DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110918

Трансформація глобального інформаційного суспільства в «суспільство знань» як фактор формування інтелектуального капіталу нації

С. В. Савченко

Анотація


Проаналізовано складні процеси трансформації глобального інформаційного суспільства в «суспільство знань». Відмічено, що «суспільство знань» є важливим фактором і умовою формування інтелектуального потенціалу нації. З цією метою проаналізовано зарубіжний досвід становлення і розвитку «суспільства знань». Предметом дослідження є «суспільство знань» як вищий етап розвитку інформаційного суспільства. Мета наукового дослідження – виявити детермінанти трансформації глобального інформаційного суспільства в «суспільство знань» як фактор формування інтелектуального капіталу нації. В основі дослідження – досвід зарубіжних країн у сфері освіти, науки, технологій, що дозволив сформувати високоінтелектуальні нації. Досліджено категорію «інтелектуального каптіалу нації», пов’язаного зі сферою освіти та науки. Для побудови «знаннєвого суспільства» має зростати «знаннєвий людський потенціал», а показники, що характеризують «знаннєве суспільство» мають спиратися на показники інтелекутального та технологічного розвитку нації. На наших очах формується нове покоління людей «покоління NEXT» з новими інформаційними здібностями. Методи – синергетичний, соціоаксіоліогічний та соціоантропологічний, що базуються на виявленні людських здібностей,  самореалізації та креативній компоненті, самоорганізації людини і суспільства. Наукова новизна – в дослідженні «знаннєвого суспільства» як вищого етапу розвитку трансформації суспільства від інформаційного до «суспільства знань». Результат дослідження – створено концепцію «суспільства знань» та з’ясовано шляхи його формування. Висновок - знання виступають основною умовою виробництва і домінуючим засобом досягнення високих соціально-економічних результатів, для чого необхідно абсорбувати знання у всі сфери життєдіяльності суспільства. Практичне значення дослідження в тому, що розроблено напрями оптимізації інноваційно-активної стратегії «знаннєвого суспільства» за доби глобалізації, що пов’язані з розвитком ринкової економіки, бізнесу і підприємництва. Висновок – представлено цілісне уявлення трансформації глобального інформаційного суспільства в «суспільства знань» як фактор формування інтелектуального потенціалу нації. 


Ключові слова


«суспільстово заннь»; інтелектуальний потенціал нації; знання; інформація; глобальне інформаційне суспільство; «знаннєвий людський потенціал»

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova, V. G. (2015). The Internet as a global trend of development of the information society. Gìleâ. Kyiv. Issue 83. 198–203 [in Ukrainian].

Vaškevič, V. M. (2005). Historical consciousness of modern youth: research methodology. Higher education in Ukraine. Kyiv. № 4. 74-79 [in Ukrainian].

Dz′oban′, O. P., Sosnin, O. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Castells, M. (2000). Information era: economy, society and culture. M.: HSE, 2000. 607 s. [in Russian].

Kyvliûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. A. (2016). Conceptualization of cognitive-communicative dimensions of the ideology of the information society in the humanities and the scientific discourse of the 21st century: methodology research. Gìleâ. Kyiv. Issue 116 (1). 137-141 [in Ukrainian].

Kravchenko, I. M. (2012). Analysis of the category "employment potential in the context of categories of" labour "," human potential "," human capital "and" human resources". Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 51. 124-131 [in Ukrainian].

Lazarevich, A. A. Formation of information society: communications and epistemological and cultural-civilizational grounds : monograph. Minsk : Belaruskaya navuka, 2015. 537 s. [in Russian].

Maksimenûk, M. Yu. (2017). Konceptualìzacìââ the development of the information society in the context of globalization: the methodology of post modern discourse. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 68. 78-88 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2015). The culture of being human as a social and cultural phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 60. 253-268 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2014). Formation and development of cultural policy in the conditions of globalization. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 58. P. 148-156 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. O. (2013). Human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 55. 139-146 [in Ukrainian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. (2016). Information society as a challenge of globalization. // Time choice: challenges of the information era: [collective monograph] / floor. Ed. A. Ìvakìna, D. Yakovleva. Odessa: Publishing House "Helveticia". 344–359 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства. Гілея. Київ.  2015. Вип.83. С.198-203.

Вашкевич В. М. Історична свідомість сучасної молоді: до методології дослідження. Вища освіта України. Київ. 2005. № 4. С.74-79.

Дзьобань О. П., Соснін О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. Вип. 61. С. 24-34.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура[пер. с англ. О. И. Шкаратана. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 607 с.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.  2014. Вип. 57. С.192– 200. 

Кириченко М. О. Концептуалізація когнітивно-комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно-науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження. Гілея. Київ. 2016. Вип. 116 (1). С.  137– 141.

Кравченко І. М. Аналіз категорії «трудовий потенціал» в контексті категорій «робоча сила»,«людський потенціал»,«людський капітал» та «трудові ресурси». Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2012. Вип. 51. С.124-131.

Лазаревич А. А. Становление информационного общества : коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания: [монография]. Минск : Беларуская навука, 2015. 537 с.

Максименюк М. Ю. Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2017.  Вип. 68. С. 78-88.

Мельник  В. В. Культура буття людини як соціокультурний феномен. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015.  Вип. 60. С. 253-268.

Мельник В. В. Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014.  Вип. 58.  С. 148-156.

Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу : антропологічний вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академі. Запоріжжя. 2013. Вип.  55.  С. 139 -146.

Соснін О. В., Воронкова В.Г. Інформаційне суспільство як виклик глобалізації /  / Час вибору : виклики інформаційної епохи : [колективна монографія]  / за заг.  ред.  О. А.  Івакіна, Д. В.  Яковлева. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016.  C. 344-359.

Copyright (c) 2017 С. В. Савченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941