DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165111

Креативна особистість та її визначальна роль у формуванні економіки знань в умовах викликів глобалізації інформаційного суспільства

Volodymyr Kyurchev, Roman Oleksenko

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що представлено умови формування креативної особистості, що є результатом формування креативно-знаннєвої економіки, в якій витребуваною є даний тип особистості. Постановка завдання – феномен креативної особистості як феномен і основа для формування креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів та трендів глобалізації 4.0. Саме інформаційне суспільство та соціальне підприємництво виступають головними чинниками становлення і розвитку креативно-знаннєвої економіки, яка вимагає формування креативної особистості. Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на авторів, що досліджували «знаннєво-інтелекутальне» суспільство, в основі якого знаннєво-інтелекутальна власність та особистість. Це твори В.Андрущенка, Т.Андрущенко, В.Вашкевича, В.Воронкової, О.Кивлюк, В.Мельник, В.Нікітенко, Р.Олексенка, О.Сосніна, С.Шарова. Виділення недосліджених частин загальної проблеми –концептуалізація концепції креативної особистості в умовах викликів глобалізації 4.0. В основі дослідження – теоретичні та практичні аспекти формування концепції креативної особистості як чинник формування креативно-знаннєвої економіки. Постановка завдання – використання соціоаксіологічного та неоаксіологічного підходів і методів, що дозволили глибоко проникнути в умови формування креативної особистості в умовах викликів глобалізації 4.0 та інформаційного суспільства. Виклад основного матеріалу. Саме в основі аксіології – ціннісні орієнтації особистості, необхідні для формування інформаційно-знаннєвої економіки чи неоекономіки. Досліджено, що творчість стимулює виробництво інноваційних матеріальних і духовних благ, зумовлює прискорення комерціалізації та кінцевого споживання матеріальних і духовних благ. З’ясовано, що Homo economicus є основою формування творчого підприємництва та його трансформації в соціальний капітал нації. Висновки - розкрито еволюцію від «homo economicus» до «homo creativus» в умовах глобалізації 4.0 та глобальних рейтингах креативної економіки; створено концепцію креативної особистості як чинник креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації 4.0; представлено цілісне уявлення креативної особистості як чинника формування знаннєво-інформаційної економіки

Ключові слова


інформаційно-знаннєве суспільство; креативна особистість; творчість; креативно-ціннісні орієнтації; креативно-знаннєва економіка; креативно-знаннєва освіта

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voronkova, V. H. (2013). Formyrovanye novoho myrovozzernyia, novoho cheloveka, novoho obshchestva budushcheho. Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen. Dnipropetrovsk, 3, 79–80.

Dzheims, P. V., Daniel, T. D., Daniel, R. (2017). Mashyna, shcho zminyla svit. Istoriya lin-vyrobnytstvia – temnoi zbroi «Taioty» v avtomobilnykh viynakh. Kyiv: Pabulum, Lean Snstitute Ukraine, 388.

Kristofer, S. (2018). Totalna avtomatyzatsiya. Yak kompiuterni alhorytmy zminiuiut zhyttiay. Oleksandr Lototskyi. Kyiv: Nash format, 280.

Oleksenko, R. I. (2017). Formuvannia kontseptsiyi kreatyvnoi osobystosti yak faktor kreatyvnoznannievoi ekonomiky v umovakh vyklykiv hlobalizatsiyi. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 71, 118–126.

Oleksenko, R. I. (2017). Osoblyvosti formuvannia svitohliadnykh tsinnostei kreatyvnykh pidpryiemtsiv v umovakh hlobalnykh vyklykiv ta trendiv rozvytku suchasnoho svitu. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 228.

Rouz, D. (2018). Dyvovyzhni tekhnolohiyi. Dyzain ta Internet rechei. Kharkiv, 336.

Sydorenko, S. V. (2018). «Internet rechei» yak obiekt sotsialno-filosofskoho analizu. Kontseptualni ta praktychni zasady stanovlennia i rozvytku smart-osvity yak chynnyka formuvannia smart-kultury v umovakh evoliutsiyi vid informatsiynoho suspilstva do «smart-suspilstva. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDIA, 112–115.

Floryda, R. (2018). Homo creatives. Yak novyi klas zavoiovuie svit. Kyiv: Nash format, 432.

Shevchenko, A. (2018). Dydzhytal era. Prosto o tsyfrovykh tekhnolohyiakh. Kyiv: Sammyt-Knyha, 457.

Ryzhova, I. S. (2011). Kultura yak naibilsh fundamentalnyi sposib liudskoho buttia. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiyi, 46, 126–134.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Volodymyr Kyrchev, Roman Oleksenko, Volodymyr Kyrchev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941