Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади

О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін

Анотація


В статті представлено формування парадигми публічного управління та адміністрування в контексті теоретико-методологічних засад. Публічне управління та адміністрування представлено як саморозгортання складних ієрархічних систем  в умовах невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу». Головна мета статті – концептуалізація саморозгортання публічного управління та врядування як складної соціальної системи в умовах стохастичності та «балансування на межі хаосу. Методологія – системний, структурно-функціональний та синергетичний методи та підходи, що дозволяють проаналізувати умови нестабільності та невизначеності. Синергетично-рефлексивна модель управління як складної соціальної системи складається з сукупності нелінійних процесів, зокрема динамічного хаосу як деякої зверхскладної упорядкованості. В основі дослідження представлено такі завдання : визначити науку публічного управління та адміністрування; дати аналіз ноосферноої концепції публічної сфери як єдності економічної, соціальної і політичної сфер; схарактеризувати вплив факторів та загроз на дільність публічної сфери;  розкрити сутність синергетичної концепції самоорганізації публічного управління та врядування. В результаті аналізу сформовано інноваційну концепцію публічного управління та врядування як цілісної системи, що гармонійно розвивається. Наукова новизна дослідження у виявленні  шляхів подолання нестабільності та переходу до стабільного етапу розвитку пубілчного управління та врядування. Це дозволяє зробити висновок, що в основі ефективності публічного управління та адміністрування - самоорганізація, яка виходить на вирішення проблем нестабільності. Виявлено умови досягнення ефективності публічного управління та адміністрування як складного соціального організму, що базується на синергетичних засадах розвитку

Ключові слова


публічне управління; адміністрування; ноосферна концепція; ефективність; фактори і загрози; дисипативні структури; синергетична концепція самоорганізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevzenko, l. D. Socialnaâ samoorganizaciâ. Sinergetičeskaâ paradigm: vozmožnosti socialnyh interpretacij. Kiev. 2002.437 s. [in Russian].

Bech, V. P. The genesis of the social organism: monograph. Zaporizhzhya: Prosvita, 2000. 288 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: the civilizational context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. 2012. Issue 49. 17-28 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. Administrativnaâ deâtelnost as an samorefleksii rukovoditelâ. Gìleâ. 2015. Issue 100 (9). 91-97 [in Russian].

Voronkova, V. G., Maksimenûk M. Yu.. Self-extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnostì. Gìleâ. 2016. Issue 111. 143-148 [in Ukrainian].

Gricâk, I. A. European governance: theoretical and methodological principles: monograph. Kiev: K. S.. 2006. 398 s. [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. Philosophical Foundations of public administration. Gìleâ. 2016. Issue 106. 206-223 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. Organization as an object of public administration: a theoretical and methodological dimensions. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Zaporizhzhya. 2015. Issue 63. 237-251 [in Ukrainian].

Prigogine, I.and Stengers, I. Order from haosa. New dialog rights with, nature. Moscow: Progress, 1986. 422 s. [in Russian].

Public management and admìnìsturvannâ in terms of ìnforcmìajnogo suspìlsvta: domestic and foreign experience: monograph / floor. Ed. Sergey, Chernov, Valentina, Voronkovoï, Victor, Banach, Alexander, Sosnina was conferred, etc. Zaporizhzhya. 2017. 602 s. [in Ukrainian] ISBN 978-617-685-027-4

Sosnin, O. V. and Voronkova,, V. G. and Ažaža M. A. Philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporizhzhya: A wild field, 2016. 356 s.

Čerlenâk, I. I. Synergistic system optimization model of public administration: monograph. Uzhgorod: Lira, 2010. 656 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бевзенко Л. Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. Киев. 2002 .437 с.

Бех В. П. Генезис соціального організму країни: Монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2000. 288 с.

Воронкова В. Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2012. Вип. 49.  С. 17-28.

Воронкова В.Г. Административная деятельность как объект саморефлексии руководителя. Гілея. 2015 .Вип.100 (9). C.91-97.

Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства. Гілея. 2016.Вип.111. С.143-148.

Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: монографія. Київ: К.І.С.. 2006. 398 с.

Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування.  Гілея. 2016.Вип.106. C.206-223.

Максименюк М. Ю. Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя.2015. Вип.63.  С.237-251.

Пригожин И. Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М. : Прогресс, 1986. 422 с.

Публічне управління та адміністурвання в умовах інфорцміайного суспільсвта: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна та ін. Запріжжя: ЗДІА, 2017. 602 с.  ISBN  978-617-685-027-4

Соснін О. В., Воронкова В.Г., Ажажа М. А. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. Зпоріжжя : Дике поле, 2016.  356 с.

Черленяк І. І. Синергетичні моделі оптимізації системи державного управління: Монографія. Ужгород: Ліра, 2010. 656 с.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110933

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941