DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110936

Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної

Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко

Анотація


В статті розглядаються світоглядні та моральні основи буттєвої самореалізації сучасного підприємця, яка можлива лише на основі активної соціокультурної самоідентифікації. Філософія, світогляд та мораль сучасного підприємця водночас є складовими загальнокультурного простору сучасного економіко-соціального розвитку суспільства. Головна мета статті –  концептуалізація та систематизація досліджень у формуванні людини економічної. Дослідження принципів формування сучасного підприємця на основі комплексного підходу.  Методологія - дослідження фундаментальних принципів формування сучасного підприємця на основі онтологічних основ світогляду, філософії і моралі сучасного підприємця побудованої на принципах людиновимірності феномену підприємця. В основі дослідження -  виявлення принципу формування сучасного типу людини економічної на основі толерантності, чесності, та людяності. Наукова новизна дослідження - полягає у комплексному дослідженні формування світогляду, філософії, моралі нового типу сучасного підприємця. Висновок - саме підприємницький прошарок в будь-якому демократичному суспільстві несе основний потенціал його національно-креативного та перетворювально-інноваційного розвитку. Отже  людина як феномен ринкової економіки є не виробником і споживачем, не власником і робітником, але людиною-творцем, джерелом інноваційної активності, носієм духовно-вольового прагнення до перетворення навколишньої дійсності і самої себе, до самореалізації своїх внутрішніх потреб та прагнень. Таким чином, діловитість, ініціативність, творчість, креативність як продовження онтологічних основ світогляду, філософії і моралі сучасного підприємця є необхідними характеристиками формування ключової ролі ділової людини, людини економічної нової формації в соціокультурному просторі сучасної цивілізації

Ключові слова


людина економічна; менталітет; мораль; цінності; підприємництво; зростання людського капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Akopian, V. H (2004). Moralno-etychni tsinnosti pidpryiemtsia: formuvannia ta rozvytok (sotsialno-filosofskyi analiz). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filosofskykh nauk. Spetsialnist: 09.00.03 − sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii. K. 18 s. [in Ukrainian].

Andriienko, O. (2009). Liberalno-demokratychni tsinnosti v postradianskii Ukraini./ Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho. Naukovyi zhurnal. Vypusk 2. S. 81 – 86 [in Ukrainian].

Andriienko, O. V. (2010). Svitohliadno-aksiolohichna rol hroshei u rozbudovi demokratii. Hileia: naukovyi visnyk..Vypusk 35. P. 322 – 327 [in Ukrainian].

Halushka, Z. I. (2009). Faktory formuvannia ekonomichnoi kultury ukrainskoho suspilstva. Naukovyi visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Ekonomichni nauky.Vypusk 1 (33). P. 8 – 15 [in Ukrainian].

Heiets, V. (2003). Kharakter perekhidnykh protsesiv do ekonomiky znan. Ekonomika Ukrainy. № 4. P. 4 – 15 [in Ukrainian]

Dembytska, N. M.(2009). Ekonomichnyi dosvid yak chynnyk stanovlennia subiekta ekonomichnoi sotsializatsii: kontseptsiia doslidzhennia. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy / Za red. S.D. Maksymenka. T. KhI, chast. 1. K., 2009. P. 110 – 118 [in Ukrainian].

Didenko, N. (2009). Aksiolohichni determinanty sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu. Skhid. Analitychno-informatsiinyi zhurnal. № 7 (98), zhovten. P. 124 – 126 [in Ukrainian].

Zakharchyn, H. M. (2011). Rozvytok pidpryiemnytstva na osnovi syntezu kultury i vidpovidalnosti. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy. Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats.Vypusk 21.6. P. 186 – 192 [in Ukrainian].

Zubiashvili, I. K. (2009). Ekonomichna sotsializatsiia yak psykholohichna problema. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy / Za red. S.D. Maksymenka. T. KhI, chastyna 1. P. 153 − 165[in Ukrainian].

Kovalenko, O. V. (2011). Problema formuvannia ekonomichnoi kultury v suchasnomu prostori ukrainskoi osvity. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (pedahohichni nauky). № 10 (221), traven, chastyna 2. P. 29 – 34 [in Ukrainian].

Komykh, N. H. (2006). Sotsiokulturnyi kontekst stanovlennia ta rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata sotsiolohichnykh nauk. Spetsialnist: 22.00.04 – spetsialni ta haluzevi sotsiolohii. Kharkiv, 18 s. [in Ukrainian].

