суспільства, яка виступає фактором динамічного розвитку і безпеки сучасної України в ХХІ столітті

Ключові слова


інформаційне суспільство; сталий розвиток; інноваційна парадигма; принципи тріалектики; принцип розвитку; інноваційний шлях розвитку; технологічний прорив

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova, V. G. (2012). Formation of reflective models-synergic samoupravlencheskogo society: the civilizational context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 49. 17-28 [in Russian].

Voronkova, V. G. ( 2013). Formation of new mirovozzernija, new man, new society of the future. Antropologіchnі vimіri fіlosofskih studies. Dnіpropetrovsk. No. 3. 79-80 [in Russian].

Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 56. 208-217 [in Ukrainian].

Dzoban, A. P. And andSosnin, A. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Modeling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Kiev. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kivlûk, O. P. (2013) The formation of informational pedagogy in conditions of globalization: a philosophical analysis. Doctor’s thesis philosophie sciences. Kyiv. 31 s. [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensure its sustainable development. Science Rise : Pedagogical Education. Kharkov. Issue 1 (9). 46-50 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). Information axiology as the doctrine of the values of the ideology of the information society. The philosophy and political science in the context of modern culture. Dnipro. Issue 2. 185-192 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M.Yu. and Nikitenko, V.O. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 66. P. 266-278 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M.u Yu. (2017). Conceptualization of the development of the information society in the context of globalization: the methodology of post modern discourse. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 68. 78-88 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2012). The formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development. Humanytarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 49. 122-134 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2014). Culture as a basis for intercultural interaction in the context of increasing migration processes. Gіleja. Issue.102. 220-223 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 64.255-259 [in Ukrainian].

Nіkіtenko, V. O. (2013). Modern geokultura Jak geokulturnij phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 53. 261-270 [in Ukrainian].

Nіkіtenko, V. O. (2013). Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 54. 266-280 [in Ukrainian].

Pozhuєv, V. I. (2010). Making sense of the place and role of information in modern society. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 42. 4-13 [in Ukrainian].

Pozhuєv, V. I. (2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. and Lazarevich A. A. (2015). Іnformatizacіja Jak zasіb reprezentacії іnformacіjnih resursіv suspіlstva. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Savchenko, S. V. (2015). Koncepcії suspіlstva knowledge derzhavi from resource strategіchnogo Jak gumanіtarno-naukovomu diskursі. Gìleâ. Kiev. Issue 91. 236-241 [in Ukrainian].

Savchenko, S. V. (2014). Contest Vzaєmodіja i osvіti in іnformacіjnogo ta suspіlstva drain kulturnoї globalіzacії: socіalno-fіlosofskij vimіr. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 59. 117-126 [in Ukrainian].

Sydorenko, S. V. (2012). The formation of the concept of global civil society in modern conditions: theoretical and methodological dimensions. Gìleâ. Kiev. Issue. 65 (10). 268-277 [in Ukrainian].

Sosnіn, O. V. Problems of sovereign nacіonalnih us іnformacіjnih over resursіv w naukovogo potencіalu of Ukraine: monografіja. Kiev: Institute derzhavi i right IM. In M. Koreckogo NAN Of Ukraine. 2003. 572 s. [in Ukrainian].

Sustainable development of society: Zaporizhzhya regional expertise: monograph (2015). [Ukladachі: Lepskij M. A., Dudareva I.V.]; per zag. Ed. M. A. Lepskogo. - Zaporozhie: KSK-Alliance. 198 s. [in Ukrainian].

Starzhinsky, V. P. Ttsepkalo V. V. (2016). Towards society innovate: monograph. Minsk: RÌVŠ. 446 s. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова, В. Г. Формирование синергетически-рефлексивной модели самоуправленческого общества: цивилизационный контекст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2012. Вип. 49. С. 17–28.

Воронкова, В. Г. Формирование нового мировоззерния, нового человека, нового общества будущего. Антропологічні виміри філософських досліджень. Дніпропетровськ. 2013.  № 3. С. 79–80.

Власенко, Ф. П. Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 56. С. 208–217.

Дзьобань, О. П., Соснін, О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 61. С. 24-34.

Кивлюк, О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея. Київ. 2014. Вип.80. С.222–226.

Кивлюк, О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.  Запоріжжя. 2014. Вип. 57. С. 192–200.

Кивлюк, О. П. Становлення інформаційної педагогіки в умовах глобалізації: філософський аналіз : автореф. дис. ... докт. філософ.наук. Київ. 2013. 31 с.

Кириченко, М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку.  Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». Харків.  № 1 (9) 2017. С. 46-50.

Кириченко, М. О. Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Дніпро. 2017. Вип.2. С. 185–192.

10 Максименюк, М. Ю., Нікітенко, В. О.  Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії.  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 66.  С. 266–278.

Максименюк, М. Ю. Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу.  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2017. Вип.68. С. 78–88.

Мельник, В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2012. Вип. 49. С. 122–134.

Мельник, В. В. Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов. Гілея. Київ. 2014. Вип.102. С. 220-223.

14. Nikitenko, Vitalina.  Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Запоріжжя. 2016. Вип. 64. С. 255 – 259.

15. Нікітенко, В. О. Сучасна геокультура як геокультурний феномен. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013.  Вип. 53. С. 261 - 270.

16. Нікітенко, В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 54. С. 266 – 280.

17. Пожуєв, В. І. Осмислення місця і ролі інформації в сучасному суспільстві.  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2010. Вип. 42.  С. 4–13.

18. Пожуєв, В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.52. С. 5–14.

19. Пунченко, О. П., Лазаревич,  А. А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 63. С. 21-30.

20. Савченко, С. В. Концепції «суспільства знань» як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно-науковому дискурсі. Гілея. Київ. 2015. Вип. 91. С. 236-241.

21. Савченко, С. В. Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально - філософський вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип.59. С. 117-126.

22. Сидоренко, С. В. Формування концепції глобального громадянського суспільства в сучасних умовах: теоретико-методологічні виміри. Гілея. Київ. 2012.  Вип. 65 (10). С. 268-277.

23. Соснін, О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України : монографія. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2003. 572 с.

24. Сталий розвиток суспільства : Запорізький регіональний досвід: монографія [ укладачі: Лепський М. А., Дударева І. В.]; за заг. ред. М. А. Лепського. Запоріжжя: КСК –Альянс, 2015. 198 с.

25. Старжинский, В. П., Цепкало, В. В. На пути к обществу инноваций: монография. Минск : РИВШ, 2016. 446 с.

Copyright (c) 2017 М. О. Кириченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941