DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110911

Інформаціологія як науково-концептуально-праксеологічна парадигма розвитку глобальної інформаційної системи ХХІ століття

В. В. Мельник

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що розкрито сутність і значення інформаціології, що представляє собою теоретичну і практичну засаду інформаційного забезпечення управління організацією. Виявлена сутність інформаціології як найважливішої парадигми ХХІ століття, що впливає на розвиток Інтернет та глобальної інформаційної системи. Головна мета – концептуалізація інформаціології як основи інформаційного забезпечення управління організацією в умовах становлення і розвитку глобальної інформаційної системи. Методологія – інформаціологічний підхід, що дозволяє глибоко проникнути в сутність інформаційного суспільства та виявити його проблеми. В основі дослідження – виявлення принципу розвитку глобальної інформаційної системи, в основі якої інформаційне забезпечення управління організацією. Наукова новизна дослідження – нові проблеми інформаційного забезпечення управління організацією, породжених еволюцією Інтернету, що вплинув на розвиток глобальної інформаційної системи. Доведено, що інформаціологія, Інтернет та глобальна інформаційна система тісно пов’язані між собою. Теоретичне і практичне значення роботи в тому, що це найсучасніша проблем, що розвивається у нас на очах. Висновок -розкрито концепти інформаціології як основи інформаційного забезпечення управління організацією в умовах становлення і розвитку глобальної інформаційної системи; показано еволюцію Інтернет як глобальної інформаційної системи; виявити напрями інформаційного забезпечення управління організацією в умовах глобальної інформаційної системи. Доведено, що інформаціологія сприяє забезпеченню національних інтересів високорозвинених країн, поліпшенню керованості економікою, слугує розвитку наукомістких виробництв і високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя і подальшій демократизації суспільства

Ключові слова


інформаціологія; інформаційне забезпечення; управління організацією; Інтернет; глобальна інформаційна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 56. 208-217 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Sosnin A.V.(2015). Formation of information society in Ukraine: challenge or need time? Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 60. 13-24 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G, Nikitenko, V. O. (2013). Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization. Gìleâ. Issue 72. 487-492 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. (2012). Philosophy the development of modern society: theoretical and methodological context. Monograph. Zaporizhzhya : RVV ZDIA, 2012. 262 s. [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2016). Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 67. 225–232 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivlûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education. Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. and Nikitenko V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnik, V. V. (2014). Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 56. 208-217 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. O. (2013). Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 54. 266-280 [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. 2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. and Lazarevich, A. A. (2015). Іnformatizacіja Jak zasіb reprezentacії іnformacіjnih resursіv suspіlstva. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, O. V. and Voronkova, V. G. (2015). Informational and communicational development society as the civìlìzacìjnoï paradigm of the 21st. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 62. 24-31 [in Ukrainian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. and Ažaža M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporozhye: Wild field, 2016. 356 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Власенко Ф. П. Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда.  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014.  Вип. 56. С. 208-217.

Воронкова В. Г., Соснін О. В. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба  часу?  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015.  Вип.60. С.13 – 24.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. .Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації. Гілея. Київ. 2013. Вип. 72. С. 487 – 492.

Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства. Гілея. Київ. 2016. Вип.111. С.143 –148.

Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016.  Вип. 67. С.225  – 232.

Кивлюк О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея. Київ. 2014. Вип.80. С.222 –226.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014.  Вип. 57. С. 192–200.

Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education. Харків. 2017. № 1 (9). С.46–50.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і  взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 66. С. 266  – 278.

Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 56. С. 208 – 217.

Нікітенко В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 54. С. 266 –280.

Пожуєв В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.  Запоріжжя. 2013. Вип.52. С. 5–14.

Пунченко О. П., Лазаревич  А. А Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 63. С. 21-30.

14.Соснін О. В., Воронкова В. Г. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 62. С. 24-31.

Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. Запоріжжя: Дике поле. 356 с. 

Copyright (c) 2017 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941