Lishchynska, O. (2008). Moralni aspekty pidpryiemnytskoi diialnosti. Visnyk Lvivskoho universytetu. Filosofski nauky. Vypusk 11. P. 115-123 [in Ukrainian].

Lukashevych, M. P. (2005). Sotsiolohiia ekonomiky: Pidruchnyk. K.: Karavela, 2005. 288 s.

Maksymets, Yu. (2012). Typy pidpryiemtsiv u vymiri povedinkovoi aktyvnosti v suchasnykh umovakh ekonomichnoho rozvytku. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy. Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats. Vyp. 22.1. P. 262 – 266 [in Ukrainian].

Maslov, V. V. (2010). Biznes yak problema kultury. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Filosofski nauky». K.: KUTEP. Vyp. P. 198 – 210 [in Ukrainian].

Model, Y. M. and Model, B .S. (1997). Professyonalnaia kultura predprynymatelia. Sotsyolohycheskye yssledovanyia. № 10. P. 10 – 15 [in Ukrainian].

Molodychenko, V. V. (2010). Sotsiokulturna dynamika tsinnostei u dyskursi modernizatsii osvity: avtoref. dys.d-ra filos. nauk. Kyiv. 32 s. [in Ukrainian].

Moskalenko, V. (2007). Sotsialno-psykholohichni zasady ekonomichnoi kultury osobystosti. Sotsialna psykholohiia. № 4. P. 3 – 16 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Filosofiya, mirovozzrenie i moral sovremennogo predprinimatelya kak sostavnaya ekonomiko-sotsialnogo razvitiya obshchestva. Sotsiosfera: nauch.-metod. i teor. zhurnal. № 1. P. 31-37 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2010). Upravlinnia kadrovymy resursamy pidpryiemstv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia. AhroSvit. № 14. P. 41. [in Ukrainian].

Osnovy pidpryiemnytskoi diialnosti ta ahrobiznesu: Navchalnyi posibnyk (2002). Za red. M.M. Ilchuka. K.: Vyshcha osvita. 398 s. [in Ukrainian].

Pidborskyi, Yu. (2009). Kultura ta etyka pidpryiemnytstva i pidpryiemnytskoi diialnost. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats uchenykh ta aspirantiv. Pereiaslav-Khmelnytskyi: Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody. Vyp. 13. P. 112 – 119 [in Ukrainian].

Protsenko, O. (2010). Pidpryiemnytstvo v systemi tsinnisnykh oriientyriv. Filosofiia osvity. № 1 − 2 (9). P. 271 – 278 [in Ukrainian].

Radchenko, N. I. (2011). Teoretychnyi analiz modeli ekonomichnoi liudyny. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy / Za red. S.D. Maksymenka.T. KhIII, chast. 3. P. 349 – 358 [in Ukrainian].

Rayzberg, B. A. (2009). Osnovy biznesa. M.: Izdatelstvo «Os-89». 256 s. [in Ukrainian].

Ryuttinger, R. (1992). Kultura predprinimatelstva. Per. s nem. M.: Ekom. 240 s. [in Ukrainian].

Savytska, N. L. (2010). Evoliutsiia modeli liudyny v ekonomichnii teorii. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. №3, tom 2. P. 137 − 140.

Sydorenko, S. V. (2009). Pidpryiemnytska etyka ta shliakhy yii rehuliuvannia. Kulturolohichnyi visnyk: Naukovo-teoretychnyi shchorichnyk Nyzhnoi Naddniprianshchyny. Naukovyi zhurnal. Vyp. 23. P. 167 – 170 [in Ukrainian].

Siryi, Ye. V. (2005). Kultura pidpryiemnytstva v konteksti yoho sotsialnoi roli. Ukrainskyi sotsium. Sotsiolohiia. Ekonomika. Polityka. № 2 − 3. P. 100 – 108 [in Ukrainian].

Sotsialno-ekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy: natsionalna dopovid (2009). K.: NVTs NBUV. 687 s. [in Ukrainian].

Ushno, I. M. (2010). Sotsiokulturne rehuliuvannia dilovoi aktyvnosti: ukrainskyi kontekst. Kultura Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv: KhDAK, 2010. Vyp.30. P. 86 – 94 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акопян В. Г. Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально-філософський аналіз). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність: 09.00.03 − соціальна філософія та філософія історії/К., 2004. − 18 с.

