DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110929

Трансграничний характер науки та освіти євроазіатського регіону в епоху глобалізації

О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич

Анотація


У статті розкривається глобалізаційна мегастратегія Китаю «Шовковий шлях-2», що включає в свій зміст три основні пояси, які охоплюють весь євроазіатський регіон і Північну Африку. Ця мегастратегія має економічне, фінансове, технологічне, інфраструктурне та соціокультурне вимірювання,що відображає внутрішні реформи Китаю. Показано, що Китай виділив 8 Стовпів суспільного розвитку, які є альфою реформування китайського соціуму. Обґрунтовується сутність науки та освіти, як наріжний Стовп громадських перетворень, основою якого виступає звільнення розуму, що означає свободу думок, свободу прийняття рішень, свободу вибору шляху розвитку, свободу від ідеологічної залежності, а також розкутість духу нації. Підкреслюється, що це дало бурхливий поштовх у розвитку інноваційності в змісті цих соціокультурних феноменів. Через освіту відображається ідея побудоваи двох цивілізацій – матеріальної та духовної. Пояснюється бінарна сутність китайської освітньої моделі: через розвиток масової вищої дистанційної освіти та через підготовку національної еліти, а також її зв'язок з компаративістикою. Трансграничний характер освіти розкритий через підготовку кадрів вищої кваліфікації для інших країн та навчання китайських фахівців за кордон

Ключові слова


трансграничность; наука; освіта; глобалізація; модель; інноваційність; інтелект; компаративістика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voronkova, V. G. Philosophy of information and communication society: theoretical-methodological context. Zaporozhye: ZSEA, 2016. 276 с.

Shapiro, R. Forecast for the leading. M.: AST: AST MOSCOW, 2009 537 s.

Lazarevich, А. А. The formation of the information society. Minsk: Belaruskaya Navuka, 2015. 537 s.

Naisbitt, J. Chinese megatrends: 8 Pillars of a new society. M: Astrel, 2012. 315 s..

Punchenko, O .P. Archeology of the noospheric education. Odessa: Publishing House, Druk, "Pivden", 2017. 452 s.

Starzhinsky, V. P. and Tsepkalo, V.V. On a way to society of the innovation.insky.Minsk: RIHE, 2016. 446 s.

Voronkova, V. G. The Philosophy of Humanistic Management (Socio-anthropological measurements). Zaporozhye: RVK ZSEA, 2008. 254 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В. Г. Філософія інформаційно-комунікаційного суспільства : теоретико-методологічний контекст. Запоріжжя : 3ДІА, 2016. 276 с.

Шапиро Р. Прогноз на ведущие. М. : АСТ : АСТ МОСКВА. 2009. 537 с.

Лазаревич А. А. Становление информационного общества. Минск : Беларуская навука, 2015 .537 с.

Нейсбит Д. Китайские мегатренды : 8 Столпов нового общества. М. : Астрель, 2012. 315 с.

Пунченко О. П. Археология ноосферного .Одесса : Друкарський Дім, Друк, «Південь», 2017. 452 с.

Старжинский В. П. На пути к обществу инноваций. Минск : РИВШ, 2016. 446 с.

Воронкова В. Г. Філософія гуманістичного менеджменту (cоціально-антрологічні виміри). Запоріжжя: РВК 3ДІА, 2008. 254 с.

Copyright (c) 2017 О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941