DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110930

Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки

О. В. Соснін

Анотація


В статті розглядаються особливості формування освітніх концепцій в умовах світових глобалізаційних викликів. Проаналізовано проблеми використання освітніх інновацій як визначального фактора модернізації та підвищення якості вищої освіти у контексті самого поняття «інформація» Розкрито роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні «суспільства знань» в Україні. Метою статті є дослідження (особливостей, шляхів, підходів) формування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в  систему освіти. Розкрито місце, роль та значення інформації в сучасному суспільстві та її основні смислові характеристики; виявлено проблеми науки і освіти, яка потребує змін на засадах  інформаційно-комунікаційних технологій та техномеритократичної культури. Методи – системного, структурного, структурно-функціонального аналізу,  що дозволили проаналізувати проблеми сучасної освіти, виявити умови її розвитку на шляху формування  «суспільства знань» і перетворення знань на інтелектуальну власність. Наукова новизна дослідження в тому, що виявлено умови формування «економіки знань» та можливості зайняти гідне місце в глобальній економічній системі завдяки формуванню «креативної» компоненти в інформаційній економіці. Розкрито сучасні уявлення про інженерно-технічну освіту та її роль у сучасному суспільстві. Результат – розробка напрямів  реформування (модернізації) системи освіти в Україні та викорстання для цих цілей концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій. Висновок – розробка концепцій ефективного використання інформаційних технологій в умовах інтеграції України в європейський освітній простір,що розглядається як один із напрямів модернізації освіти. Освіта сприяє появі нових освітніх можливостей, перспективних форм, методів і засобів навчання, їх впровадження у процес підготовки фахівців високої кваліфікації

Ключові слова


освіта; «суспільство знань»; інформація; інформаційний ресурс; інноваційна діяльність; «економіка знань»; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. (2005). Philosophy of education in the 21st century: priorities. Philosophy of education. №. 1. 517 [in Ukrainian].

Bogolìb, T. M. Development of innovative economy and elite education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok.php [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology, Vol. 16. 179-191 30 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Andrûkajtene, Regina, Maksimenûk, M. Yu. (2017) The formation of the concept of noosferno-information and innovation of the administrative noomenedžmentu in the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 69. 44-50 [in Ukrainian].

Dz′oban′, O. P. and Sosnin, O. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2016). Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï.Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 67. 225–232 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivlûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education.Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya : RVV ZDIA. Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education».Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. and Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. Culture as osnovanie intercultural vzaimodejstviâ in usloviâh usileniâ migracionnyh processes. Gìleâ. Issue 102. 220-223 [in Russian].

Nikitenko, V. O. (2013). human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension/v. Nikitenko. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Issue 55. 139-146 [in Ukrainian].

Nikolaenko, S. M. (2015). Legislative base the management of educational institutions of the monograph.-k.: Nubip of Ukraine. 225 s. [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. and Lazarevich, A. A. (2015). Іnformatizacіja Jak zasіb reprezentacії іnformacіjnih resursіv suspіlstva. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, O.V. and Voronkova, V. G. (2015). Informational and communicational development society as the civìlìzacìjnoï paradigm of the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 62. 24-31 [in Ukrainian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. and Ažaža M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporozhye: Wild field, 2016. 356 s. [in Ukrainian].

Ukraine – 2030: the doctrine of balanced development (2017). Lviv: Kalwaria, 2017. 168 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів. Філософія освіти. Київ. 2005,  № 1. C. 5-17.

Боголіб Т. М. Розвиток інноваційної економіки і елітна освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok.php

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology. Kyiv. 2016.  Vol. 16. С. 179-191.

Воронкова В. Г., Андрюкайтене Регіна, Максименюк М.Ю. Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у ХХІ ст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2017. Вип. 69. С. 44-50.

Дзьобань О. П., Соснін О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційнокомунікаційною діяльністю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.  Запоріжжя. 2015. Вип.61.  С. 24-34.

Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип 67.  С. 225-232.

Кивлюк О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея. Київ. 2014. Вип.80. С. 222-226.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 57.  С. 192–200.

Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку. ScienceRise: Pedagogical Education.   Харків. 2017. № 1 (9). С. 46-50.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і  взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016.  Вип. 66.  С. 266-278.

Мельник В. В. Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов. Гілея. Київ. 2014. Вип.102. С. 220-223.

Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу : антропологічний вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.55. С. 139-146.

Ніколаєнко С. М. Законодавча база управління навчальними закладами. К.: НУБіП України, 2015. 225 с.

Пожуєв В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.  Запоріжжя. 2013. Вип.52. С. 5–14.

Пунченко О. П., Лазаревич  А. . Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 63. С. 21-30.

16.Соснін О. В., Воронкова В. Г. (2015). Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 62.С. 24-31.

Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. (2016). Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. Запоріжжя: Дике поле. 356 с.

Україна-2030:  Доктрина збалансованого розвитку. Львів : Кальварія, 2017.  168 с.

Copyright (c) 2017 О. В. Соснін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941