Андрієнко О. В. Ліберально-демократичні цінності в пострадянській Україні / О.В. Андрієнко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Науковий журнал. 2009. Випуск 2. С. 81 − 86.

Андрієнко О. В. Світоглядно-аксіологічна роль грошей у розбудові демократії / О.В. Андрієнко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.– К.: ВІР УАН, 2010.  Випуск 35.– С. 322 − 327.

Галушка З .І. Фактори формування економічної культури українського суспільства / З.І. Галушка // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки.  2009  Випуск 1 (33). С. 8 − 15.

Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань. Економіка України.  2003. № 4.  С. 4 − 15.

Дембицька Н.М. Економічний досвід як чинник становлення суб’єкта економічної соціалізації: концепція дослідженн. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.Т. ХІ, част. 1. К., 2009.  С. 110 − 118.

Діденко Н. Аксіологічні детермінанти соціальної відповідальності бізнесу. Схід. Аналітично-інформаційний журнал.  2009.  № 7 (98), жовтень. С. 124 − 126.

Захарчин Г. М. Розвиток підприємництва на основі синтезу культури і відповідальності. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. 2011.  Випуск 21.6 С. 186 − 192.

Зубіашвілі І. К. Економічна соціалізація як психологічна проблема. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Т. ХІ, частина 1. К., 2009. С. 153 − 165.

Коваленко О. В. Проблема формування економічної культури в сучасному просторі української освіти / О.В. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки).  2011.  № 10 (221), травень, частина 2.  С. 29 − 34.

Комих Н. Г. Соціокультурний контекст становлення та розвитку підприємництва в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. Спеціальність: 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Харків, 2006. 18 с.

Ліщинська О. Моральні аспекти підприємницької діяльності. Вісник Львівського університету. Філософські науки. 2008.Випуск 11. С. 115-123.

Лукашевич М. П. Соціологія економіки: Підручник. К.: Каравела, 2005. 288 с.

Максимець Ю. В. Типи підприємців у вимірі поведінкової активності в сучасних умовах економічного розвитку. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. 2012. Випуск 22.1. С. 262 − 266.

Маслов В. В. Бізнес як проблема культури. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Збірник наукових праць. Серія «Філософські науки. К.: КУТЕП, 2010. Випуск 8. С. 198 − 210.

Модель И. М.  Профессиональная культура предпринимателя. Социологические исследования. 1997. − № 10.  С. 10 − 15..

Молодиченко В. В.  Соціокультурна динаміка цінностей у дискурсі модернізації освіти: автореф. дис.д-ра філос. наук. Київ, 2010. 32 с.

Москаленко В. Соціально-психологічні засади економічної культури особистості. Соціальна психологія.  2007.  № 4.  С. 3 − 16.

Олексенко Р. И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества. Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал. 2013.  № 1.  С. 31-37     

Олексенко Р. І. Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання . АгроСвіт.  2010.  № 14. С. 41.

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник / М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко, В.К. Збарський та ін.; за ред. М.М. Ільчука. К.: Вища освіта, 2002. 398 с.

Підборський Ю. Культура та етика підприємництва і підприємницької діяльності . Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2009. Випуск 13. С. 112 − 119.

Проценко О. Підприємництво в системі ціннісних орієнтирів. Філософія освіти. 2010. № 1 − 2 (9). С. 271 – 278

Радченко Н. І. Теоретичний аналіз моделі економічної людини. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН Україн. Т. ХІІІ, част. 3.  К., 2011.  С. 349 − 358.

Райзберг Б. А. Основы бизнеса. М.: Издательство «Ось-89», 2000. 256 с.

Рюттингер Р. Культура предпринимательства / Пер. с нем.  М.: Эком, 1992.  240 с.

Савицька Н. Л. Еволюція моделі людини в економічній теорії. Вісник Хмельницького національного університету. 2010.  № 3, том 2. С. 137 − 140.

Сидоренко С. В. Підприємницька етика та шляхи її врегулювання. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Науковий журнал. 2009. Випуск 23. С. 167 − 170.

Сірий Є.В. Культура підприємництва в контексті його соціальної ролі. Український соціум. Соціологія. Економіка. Політика. 2005. № 2 − 3.  С. 100 − 108.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця. К.: НВЦ НБУВ, 2009З 687 с.

Ушно І. М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст. Культура України. Збірник наукових праць. Харків: ХДАК, 2010. Випуск 30. С. 86 − 94.

Copyright (c) 2017 Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941