DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110916

Тілесність як основа спортивної діяльності

І. Я. Олексин

Анотація


В статті досліджено сутність тілесності як складової змагальності, що є основою спортивної діяльності, крізь призму втілення спортом своєї загальнокультуротворчої місії. Головна мета статті – всебічний розгляд тілесності не лише як дієвого шляху формування особистості спортсмена, а й створення та збереження його іманентної тілесно-духовної єдності як вияву людиновимірної сутності спорту. Методологія – принципи об’єктивності, гуманізму дозволили розглянути тілесність як основу спортивної діяльності, котра містить в собі значний гуманістичний потенціал. Принципи цілісності та системності дали змогу дослідити сутність тілесності як суттєвого структурного елементу спортивної діяльності, поза яким вона втрачає будь-який сенс. Основою дослідження є осмислення механізму тілесно-духовної єдності спортсмена як умови успішного функціонування спортивної діяльності. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні того, що результативне та стале функціонування спортивної діяльності можливе лише при наявності повноцінного як фізичного, так і психічного здоров’я спортсмена, показником якого є здібність його тіла виконувати професійні рухи та вправи, що шліфуються, відточуються в процесі регулярних, тривалих тренувань, що складають, багато в чому, сутність його способу життя. Висновок – по-перше, комплексний аналіз умов успішного втілення тілесності в практику спортивної діяльності сприяє осмисленню параметрів соціального простору спорту як соціокультурного феномена глобалізованого суспільства. По-друге, всебічному усвідомленню спорту як формалізованої змагальності і макромоделі розвитку особистості сприяє те, що на відміну від чуттєво-предметної діяльності, що у своїй формі сприймається, в значній мірі, у визначеннях створення зовнішнього предмету, спортивна діяльність орієнтована насамперед, не лише на удосконалення тілесності особистості спортсмена, а й формування та збереження його нерозривної тілесно-духовної єдності

Ключові слова


тілесність; змагальність; спортивна діяльність; людиновимірна сутність спорту; соціокультурний потенціал спорту; універсалізм; активізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Visitei, N. N. (2005).Sports Sociology / NN Visiting - K.: Olympic literature, 247 s.

Zit for: Mikhailov, N. N. (1982). Socialism and rational needs of the individual .M.: Politizdat. 192 s.

Maslou, A. G. (1997). Psychology of being. M.: Refl-beech - K.: Wackler. 140 p.

Belogur, V. E. (2016). Philosophical Anthropology, Psychoanalysis and Art Therapy of Sport and Sport Personality.Philosophical anthropology, psychoanalysis and art therapy: perspective of interaction: the approach of philosophical anthropology as metanthropology: a collection of scientific works of the International scientific and practical conference, March 30 - 31, K.: Interservice. P. 65 - 67.

Fomenko, A. M. (2001). A. Maslow's Humanistic Concept on the Process of Self-actualization of the Personality. Multiverseum. Issue19. P.125 - 134

Vozny, A. P. (2014). Human cuteness as a phenomenon of development of physical culture. Philosophy of science: traditions and innovations. No. 2 (10). P. 113 - 122.

Gomilko, O. (2001). Metaphysics of Body Massage: The Concept of the Body in the Philosophical Discourse. K.: Science. Opinion, 2001. 340 s.

Bykhovskaya, I. M. (1996). Physical culture as an axiology of the human body: methodological basis of the problem analysis. Physical culture: education, education, training. 1996. № 2. P. 19 - 27.

Sheremet, L. A. (2015). Socio-cultural experience of man and society as a prerequisite for the development of interpersonal relations and the promotion of sport. Practical Philosophy. № 1 (55). P. 178 - 188.

Gurevich, P. S. (2008). Crisis of value orientations / P.S. Gurevich // Personality. Culture. Society. Issue 5 - 6. P. 135 - 149.

Ibragimov, M. M. (2013). "Philosophy of Sport" in modern post-existentialist interpritatio.Humanitarian magazine. № 2. P. 63 – 69.

Bykhovskaya, I. M. (2005). Axiology of Wheatness and Health: Adherence in the Culturological Measurement .Psychology of corporeality between soul and body / ed.-sost. V.P. Zinchenko, T.S. Levi. Moscow, AST MOSCOW.731 s.

Sidorenko, L.I. (2012). The problem of corporeality: philosophical and ethical dimensions.Philosophical problems of humanitarian sciences: Almanac. 2012. No. 21. P. 43-48.

Kant, I. (1965). Fundamentals of Metaphysics of Morality. In 6 t. T. 4, part 1. M.: Thought, 1965. P. 219 - 305.

Rekutina, N. V. (2014). History of Olympic sports: agonists in the era of Hellenism. Science and Sport: Contemporary Trends. No. 1 (Volume 2). P. 77 - 90

Bilogur, V. E. (2016). Theoretical and methodological reflection of sport as a range of human-dimensional sports activities and the possibilities of its humanization as a social practice. The Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 66. P. 112 - 122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Визитей Н. Н. Социология спорта. К.: Олимпийская литература, 2005. 247 с.

Цит за : Михайлов Н. Н. Социализм и разумные потребности личности. М. : Политиздат, 1982.192 с.

Маслоу А. Г. Психология бытия. М. : «Рефл-бук» - К. : Ваклер, 1997. 140 с.

Білогур В. Є. Філософська антропологія, психоаналіз і арт-терапія спорту та спортивної особистості. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 30 – 31 березня 2016 р. /  За ред. Хамітова Н. В. К. : Інтерсервіс, 2016. С. 65 – 67.

Фоменко А. М. Гуманістична концепція А. Маслоу про процес самоактуалізації особистост.Мультиверсум.2001. Вип.  19. С. 125 – 134.

Возний А. П. Тілесність людини як феномен розвитку фізичної .Філософія науки : традиції та інновації. 2014. № 2 (10). С. 113 – 122.

Гомілко О. Метафізика тілесності : концепт тіла у філософському дискурсі. К. : Наук. думка, 2001. 340 с.

Быховская И. М. Физическая культура как аксиология человеческого тела: методологические основания анализа проблемы . Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996. № 2. С. 19 – 27.

Шеремет Л. А. Соціокультурний досвід людини і суспільства як передумова розвитку інтерперсональних  відносин і стимулювання спорту. Практична філософія. – 2015. № 1 (55). С. 179. С. 178 – 188.

Гуревич П. С. Кризис ценностных ориентаций. Личность. Культура. Общество. 2008. Вып. 5 – 6. С. 135 – 149.

Ибрагимов М.М. «Философия спорта» в современной постэкзистенциалистской интерпритации. Гуманітарний часопис. 2013. № 2. С. 63 – 69

Быховская И. М Аксиология тилесности и здоровье : сопряженность в культурологическом  измерении. Психология телесности между душой и телом / ред.-сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви. М. :АСТ МОСКВА, 2005.731 с.

Сидоренко Л. І. Проблема тілесності : філософсько-етичні виміри.  Філософські проблеми гуманітарних наук : Альманах. 2012. № 21. С. 43 – 48.

Кант И. Основы метафизики нравственности.Собр. соч. в 6 т. Т. 4, ч. 1.М. : Мысль, 1965.C. 219 – 305.

Рекутина Н. В. История олимпийского спорта: агонистика в епоху эллинизма. Наука и спорт : современные тенденции. 2014. № 1 ( Том 2 ). С. 77 – 90.

Білогур В. Є. Теоретико-методологічна рефлексія спорту як ареалу людиновимірності спортивної діяльності та можливості її гуманізації як соціальної практики. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 66. . 112 – 122.

Copyright (c) 2017 І. Я. Олексин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941