Розвиток міжнародної освіти в епоху відродження і нового часу

О. Ю. Кийков

Анотація


Статтю присвячено дослідженню розвитку міжнародної освіти доби Ренесансу та Нового часу. Розглядаючи загальні тенденції розвитку вищої освіти того часу, автор звертає увагу на спад інтернаціоналізації міжнародної освіти порівняно із Середньовіччям, спричинений соціально-культурною ситуацією, особливостями міжнародної політики та розвитком національних моделей університету. Мета статті: здійснити концептуалізацію розвитку міжнародної освіти в епоху Відродження та Нового часу, з якого розпочинається формування сучасної парадигми освіти. Проаналізовано, що інтернаціональна складова вищої освіти порівняно з Середніми віками зазнала певних трансформацій. Відмічено, що у XV-XVI ст. змінювався національний склад університетських громад, що вплинуло на розвиток університетської освіти. XVII-XVIII століття стало часом стрімкого розвитку вищої освіти Західної Європи. Зміст навчання розширився за рахунок природничих наук, які поступово увійшли до загальноуніверситетської культури разом з гуманітарної культурою. Методологія – метод історичного та кроскультурного аналізу, що дозволив глибоко проникнути у розвиток міжнародної освіти в епоху Відродження та Нового часу. Проаналізовано, що у Західній Європі в 1810 р. виниклає «ідеальна модель» університетської освіти, яку пов'язують з реформаторською діяльністю Гумбольдта. Виділено проблемне поле дослідження,  що  лежить в основі  нової моделі університету, а саме його залежність від суспільства і культури. Результат дослідження: культура  пред’являла нові вимоги до функцій університетів. Характерною ознакою університету був його дослідницький характер, в основі якого наукова і навчальна діяльність розглядаються як взаємодоповнюючі компоненти. Викладачі та студенти взаємоділи у процесі університетської освіти як співдослідники. Висновок: єдиний культурний простір Європи сформувався завдяки вищій університетській освіті. Універсальний, інтернаціональний характер пізнання і розвитку вищої освіти зберігався як елемент європейської культури

Ключові слова


університет; інтернаціоналізація; національна модель освіти; академічна мобільність; Гумбольдтівський університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreev, A. (2005). "National model" University education: emergence and development. Higher education. Moscow. No. 1. S. 156-169 [in Russian].

Zakharov (1994). The Mission of the University University in evropejskoj kulture. M.: New tysâčeletie. 240 s. [in Russian].

Zidentop, L. (2004 год). Demokratizaciâ in Europe. M.: Logos, 2004. 360 s. [in Russian].

Kudryavtsev, P. (1914). Educational trips to the pupils of the Kiev Academy abroad in the XVIII century. Kiev. S. 286-294. [in Ukrainian].

Sadovnichy, v. (1995). University education: an invitation to meditation. M.: IZD-vo MGU. 1995.352 s. [in Russian].

Saprykin, D. (2005). The State and fundamental education: national model. Higher education in Russia. Moscow. No. 1. S. 148-155 [in Russian].

Sitarov, B. (2004). Didactics. М.: Publishing Center "Academy". 368 s. [in Russian].

Терепищий, С. (2016). Класифікація освітніх ландшафтів Європи. Вища освіта України. Київ №. 2. S. 73-79 [in Ukrainian].

Terepyshchyi, S. (2015). The problem of universal picture of the world in the understanding of modern man. Higher education in Ukraine. Kiev. № 3. S. 19-25 [in Ukrainian].

Terepyshchy, S. O. (2008). The concept of "standardization of higher education" in the modern philosophical and educational discourse. Gìleâ. Kiev. Issue. 11. S. 281-289 [in Ukrainian].

Universities in the Renaissance. Renaissance culture (2011). Encyclopaedia in 2 t., ed. A. Kudryavtseva (CTE), n. Revjakinoj (Deputy OTV. ed.), etc. T. 2. In 2-x kn. Kn. 2. M.: REAS. S. 364-372 [in Russian].

Terepyshchyi, S. (2016). The concept of "knowledge society" in the context of information era. Studia Warmińskie. №. 53. S. 77-84 [in English].

Teichler, U. (1998). The Role of the European Union in the Internationalization of Higher Education. The Globalization of Higher Education. Buckingham : Open University Press and SRHE. S. 88-99 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреев, А. «Национальная модель» университетского образования: возникновение и развитие. Высшее образование. Москва. 2005.  № 1.  С. 156-169.

Захаров, И. Миссия университета в европейской культуре. М. : Новое тысячелетие. 1994. 240 с.

Зидентоп, Л. Демократизация в Европе.  М. : Логос, 2004. 360 с.

Кудрявцев, П. Освітні мандрівки вихованців Київської академії за кордон у XVIII ст. Київ: 1914. С. 286-294. .

Садовничий, В. Университетское образование: приглашение к размышлению. М. : Изд-во МГУ. 1995. 352 с.

Сапрыкин, Д. Государство и фундаментальное образование: национальные модели. Высшее образование в России. Москва. 2005. № 1. С. 148–155.

Ситаров, В. Дидактика. М.: Издательский центр «Академия» 2004. 368 с.

Терепищий, С. Класифікація освітніх ландшафтів Європи. Вища освіта України. Київ, 2016. №. 2. С. 73-79.

Терепищий, С. Проблема універсальної картини світу в структурі розуміння сучасної людини. Вища освіта України.  Київ, 2015. № 3. С. 19-25.

Терепищий, С. О. Поняття «стандартизація вищої освіти» в сучасному філософсько-освітньому дискурсі. Гілея. Київ. 2008. Вип. 11. С. 281-289.

Университеты в эпоху Возрождения. Культура Возрождения. Энциклопедия в 2 т. / Под ред. О. Кудрявцева (отв. ред.), Н. Ревякиной (зам. отв. ред.) и др.  Т. 2. В 2-х кн.  Кн. 2. М.: РПУ 2011. С. 364-372.

Terepyshchyi, S. The concept of "knowledge society" in the context of information era. Studia Warmińskie. 2016. №. 53. P. 77-84.

Teichler, U. The Role of the European Union in the Internationalization of Higher Education/ The Globalization of Higher Education. Buckingham : Open University Press and SRHE, 1998. Р. 88-99.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110925

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 О. Ю. Кийков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941