DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130752

Імідж викладача як основа підвищення конкурентоспроможності ВНЗ: парадигма сучасного освітнього процесу

R. I. Oleksenko, O. M. Sytnyk, I. G. Denisov

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що зроблена спроба, крізь призму стану вищої освіти в Україні, окреслити фактори та можливості формування позитивного іміджу сучасного викладача як основи конкурентоздатності вищого навчального закладу. Метою статті є: переосмислення іміджу викладача в умовах зростання вимог та підвищення конкурентоспроможності серед вищих навчальних закладів. Цілями дослідження є узагальнення даних досліджуваної проблеми та розробка моделі розвитку теоретичних аспектів формування позитивного іміджу викладача в контексті зростання статусу ВНЗ, та аналіз взаємозалежності іміджу викладача та його професійної компетентності, практичних навичок, вміння пов’язувати теорію з практикою. Методологія дослідження є загальнонаукові та спеціально-дисциплінарні методи наукового дослідження. Так зокрема, методи теоретичного узагальнення, аналогії та абстрагування використано при з’ясуванні умов, специфіки та реалій сучасного освітнього процесу, зокрема – у ВНЗ; дедукції та індукції, аналізу та синтезу – для виявлення системних проблем українських ВНЗ стосовно задоволення потреб споживачів освітніх послуг; синтез прогресивних ідей щодо проектування шляхів підвищення позитивного іміджу викладача в контексті зростання статусу ВНЗ. Також використано спеціально-дисциплінарні методи наукового дослідження: порівняння, систематизація та групування – для узагальнення моделі розвитку теоретичних аспектів формування позитивного іміджу викладача в контексті формування іміджу ВНЗ; аналітичний – при аналізі взаємозалежності іміджу викладача та його професійної компетентності, практичних навичок та вміння пов’язувати теорію з практикою тощо. Результатом дослідження є теоретичне осмислення іміджу викладача в контексті формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу. Результатом аналізу є постійне, системне вдосконалення власних фахових компетенцій. І лише за цієї умови викладач зможе заслуговувати на авторитет і повагу серед студентів і колег. Відзначено, що сучасний стан вищої освіти диктує необхідність пошуку нових шляхів вирішення проблем підвищення ефективності не лише навчання, підготовки фахівця, затребуваного на ринку праці, але і ефективності діяльності вищого навчального закладу в умовах автономії. Висновок. Позитивний імідж педагога, та загалом і навчального закладу, дасть змогу підвищити авторитет професій та спеціальностей вищої школи. І саме філософія має взяти на себе відповідальність за формування вчителя майбутнього, адже з прадавніх часів філософія була, є і буде тим поводарем по осягненню мудрості. Імідж сучасного викладача значною мірою залежить від його професійної компетентності практичних навичок та вміння прививати студентам здатність вивчати теорію в тісному взаємозв’язку з практикою. Адже знання стають ефективними лише в прикладному аспекті, зокрема при застосуванні принципу «теорія-практика-теорія»

Ключові слова


імідж; навчання; освіта; педагог; освітні послуги

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Anosov, I. P. (2005). Pedahohichna antropolohiia: navch. Posibnyk. K.: Tvim inter. 264 s. [in Ukrainian].

Boretska, N. P. (2010). Konkurentni perevahy i vyklyky rynkovoi ekonomiky u konteksti rozvytku vyshchoi osvity // Metodolohiia doslidzhen ta suchasni sotsialni, ekonomichni i psykholohichni problemy rozvytku suspilstva: zb. nauk. prats Donetskoho instytutu rynku ta sotsialnoi polityky. – Seriia: «Ekonomika i menedzhment».Donetsk: DIR SP. P. 11–17 [in Ukrainian].

Vyshcha osvita ta Yevropeiskyi osvitnii prostir (2015) / V. Kryzhko, M. Elkin, O. Starokozhko, K. Tilcharova, O. Hrytsaiova. Berdiansk, Vydavets Tkachuk O.V. 448 s.

