Імідж викладача як основа підвищення конкурентоспроможності ВНЗ: парадигма сучасного освітнього процесу

R. I. Oleksenko, O. M. Sytnyk, I. G. Denisov

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що зроблена спроба, крізь призму стану вищої освіти в Україні, окреслити фактори та можливості формування позитивного іміджу сучасного викладача як основи конкурентоздатності вищого навчального закладу. Метою статті є: переосмислення іміджу викладача в умовах зростання вимог та підвищення конкурентоспроможності серед вищих навчальних закладів. Цілями дослідження є узагальнення даних досліджуваної проблеми та розробка моделі розвитку теоретичних аспектів формування позитивного іміджу викладача в контексті зростання статусу ВНЗ, та аналіз взаємозалежності іміджу викладача та його професійної компетентності, практичних навичок, вміння пов’язувати теорію з практикою. Методологія дослідження є загальнонаукові та спеціально-дисциплінарні методи наукового дослідження. Так зокрема, методи теоретичного узагальнення, аналогії та абстрагування використано при з’ясуванні умов, специфіки та реалій сучасного освітнього процесу, зокрема – у ВНЗ; дедукції та індукції, аналізу та синтезу – для виявлення системних проблем українських ВНЗ стосовно задоволення потреб споживачів освітніх послуг; синтез прогресивних ідей щодо проектування шляхів підвищення позитивного іміджу викладача в контексті зростання статусу ВНЗ. Також використано спеціально-дисциплінарні методи наукового дослідження: порівняння, систематизація та групування – для узагальнення моделі розвитку теоретичних аспектів формування позитивного іміджу викладача в контексті формування іміджу ВНЗ; аналітичний – при аналізі взаємозалежності іміджу викладача та його професійної компетентності, практичних навичок та вміння пов’язувати теорію з практикою тощо. Результатом дослідження є теоретичне осмислення іміджу викладача в контексті формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу. Результатом аналізу є постійне, системне вдосконалення власних фахових компетенцій. І лише за цієї умови викладач зможе заслуговувати на авторитет і повагу серед студентів і колег. Відзначено, що сучасний стан вищої освіти диктує необхідність пошуку нових шляхів вирішення проблем підвищення ефективності не лише навчання, підготовки фахівця, затребуваного на ринку праці, але і ефективності діяльності вищого навчального закладу в умовах автономії. Висновок. Позитивний імідж педагога, та загалом і навчального закладу, дасть змогу підвищити авторитет професій та спеціальностей вищої школи. І саме філософія має взяти на себе відповідальність за формування вчителя майбутнього, адже з прадавніх часів філософія була, є і буде тим поводарем по осягненню мудрості. Імідж сучасного викладача значною мірою залежить від його професійної компетентності практичних навичок та вміння прививати студентам здатність вивчати теорію в тісному взаємозв’язку з практикою. Адже знання стають ефективними лише в прикладному аспекті, зокрема при застосуванні принципу «теорія-практика-теорія»

Ключові слова


імідж; навчання; освіта; педагог; освітні послуги

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Anosov, I. P. (2005). Pedahohichna antropolohiia: navch. Posibnyk. K.: Tvim inter. 264 s. [in Ukrainian].

Boretska, N. P. (2010). Konkurentni perevahy i vyklyky rynkovoi ekonomiky u konteksti rozvytku vyshchoi osvity // Metodolohiia doslidzhen ta suchasni sotsialni, ekonomichni i psykholohichni problemy rozvytku suspilstva: zb. nauk. prats Donetskoho instytutu rynku ta sotsialnoi polityky. – Seriia: «Ekonomika i menedzhment».Donetsk: DIR SP. P. 11–17 [in Ukrainian].

Vyshcha osvita ta Yevropeiskyi osvitnii prostir (2015) / V. Kryzhko, M. Elkin, O. Starokozhko, K. Tilcharova, O. Hrytsaiova. Berdiansk, Vydavets Tkachuk O.V. 448 s.

