DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130616

Світові мовні процеси та стратегія іншомовної освіти в Україні

Л. М. Ляшенко, Н. В. Соловей, К. М. Паламарчук

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що для розвитку України слід врахувати той незаперечний факт, що глобалізація разом з інформаційною революцією створили нові умови для всіх видів життєдіяльності. Людство продовжує зростати кількісно і збільшувати чисельність незалежних держав, громадяни яких використовують національні мови. Мета дослідження – критичний аналіз причин небачено високої складності мовних змін в Україні після розпаду Радянського Союзу та відновлення її незалежності. Цілі дослідження - виявити глибинні причини втрати українцями правди про своє долітописне мовне минуле, довести на основі новітніх наукових відкриттів важливість мовного внеску пращурів українців у появу індоєвропейської мовної сім’ї, розглянути еволюцію міжнародних мов і виконати прогноз для майбутнього. Методологія дослідження – нооінтегральний, системний і нооісторичний методи, що дають змогу по-новому проаналізувати тему спорідненості української мови з англійською і здійснити прогноз змін ролі англійської мови в майбутньому. Результат дослідження - виявлення доказів того, що українська мова є не просто відгалуженням від кореневої російської мови, а трансформованою первинною індоєвропейською мовою, а спільні слова індоєвропейських мов - хмара тегів, що поширилася з Великого Трипілля. Виконано аналіз сучасних світових мовних змін з метою оцінки можливості перетворення англійської мови в глобальну міжнародну мову. Розглянуто приклади зростання і занепаду мов певних народів у минулому. Наведено дані про еволюцію і зміни рейтингу міжнародних мов у Нові часи. Пояснено причини глобального використання англійської мови у ХХ ст., але висловлено припущення про неможливість її перетворення в універсальну мову людства в майбутньому. Зроблено прогноз впливу прогресу в комп’ютерних технологіях і штучному інтелекті на способи використання англійської та інших мов. Висновок – сформульовано пропозиції до планів розвитку системи освіти в Україні. Запропоновано використати у модернізації викладання англійської та інших іноземних мов позитивний досвід країн Скандинавії – Швеції і Фінляндії

Ключові слова


мовні зміни; індоєвропейські мови; Велике Трипілля; міжнародні мови; конкуренція мов; глобальна мова; іншомовна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Bystrushkin, K.K. (2003). Arkaim's phenomenon: Cosmological architecture and historical geodesy. Moscow: The White Alves, 272 p. [in Russian].

Diamond, J. (2009). Weapons, microbes and food: The origins of inequalities between peoples. K.: Nika-Center, 488 p. [In Ukrainian]

Diamond, J. (2013). The Third Chimpanzee. M. AST; 242 pp. Fig. 8, p. 180 [in Russian].

Korsak K.V. (2017). Introduction to noohistory and the new Ukrainian national idea - XXI // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy: a collection of scientific works. Issue 68. Zaporozhie: ZDIA, P. 203-215. (URL: http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=3481&lang=en) [In Ukrainian]

Korsak, K.V. (2017) New scientific theory of the origin of proto-Indo-European language and its global distribution / Modern approaches and innovative trends in the teaching of foreign languages: Materials XII intern. sc.-pr.konf., February 28, 2017, K.: Edit. of NTU "KPI named after Igor Sikorsky", P. 71-74 [In Ukrainian]

Korsak, K.V., Korsak, Yu.K. (2017). Noohistory and the Noosciences on the Opportunity of the Second Ukrainian Spiritualization of the World // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy: a collection of scientific works. Issue 69. Zaporozhie: ZDIA, P. 112-119 (URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/102113) [In Ukrainian]

Lyashenko, L.M. (2017). English and national languages in the past and in the twenty-first century / A collection of sc. abstracts, reports and articles of the 5 Allukr. sc.-pr. conf. "Philosophical Horizons of the Present". Kherson: RVV "Kolos". P. 93-95. [In Ukrainian]

Lyashenko, L.M. (2017). New attempt to explain the appearance and evolution of proto-Indo-European language on the basis of the noohistory of Ukraine // The Highe School. - 2017 - №2. - P. 43-52. [In Ukrainian]

Braudel, Fernan (1955). History of Civilizations. Pinguin Books, 1995 [in English].

Harari, Y. (2014). Sapiens. A Brief History of Humankind. London: Harvill Seeker

Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. N. Y.: Simon and Buster [in English].

Travis-1 speak 80 languages, so can you! (URL: https://www.indiegogo.com/projects/travis-i-speak-80-languages-so-can-you-travel#/) 28-01-2018 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Быструшкин К.К. Феномен Аркаима: Космологическая архитектура и историческая геодезия. М.: .Белые альвы, 2003. 272 с.

Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами. К. : Ніка-Центр, 2009. 488 с.

Даймонд Дж. Третий шимпанзе. М. АСТ; 2013. 242 с. рис.8, стор. 180

Корсак К.В. Вступ у нооісторію і нова Українська національна ідея – ХХІ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. Вип. 68. С. 68-77 (http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=3481&lang=ua)

Корсак К.В. Нова наукова теорія походження протоіндоєвропейської мови та її глобального поширення / Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ міжн. н.-пр.конф., 28 лютого 2017, м.Київ. К.: Вид-во НТУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", 2017. С. 71-74

Корсак К.В., Корсак Ю.К. Нооісторія і ноонауки про можливість другого українського одуховлення світу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 69. С. 112-119 (URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/102113)

Ляшенко Л.М. Англійська і національні мови у минулому і в ХХІ столітті / Зб. тез, доповідей і статей V Всеукр. н.-пр. конф. «Філософські обрії сьогодення». Херсон: РВВ «Колос», 2017. С. 93-95

Ляшенко Л.М. Нова спроба пояснення появи і еволюції протоіндоєвропейської мови на основі нооісторії України // Вища школа. 2017. №2. С. 43-52.

Braudel Fernan. History of Civilizations. Pinguin Books, 1995

Harari Y. Sapiens. A Brief History of Humankind / Yuval Harari. London : Harvill Seeker, 2014.

Huntington S. P. The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. N. Y.: Simon and Buster, 1996.

Travis-1 speak 80 languages, so can you! (URL: https://www.indiegogo.com/projects/travis-i-speak-80-languages-so-can-you-travel#/ (Travis Translator. Rotterdam. Netherlands) 28-01-2018

Copyright (c) 2018 Л. М. Ляшенко, Н. В. Соловей, К. М. Паламарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941