DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130571

Від людини до постлюдини

Yevheniia Levcheniuk

Анотація


Актуальність теми дослідження. Сьогодення постає якісно новим етапом, відмінним від усіх попередніх, а саме масштабністю розгортання сучасного періоду науково-технічної революції, наслідком цих процесів постає постлюдський поворот. Основним змістом цього повороту є те, що люди у своїй діяльності виходять за межі предметної реальності. Мета і завдання статті. Метою дослідження є соціально-філософський аналіз процесів формування постлюдини в умовах розгортання технологізації та інформатизації суспільств. Постановка мети зумовила необхідність розв’язання наступних дослідницьких завдань: розглянути процеси становлення постлюдини; проаналізувати характер розгортання науково-технічної революції та який вплив вона здійснює на формування сучасного типу людини; виявити особливості і наслідки для розвитку людини впровадження наукових та технологічних досягнень в усі сфери життєдіяльності суспільств. Матодологія дослідження. Матеріалами досліджень слугували різні підходи як вітчизняних, так і західних дослідників щодо розгортання нового етапу науково-технічної революції, яка, власне, й створює умови виникнення та розвитку постлюдини. В роботі було використано широкий спектр філософських та загальнонаукових методів досліджень, зокрема метафізичний та діалектичний, феноменологічний методи; узагальнення, порівняльного аналізу, системного аналізу та інші. Результати дослідження. Беззаперечним постає той факт, що сучасна людина не мислить свого життя без техніки і будь-яких гаджетів. І це породжує один із основних запитів та завдань для людства створення балансу взаємодії між людиною та технікою. Віднайдення способів за допомогою, яких людина підкорить собі наслідки технічного розвитку. На нашу думку, варто починати з організації власної поведінки, яка з необхідністю має включати взаємозв’язок з природою, з іншими людьми тощо. Висновки. Наслідки культурно-антропологічної кризи, яку переживає сучасне людство, є загрозливими та навіть катастрофічними для існування і розвитку самої людини. Дійсно поява постлюдей не є довгостроковою перспективою. Ми є свідками настання постлюдського. Техніка поступово та неухильно заміняє людське. Людство має віднайти баланс взаємодії людина-техніка для власного виживання, не тільки як виду, а й плеканням та розвитку людського в собі. Оскільки трансформація людини у постлюдину, скоріше характеризує загибель людини як такої (у традиційному розумінні як душевно-духовно означеної природно-соціальної істоти); не її вдосконалення, а радше дегуманізацію, заміну ціннісних орієнтацій та взірців на технології.

Ключові слова


людина; постлюдина; технології; постлюдство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Berdyaev, N. (1989). Chelovek i mashina. [The Man and the Machine]. Voprosy filosofii. Vol. 2. P.149 [in Russian].

Veber, M. (1990). Protestantskaya etika i dukh kapitalizma [The Protestant Ethic and the Spirit od Capitalism]. M. Veber. Izbrannye proizvedeniya [Selected Works]. M. P.207 [in Russian].

Kutyrev, V.A. (1994). Kul'tura i tekhnologiya: bor'ba mirov [Culture and Technology: Struggle of the Worlds]. Novhorod. 235 s. [in Russian].

Kutyrev, V.A. (2015). Poslednee tselovanie. Chelovek kak traditsiya [The Last Kissing. The Man as Tradition]. From the Series “Tela mysli” [The Tought’s Bodies] St. Petersburg, Aleteya Publ. 312 s. [in Russian].

Kutyrev, V.A. (2015). Razum protiv cheloveka. (Filosofiya vyzhivaniya v epokhu postmodernizma) [The Mind against the Man. The Phylosophy of Surviving in the Postmodern Epoch]. Moscow-Berlin, Direkt-Media. 102 s. [in Russian].

Fukuyama, F. (2004). Nashe postchelovecheskoe budushchee: Posledstviya biotekhnologicheskoy revolyutsii. [Our Posthuman Future: Comsequences of the Biotechnology Revolution]. Trans. By Levin M.B. М., Izdatel'stvo AST Publ.: ОАО “LYUKS”. 349 s. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бердяев Н. Человек и машина. Вопросы философии. 1989. № 2. С. 149.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма: Избранные произведения. М., 1990. С. 207.

Кутырёв В.А. Культура и технология: борьба миров. Новгород, 1994. 235 с.

Кутырёв В.А. Последнее целование. Человек как традиция: (Серия «Тела мысли»). СПб.: Алетея, 2015. 312 с.

Кутырёв В.А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодернизма). Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015.102 с.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Пер. с англ. М.Б. Левина. М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ЛЮКС». 2004. 349 с.

Copyright (c) 2018 Yevheniia Levcheniuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941