DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.177756

Філософія побудови сучасної моделі гнучкого менеджменту 3.0 промислового підприємства

Natalya Metelenko, Iryna Silina, Olexandr Shapurov

Анотація


Актуальність теми зумовлена тим, що глобалізаційні процеси в економіці України, деструктивні явища в галузях промисловості, інституційні перетворення, що потребують креативних інноваційних рішень, вимагають удосконалення наукових поглядів на побудову моделі менеджменту промислових підприємств, яка б гуртувалась на гнучкому механізмі та враховувала кризові умови їх функціонування та забезпечувала можливості сталого економічного розвитку у майбутньому. Мета дослідження – концептуалізація та моделювання процесів побудови гнучкого менеджменту промислового підприємства, спрямованого на упередження втрати людського потенціалу, руйнування екологічних систем, забрудненості навколишнього середовища, тобто на забезпечення екологічної і соціальної безпеки промислового виробництва. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. У своєму дослідженні ми спираємся на роботу Аппело Юргена (2019). Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами, яка об’єднує найсучасніші ідеї у сфері складних адаптивних систем, гнучкого керування та ощадливого постачання, пропонуючи здоровий, розумний, гнучкий і практичний механізм ефективного управління у ХХІ сторіччі, що представляє сучасну концепцію менеджменту 3.0. В статті ми спираємося також на роботи таких вчених, як Андрюкайтене Регіни, Воронкової В.Г., Пунченко О.П., Сосніна О.В., Старжинського В.В., Цепкало В.В., Череп А.В., а також на власні дослідження – Метеленко Н.Г., Сіліної І.В., Шапурова О.О. Концепція менеджменту 3.0 надає дорожню карту провідним командам у разі невизначеності та пропонує багату колекцію локальних моделей для безпосереднього використання, щоб краще адаптуватися до сучасних умов стохастичності, невизначеності, біфуркаційності та забезпечити розумне, адаптивне та практичне управління на промисловому підприємстві. Наукова новизна дослідження – обґрунтування ключових ознак фінансової та соціально-економічної кризи в промисловості, зокрема в стратегічних галузях – машинобудування і металургія та філософії побудови сучасної моделі гнучкого менеджменту на основі процесно – операційного підходу, спрямованої на розвиток інноваційно – інформаційної інфраструктури промислового підприємства у напряму забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислового виробництва та його сталий розвиток в умовах глобалізації. Результати дослідження. Окреслено орієнтири формування і реалізації концептуальної моделі управління промисловим підприємством, що функціонує в умовах соціально-економічної та фінансової кризи, яка дозволяє своєчасно передбачати та здійснювати цілеспрямоване й поступове удосконалення економічних, організаційних, техніко-технологічних, виробничих, соціальних, управлінських, ринкових, екологічних та інших складників промислового підприємства як системи, які в процесі впровадження нововведень набувають нових якостей.


Ключові слова


аgile-менеджмент; концепція промислового менеджменту; адаптивна система; сталий економічний розвиток; соціально-економічна стабільність; фінансова криза; безпека виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriukaitiene, Regina, Cherep, A.V., Voronkova, V. H., Punchenko, O. P.and Kivliyk O.P. (2018). Managing organizational culture as a factor in organizational change. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 75, 169-179.

DOI: http://vestnikzgia.com.ua/issue/view/9502

Andriukaitiene, Regina, Janulionis, Ernestas and Voronkova Valentyna (2019). The concept of corporate social responsibility and its implementation in the activity of organizations. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 76, 184 – 196.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165128

Appelo, Jurgen (2011). Management 3.0:. Leading agile developers, developing agile leaders: London Pearson Education Inc., 432.

Rogers, E. M. (2009). Diffusion of innovations. Kyiv: Publishing House: Kyiv-Mohylian Academy, 591.

Voronkova, Valentina, Maksimenyu, Marina and Nikitenko, Vitalina. (2016). Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension. The new paradigm, 129, 64-76.

Metelenko, N. G. (2010). The inner economic mechanism of effective functioning of industrial enterprises: theory, practice and prospects: monograph. Zaporozhzhia: The COMMUNIST PARTY. 480.

Metelenko, N. G. (2016). Resursozberìgaûčij potential of taxation and its use in Ukraine//modern trends of functioning and development of the enterprises: threats and challenges: collective monograph. Floor. Ed. S. B. Dovbnì. D.: LIRA, 289-314 (co-author A. Shulga).

Public management and administration in the information society: national and international experience (2017). For the floor. ed. Sergey Chernova, Valentina Voronkovoi, Victor Banacha, Alexander Sosnina, Pranasa Žukauskasa, Jolìtu Vvajnhart, Regìnu Andrûkajtene. Zaporizhzhia, 602.

Sìlìna, I.V. (2018). Conceptual framework of management of the financial and economic security of the industrial enterprise: monograph collective. Current trends and prospects of forming a new trajectory of Ukrainian-Polish cooperation in terms of European integration: Monograph. For the floor. ed. Prof. N. Metelenko, G. Makušinskoï. Zaporozhzhia, 345-359.

Shapurov, O. O. (2016). Economic aspects of environmental vector of development of steel enterprises: collective monograph//environmental vector of modernisation of economy and education – the European content of sustainable development of the regions: [collective monograph]. For the floor. Ed. Metelenko N. G. Ternopil: FOP Palyanytsya V.A., 259-268.

Sosnin, A.V. Voronkova, V.H. and Ažhažha, M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook. Zaporozhzhia: Wild Pitch, 356.

Starzhinsky, B. P. and Tsеpkаlо, V. V. (2016). On the way to the knowledge society. Мinsk: RIVSH, 446.

Fajol, A. (1992). Obŝee s industrial control: Lane. with Fr. /Anri Fajol; [naučn. ed. s predislov. Prof. E.A. Kočerina]. M.: Kontrolling, 111.

Official website URL: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/_vti_cnf/pub l9_u. htm (accessed: 02.03.2019).

Official website URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/3266/(accessed: 02.03.2019).

Cherep, A.V., Cherep O.H., Krylov, D.V. and Voronkova, V.H. (2019). Methodological approach to the redistribution of investment projects within a company According to formal criteria. Financial and credit activity-problems of theory and practice. Volume 28, Issue 1. 256 – 263.

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163991.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Natalya Metelenko, Iryna Silina, Olexandr Shapurov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941