Світові мовні процеси та стратегія іншомовної освіти в Україні

Л. М. Ляшенко, Н. В. Соловей, К. М. Паламарчук

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що для розвитку України слід врахувати той незаперечний факт, що глобалізація разом з інформаційною революцією створили нові умови для всіх видів життєдіяльності. Людство продовжує зростати кількісно і збільшувати чисельність незалежних держав, громадяни яких використовують національні мови. Мета дослідження – критичний аналіз причин небачено високої складності мовних змін в Україні після розпаду Радянського Союзу та відновлення її незалежності. Цілі дослідження - виявити глибинні причини втрати українцями правди про своє долітописне мовне минуле, довести на основі новітніх наукових відкриттів важливість мовного внеску пращурів українців у появу індоєвропейської мовної сім’ї, розглянути еволюцію міжнародних мов і виконати прогноз для майбутнього. Методологія дослідження – нооінтегральний, системний і нооісторичний методи, що дають змогу по-новому проаналізувати тему спорідненості української мови з англійською і здійснити прогноз змін ролі англійської мови в майбутньому. Результат дослідження - виявлення доказів того, що українська мова є не просто відгалуженням від кореневої російської мови, а трансформованою первинною індоєвропейською мовою, а спільні слова індоєвропейських мов - хмара тегів, що поширилася з Великого Трипілля. Виконано аналіз сучасних світових мовних змін з метою оцінки можливості перетворення англійської мови в глобальну міжнародну мову. Розглянуто приклади зростання і занепаду мов певних народів у минулому. Наведено дані про еволюцію і зміни рейтингу міжнародних мов у Нові часи. Пояснено причини глобального використання англійської мови у ХХ ст., але висловлено припущення про неможливість її перетворення в універсальну мову людства в майбутньому. Зроблено прогноз впливу прогресу в комп’ютерних технологіях і штучному інтелекті на способи використання англійської та інших мов. Висновок – сформульовано пропозиції до планів розвитку системи освіти в Україні. Запропоновано використати у модернізації викладання англійської та інших іноземних мов позитивний досвід країн Скандинавії – Швеції і Фінляндії

Ключові слова


мовні зміни; індоєвропейські мови; Велике Трипілля; міжнародні мови; конкуренція мов; глобальна мова; іншомовна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Bystrushkin, K.K. (2003). Arkaim's phenomenon: Cosmological architecture and historical geodesy. Moscow: The White Alves, 272 p. [in Russian].

Diamond, J. (2009). Weapons, microbes and food: The origins of inequalities between peoples. K.: Nika-Center, 488 p. [In Ukrainian]

Diamond, J. (2013). The Third Chimpanzee. M. AST; 242 pp. Fig. 8, p. 180 [in Russian].

Korsak K.V. (2017). Introduction to noohistory and the new Ukrainian national idea - XXI // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy: a collection of scientific works. Issue 68. Zaporozhie: ZDIA, P. 203-215. (URL: http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=3481&lang=en) [In Ukrainian]

Korsak, K.V. (2017) New scientific theory of the origin of proto-Indo-European language and its global distribution / Modern approaches and innovative trends in the teaching of foreign languages: Materials XII intern. sc.-pr.konf., February 28, 2017, K.: Edit. of NTU "KPI named after Igor Sikorsky", P. 71-74 [In Ukrainian]

Korsak, K.V., Korsak, Yu.K. (2017). Noohistory and the Noosciences on the Opportunity of the Second Ukrainian Spiritualization of the World // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy: a collection of scientific works. Issue 69. Zaporozhie: ZDIA, P. 112-119 (URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/102113) [In Ukrainian]

Lyashenko, L.M. (2017). English and national languages in the past and in the twenty-first century / A collection of sc. abstracts, reports and articles of the 5 Allukr. sc.-pr. conf. "Philosophical Horizons of the Present". Kherson: RVV "Kolos". P. 93-95. [In Ukrainian]

Lyashenko, L.M. (2017). New attempt to explain the appearance and evolution of proto-Indo-European language on the basis of the noohistory of Ukraine // The Highe School. - 2017 - №2. - P. 43-52. [In Ukrainian]

Braudel, Fernan (1955). History of Civilizations. Pinguin Books, 1995 [in English].

Harari, Y. (2014). Sapiens. A Brief History of Humankind. London: Harvill Seeker

Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. N. Y.: Simon and Buster [in English].

Travis-1 speak 80 languages, so can you! (URL: https://www.indiegogo.com/projects/travis-i-speak-80-languages-so-can-you-travel#/) 28-01-2018 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Быструшкин К.К. Феномен Аркаима: Космологическая архитектура и историческая геодезия. М.: .Белые альвы, 2003. 272 с.

Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами. К. : Ніка-Центр, 2009. 488 с.

Даймонд Дж. Третий шимпанзе. М. АСТ; 2013. 242 с. рис.8, стор. 180

Корсак К.В. Вступ у нооісторію і нова Українська національна ідея – ХХІ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. Вип. 68. С. 68-77 (http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=3481&lang=ua)

Корсак К.В. Нова наукова теорія походження протоіндоєвропейської мови та її глобального поширення / Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ міжн. н.-пр.конф., 28 лютого 2017, м.Київ. К.: Вид-во НТУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", 2017. С. 71-74

Корсак К.В., Корсак Ю.К. Нооісторія і ноонауки про можливість другого українського одуховлення світу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 69. С. 112-119 (URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/102113)

Ляшенко Л.М. Англійська і національні мови у минулому і в ХХІ столітті / Зб. тез, доповідей і статей V Всеукр. н.-пр. конф. «Філософські обрії сьогодення». Херсон: РВВ «Колос», 2017. С. 93-95

Ляшенко Л.М. Нова спроба пояснення появи і еволюції протоіндоєвропейської мови на основі нооісторії України // Вища школа. 2017. №2. С. 43-52.

Braudel Fernan. History of Civilizations. Pinguin Books, 1995

Harari Y. Sapiens. A Brief History of Humankind / Yuval Harari. London : Harvill Seeker, 2014.

Huntington S. P. The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. N. Y.: Simon and Buster, 1996.

Travis-1 speak 80 languages, so can you! (URL: https://www.indiegogo.com/projects/travis-i-speak-80-languages-so-can-you-travel#/ (Travis Translator. Rotterdam. Netherlands) 28-01-2018

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130616

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Л. М. Ляшенко, Н. В. Соловей, К. М. Паламарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941