Zemlianskyi, A. M. (2016). Retseptsiia fenomenolohichnykh idei u suchasnii istorychnii antropolohii // VERSUS. № 1 (7). P. 26 –30 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Pidhotovka i perepidhotovka kadriv u systemi ekonomichnoi osvity / R. Oleksenko // Vyshcha osvita Ukrainy. № 2. P. 59-67 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Ekonomichna osvita i vykhovannia yak zasoby rozvytku svitohliadnykh zasad suchasnoho pidpryiemnytstva // Vyshcha osvita Ukrainy. № 4. P. 80−83 [in Ukrainian].

Posviata u pershokursnyky-2017:[Elektronnyi resurs] / Pres-sluzhba Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – Rezhym dostupu: http://www.npu.edu.ua/ua/podii/9-ss/4310-posviata-u-pershokursnyky-2017 [in Ukrainian].

Saukh P. Yu. (2006). Yakist osvity yak indykator rivnia zhyttia informatsiinoho suspilstva / P. Yu. Saukh // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. № 29. P. 3–7 [in Ukrainian].

Sytnyk, O. M. (2014). Perspektyvy rozvytku doslidnytskykh tsentriv v ukrainskykh universytetakh u konteksti Zakonu «Pro vyshchu osvitu» 2014 roku // Ukrainoznavchyi almanakh. Vyp. 16. Kyiv, Melitopol, 2014. P. 188-192 [in Ukrainian].

Smilianets, O. H. (2010). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii v pisliadyplomnii osviti fakhivtsiv z ekonomichnoi kibernetyky // Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. prats. – Vinnytsia: Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, 2010. Vyp. 25. P. 265–272 [in Ukrainian].

Sharov, S. V. (2014). Metodolohichni aspekty kompiuternoi pidtrymky samostiinoi roboty studentiv-filolohiv: navch.-metod. posib. – [2-he vydannia dop. i pererob.]. Kharkiv: Fedorko. 200 s. [in Ukrainian].

Shkvyria, N. O. (2016). Sutnist ta osoblyvosti marketynhovoho planuvannia konkurentospromozhnosti produktsii // Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). № 3 (32). P. 164–170 [in Ukrainian].

Websters 1828 Dictionary: [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:https://web.archive.org/web/20070516015749/http://www.cbtministries.org/resources/webster1828.htm [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аносов І. П. Педагогічна антропологія: навч. посібник. К.: Твім інтер, 2005. 264 с.

Борецька Н. П. Конкурентні переваги і виклики ринкової економіки у контексті розвитку вищої освіти // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства: зб. наук. праць Донецького інституту ринку та соціальної політики. – Серія: «Економіка і менеджмент». Донецьк: ДІР СП, 2010. С. 11–17.

Вища освіта та Європейський освітній простір / В. Крижко, М. Елькін, О. Старокожко, К. Тільчарова, О. Грицайова. Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2015. 448 с.

Землянський А. М. Рецепція феноменологічних ідей у сучасній історичній антропології // VERSUS. № 1 (7). 2016. С. 26 –30.

Олексенко Р. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти // Вища освіта України. 2013. № 2. С. 59-67.

Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва // Вища освіта України. 2013. № 4. С. 80−83.

Посвята у першокурсники-2017: [Електронний ресурс] / Прес-служба Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/ua/podii/9-ss/4310-posviata-u-pershokursnyky-2017.

Саух П. Ю. Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2006. № 29. С. 3–7.

Ситник О. М. Перспективи розвитку дослідницьких центрів в українських університетах у контексті Закону «Про вищу освіту» 2014 року// Українознавчий альманах. Вип. 16. Київ, Мелітополь, 2014. С. 188-192.

Смілянець О. Г. Інноваційні педагогічні технології в післядипломній освіті фахівців з економічної кібернетики // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010. Вип. 25. С. 265–272.

Шаров С. В., Шарова Т.М. Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навч.-метод. посіб. [2-ге видання доп. і перероб.] [передмова проф. І. Л. Михайлина]. Харків: Федорко, 2014. 200 с.

Шквиря Н. О. Сутність та особливості маркетингового планування конкурентоспроможності продукції // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). № 3 (32), 2016. С. 164–170.

Webster's 1828 Dictionary: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://web.archive.org/web/20070516015749/http://www.cbtministries.org/resources/webster1828.htm
Copyright (c) 2018 R. I. Oleksenko, O. M. Sytnyk, I. G. Denisov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941