DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110933

Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади

О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін

Анотація


В статті представлено формування парадигми публічного управління та адміністрування в контексті теоретико-методологічних засад. Публічне управління та адміністрування представлено як саморозгортання складних ієрархічних систем  в умовах невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу». Головна мета статті – концептуалізація саморозгортання публічного управління та врядування як складної соціальної системи в умовах стохастичності та «балансування на межі хаосу. Методологія – системний, структурно-функціональний та синергетичний методи та підходи, що дозволяють проаналізувати умови нестабільності та невизначеності. Синергетично-рефлексивна модель управління як складної соціальної системи складається з сукупності нелінійних процесів, зокрема динамічного хаосу як деякої зверхскладної упорядкованості. В основі дослідження представлено такі завдання : визначити науку публічного управління та адміністрування; дати аналіз ноосферноої концепції публічної сфери як єдності економічної, соціальної і політичної сфер; схарактеризувати вплив факторів та загроз на дільність публічної сфери;  розкрити сутність синергетичної концепції самоорганізації публічного управління та врядування. В результаті аналізу сформовано інноваційну концепцію публічного управління та врядування як цілісної системи, що гармонійно розвивається. Наукова новизна дослідження у виявленні  шляхів подолання нестабільності та переходу до стабільного етапу розвитку пубілчного управління та врядування. Це дозволяє зробити висновок, що в основі ефективності публічного управління та адміністрування - самоорганізація, яка виходить на вирішення проблем нестабільності. Виявлено умови досягнення ефективності публічного управління та адміністрування як складного соціального організму, що базується на синергетичних засадах розвитку

Ключові слова


публічне управління; адміністрування; ноосферна концепція; ефективність; фактори і загрози; дисипативні структури; синергетична концепція самоорганізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevzenko, l. D. Socialnaâ samoorganizaciâ. Sinergetičeskaâ paradigm: vozmožnosti socialnyh interpretacij. Kiev. 2002.437 s. [in Russian].

Bech, V. P. The genesis of the social organism: monograph. Zaporizhzhya: Prosvita, 2000. 288 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: the civilizational context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. 2012. Issue 49. 17-28 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. Administrativnaâ deâtelnost as an samorefleksii rukovoditelâ. Gìleâ. 2015. Issue 100 (9). 91-97 [in Russian].

Voronkova, V. G., Maksimenûk M. Yu.. Self-extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnostì. Gìleâ. 2016. Issue 111. 143-148 [in Ukrainian].

Gricâk, I. A. European governance: theoretical and methodological principles: monograph. Kiev: K. S.. 2006. 398 s. [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. Philosophical Foundations of public administration. Gìleâ. 2016. Issue 106. 206-223 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. Organization as an object of public administration: a theoretical and methodological dimensions. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Zaporizhzhya. 2015. Issue 63. 237-251 [in Ukrainian].

Prigogine, I.and Stengers, I. Order from haosa. New dialog rights with, nature. Moscow: Progress, 1986. 422 s. [in Russian].

Public management and admìnìsturvannâ in terms of ìnforcmìajnogo suspìlsvta: domestic and foreign experience: monograph / floor. Ed. Sergey, Chernov, Valentina, Voronkovoï, Victor, Banach, Alexander, Sosnina was conferred, etc. Zaporizhzhya. 2017. 602 s. [in Ukrainian] ISBN 978-617-685-027-4

Sosnin, O. V. and Voronkova,, V. G. and Ažaža M. A. Philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporizhzhya: A wild field, 2016. 356 s.

Čerlenâk, I. I. Synergistic system optimization model of public administration: monograph. Uzhgorod: Lira, 2010. 656 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бевзенко Л. Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. Киев. 2002 .437 с.

Бех В. П. Генезис соціального організму країни: Монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2000. 288 с.

Воронкова В. Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2012. Вип. 49.  С. 17-28.

Воронкова В.Г. Административная деятельность как объект саморефлексии руководителя. Гілея. 2015 .Вип.100 (9). C.91-97.

Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства. Гілея. 2016.Вип.111. С.143-148.

Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: монографія. Київ: К.І.С.. 2006. 398 с.

Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування.  Гілея. 2016.Вип.106. C.206-223.

Максименюк М. Ю. Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя.2015. Вип.63.  С.237-251.

Пригожин И. Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М. : Прогресс, 1986. 422 с.

Публічне управління та адміністурвання в умовах інфорцміайного суспільсвта: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна та ін. Запріжжя: ЗДІА, 2017. 602 с.  ISBN  978-617-685-027-4

Соснін О. В., Воронкова В.Г., Ажажа М. А. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. Зпоріжжя : Дике поле, 2016.  356 с.

Черленяк І. І. Синергетичні моделі оптимізації системи державного управління: Монографія. Ужгород: Ліра, 2010. 656 с.

Copyright (c) 2017 О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941