Zemlianskyi, A. M. (2016). Retseptsiia fenomenolohichnykh idei u suchasnii istorychnii antropolohii // VERSUS. № 1 (7). P. 26 –30 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Pidhotovka i perepidhotovka kadriv u systemi ekonomichnoi osvity / R. Oleksenko // Vyshcha osvita Ukrainy. № 2. P. 59-67 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Ekonomichna osvita i vykhovannia yak zasoby rozvytku svitohliadnykh zasad suchasnoho pidpryiemnytstva // Vyshcha osvita Ukrainy. № 4. P. 80−83 [in Ukrainian].

Posviata u pershokursnyky-2017:[Elektronnyi resurs] / Pres-sluzhba Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – Rezhym dostupu: http://www.npu.edu.ua/ua/podii/9-ss/4310-posviata-u-pershokursnyky-2017 [in Ukrainian].

Saukh P. Yu. (2006). Yakist osvity yak indykator rivnia zhyttia informatsiinoho suspilstva / P. Yu. Saukh // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. № 29. P. 3–7 [in Ukrainian].

Sytnyk, O. M. (2014). Perspektyvy rozvytku doslidnytskykh tsentriv v ukrainskykh universytetakh u konteksti Zakonu «Pro vyshchu osvitu» 2014 roku // Ukrainoznavchyi almanakh. Vyp. 16. Kyiv, Melitopol, 2014. P. 188-192 [in Ukrainian].

Smilianets, O. H. (2010). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii v pisliadyplomnii osviti fakhivtsiv z ekonomichnoi kibernetyky // Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. prats. – Vinnytsia: Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, 2010. Vyp. 25. P. 265–272 [in Ukrainian].

Sharov, S. V. (2014). Metodolohichni aspekty kompiuternoi pidtrymky samostiinoi roboty studentiv-filolohiv: navch.-metod. posib. – [2-he vydannia dop. i pererob.]. Kharkiv: Fedorko. 200 s. [in Ukrainian].

Shkvyria, N. O. (2016). Sutnist ta osoblyvosti marketynhovoho planuvannia konkurentospromozhnosti produktsii // Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). № 3 (32). P. 164–170 [in Ukrainian].

Websters 1828 Dictionary: [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:https://web.archive.org/web/20070516015749/http://www.cbtministries.org/resources/webster1828.htm [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аносов І. П. Педагогічна антропологія: навч. посібник. К.: Твім інтер, 2005. 264 с.

Борецька Н. П. Конкурентні переваги і виклики ринкової економіки у контексті розвитку вищої освіти // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства: зб. наук. праць Донецького інституту ринку та соціальної політики. – Серія: «Економіка і менеджмент». Донецьк: ДІР СП, 2010. С. 11–17.

Вища освіта та Європейський освітній простір / В. Крижко, М. Елькін, О. Старокожко, К. Тільчарова, О. Грицайова. Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2015. 448 с.

Землянський А. М. Рецепція феноменологічних ідей у сучасній історичній антропології // VERSUS. № 1 (7). 2016. С. 26 –30.

Олексенко Р. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти // Вища освіта України. 2013. № 2. С. 59-67.

Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва // Вища освіта України. 2013. № 4. С. 80−83.

Посвята у першокурсники-2017: [Електронний ресурс] / Прес-служба Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/ua/podii/9-ss/4310-posviata-u-pershokursnyky-2017.

Саух П. Ю. Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2006. № 29. С. 3–7.

Ситник О. М. Перспективи розвитку дослідницьких центрів в українських університетах у контексті Закону «Про вищу освіту» 2014 року// Українознавчий альманах. Вип. 16. Київ, Мелітополь, 2014. С. 188-192.

Смілянець О. Г. Інноваційні педагогічні технології в післядипломній освіті фахівців з економічної кібернетики // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010. Вип. 25. С. 265–272.

Шаров С. В., Шарова Т.М. Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навч.-метод. посіб. [2-ге видання доп. і перероб.] [передмова проф. І. Л. Михайлина]. Харків: Федорко, 2014. 200 с.

Шквиря Н. О. Сутність та особливості маркетингового планування конкурентоспроможності продукції // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). № 3 (32), 2016. С. 164–170.

Webster's 1828 Dictionary: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://web.archive.org/web/20070516015749/http://www.cbtministries.org/resources/webster1828.htm
DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130752

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 R. I. Oleksenko, O. M. Sytnyk, I. G. Denisov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941