Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан її розробки у період новітнього часу

Автор(и)

  • О. В. Краснокутський Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24176

Ключові слова:

ідеологія державотворення, Новітній час, держава, державна влада, державотворення, ідеологія

Анотація

Досліджується генезис проблеми формування ідеології державотворення як різновиду теоретично обґрунтованої практичної свідомості; встановлено, щоз другої половини XIX ст. утверджується чітко виявлений період дослідження даної проблеми; необхідність розбудови незалежної української держави детермінує активізацію відповідних дослідницьких напрямів у вітчизняній науці й філософії, що підводить суспільствознавчу, соціально-філософську думку до усвідомлення цілісності державотворчого ідеологічного феномена й, відповідно, постановки проблеми ідеології державотворення.

Біографія автора

О. В. Краснокутський, Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна

кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри соціальної філософії та управління

Посилання

Краснокутський О. В. Ґенеза розвитку державно-владної думки і її філософська рефлексія / О. В. Краснокутський // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. –2011. – Випуск 27. – С. 115-122.

Маркс К. До критики гегелівської філософії права / К. Маркс // Твори / К. Маркс і Ф. Енгельс ;[пер. із 2-го рос. видання]. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1958. – Т. 1. – С. 207-342.

Енгельс Ф. Лист до А. Бебеля / Ф. Енгельс // Твори / К. Маркс і Ф. Енгельс ;[пер. із 2-го рос. видання]. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1964. – Т. 19. – С. 3-9.

Енгельс Ф. Про авторитет / Ф. Енгельс // Твори / К. Маркс і Ф. Енгельс; [пер. із 2-го рос. видання]. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1964. – Т. 18. – С. 292-295.

Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс // Твори / К. Маркс і Ф. Енгельс; [пер. із 2-го рос. видання]. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1964. – Т. 19. – С. 11-32.

Воловик В. И. Философия политического сознания : монография / Виталий Иванович Воловик. – Запорожье :Просвіта, 2006. – 204 с.

Воловик В. Основні фактори становлення ідеології державотворення / Віталій Воловик // Віче. – 2001. – № 12 (117). – С. 22-31.

Маркс К. Німецька ідеологія. Критика новітньої німецької філософії в особі її представників Фейєрбаха, Б. Бауера і Штірнера і німецького соціалізму в особі його різних пророків / К. Маркс, Ф. Енгельс // Твори / К. Маркс і Ф. Енгельс; [пер. із 2-го рос. видання]. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1959. – Т. 3. – С. 7-521.

Енгельс Ф. З підготовчих праць до «Анти-Дюрінга» / Ф. Енгельс // Твори / К. Маркс і Ф. Енгельс; [пер. із 2-го рос. видання]. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1965. – Т. 20. – С. 581-605.

Ленін В. І. Держава і революція. Вчення марксизму про державу і завдання пролетаріату в революції / В. І. Ленін // Повне зібрання творів / В. І. Ленін ; [пер. із 5-го рос. видання]. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1973. – Т. 33 : Держава і революція. – С. 1-115.

Мангайм К. Ідеологія та утопія / Карл Мангайм ; [пер. з нім. Володимир Швед]. – К. : Дух і літера, 2008. – 370 с.

Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties / D. Bell. – Glencoe, Ill. : Free Press, 1960. – 320 p.

Араб-Оглы Э. А. Деидеологизация / Э. А. Араб-Оглы // Философский энциклопедический словарь / [редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичёв и др.]. – 2-е изд. – М. : Сов.энциклопедия, 1989. – С. 150.

Реидеологизация // Философский энциклопедический словарь / [редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичёв и др.]. – 2-е изд. – М. : Сов.энциклопедия, 1989. – С. 551.

Михальченко М. І. Реідеологізація / М. І. Михальченко // Соціальна філософія : короткий енциклопедичний словник / [заг. ред. і уклад. В. П. Андрущенко, М. І. Горлач]. – Київ – Харків : Рубікон, 1997. – С. 300.

Семигин Г. Ю. Идеология [Електронний ресурс] / Г. Ю. Семигин // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / [научно-ред. совет : В. С. Стёпин (председатель) и др.]. – 2-е изд., испр. и допол. – М. : Мысль, 2010. – Режим доступу :http://iph.ras.ru/elib/1185.html

Про концепцію ідеології державотворення в Україні [Електронний ресурс] : постанова Президії Національної академії наук України № 227 від 10.07.1996 р. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_2n/pg_itcvxr.htm

Рекомендації науково-практичної конференції «Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність» // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність : матеріали наук.-практ. конф., 22-23 листопада 1996 р., Київ / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Ґенеза, 1997. – С. 418-421.

Воловик В. І. Сутність ідеології державотворення / В. І. Воловик // Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука : тези доповідей на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, присвяченій 10-річчю незалежності України, 31 травня 2001 р., Запоріжжя / ред. кол. : В. І. Воловик (голова) [та ін.]. – Запоріжжя : Просвіта, 2001. – С. 38-40.

Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість : Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. – 2-е вид. – К. : Знання України, 2005. – 580 с.

Krasnokutskij A. V. Genesis of state-power of thought and its philosophical reflection / A. V. Krasnokutskij // KulturologichnyjVisnyk: scientific-theoretical yearbook of the Lower Dnieper. – 2011. – Edition 27. – P. 115-122.

Marx K. Critique of Hegel's Philosophy of Right / K. Marx // Works / K. Marx and F. Engels ; [translated from the 2nd Russian edition]. – K. : State Political Literature Publishing House of the USSR, 1958. – Vol. 1. – P. 207-342.

Engels F. Letter to A. Bebel / F. Engels // Works / K. Marx and F. Engels ; [translated from the 2nd Russian edition]. – K. : Ukraine Political Literature Publishing House, 1964. – Vol. 19. – P. 3-9.

Engels F. On the authority / F. Engels // Works / K. Marx and F. Engels ; [translated from the 2nd Russian edition]. – K. : Ukraine Political Literature Publishing House, 1964. – Vol. 18. – P. 292-295.

Marx K. Critique of the Gotha Program / K. Marx // Works / K. Marx and F. Engels ; [translated from the 2nd Russian edition]. – K. : Ukraine Political Literature Publishing House, 1964. – Vol. 19. – P. 11-32.

Volovik V. I. The philosophy of the political consciousness : monograph / V. I. Volovik. – Zaporizhzhya : Prosvita, 2006. – 204 p.

Volovik V. Key factors of becoming an ideology of state-building / VitaliVolovik // Viche. – 2001. – № 12 (117). – P. 22-31.

Marx K. The German Ideology. Criticism of modern German philosophy through its representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner, and of German socialism through its various prophets / K. Marx, F. Engels // Works / K. Marx and F. Engels ; [translated from the 2nd Russian edition]. – K. : State Political Literature Publishing House of the USSR, 1959. – Vol. 3. – P. 7-521.

Engels F. With the preparatory works to the «Anti-Duhring» / F. Engels // Works / K. Marx and F. Engels ; [translated from the 2nd Russian edition]. – K. : Ukraine Political Literature Publishing House, 1965. – Vol. 20. – P. 581-605.

Lenin V. I. State and Revolution. The doctrine of Marxism on the state and tasks of the proletariat in the Revolution / V. I. Lenin // Complete Works / V. I. Lenin ; [translation from the 5th Russian edition]. – K. : Ukraine Political Literature Publishing House, 1973. – Vol. 33 : The State and Revolution. – P. 1-115.

Mannheim K. Ideology and Utopia / Karl Mannheim ; [translated from German by Vladimir Swede]. – K. :Duh iLitera, 2008. – 370 p.

Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties / D. Bell. – Glencoe, Ill. : Free Press, 1960. – 320 p.

Arab-Ogly E. A. Deidealization / E. A. Arab-Ogly // Encyclopedic Dictionary of Philosophy / [editorial board : S. S. Averintsev, E. A. Arab-Oglu, L. F. Ilichev et al.]. – 2nd Edition. – M. : Soviet Encyclopedia, 1989. – P. 150.

Reideologization// Encyclopedic Dictionary of Philosophy / [editorial board : S. S. Averintsev, E. A. Arab-Oglu, L. F. Ilichev et al.]. – 2nd Edition. – M. : Soviet Encyclopedia, 1989. – P. 551.

Mykhalchenko M. I. Reideolohizatsiya / M. I. Mykhalchenko // Social Philosophy : Short Encyclopedic Dictionary / [edited by V. P. Andrushchenko, M. I. Gorlach]. – Kyiv – Kharkiv : Rubicon, 1997. – P. 300.

Semigin G. Y. Ideology [Electronic resource] / G. Y. Semigin // New Encyclopedia of Philosophy : in 4 vol. / [scientific advisory board : V. S. Stepin (chairman) and others]. – 2nd edition, revised and enlarged. – M. :Mysl, 2010. – Mode of access : http://iph.ras.ru/elib/1185.html

On the concept of the ideology of state-building in Ukraine [Electronic resource] : Resolution of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine № 227 from 10.07.1996 year. – Mode of access :http://www.uazakon.com/documents/date_2n/pg_itcvxr.htm

Recommendations of the conference «The ideology of state-building in Ukraine: History and Modernity» // The ideology of state-building in Ukraine: History and Modernity : Proceedings of the Conference, 22-23 November 1996 year, Kyiv / editorial board : Y. S. Shemshuchenko (editor) [and others]. – K. :Geneza, 1997. – P. 418-421.

Volovik V. I. Essence of the ideology of state-building / V. I. Volovik // The ideology of state-building and social science : Abstracts of the All-Ukrainian scientific-theoretical conference dedicated to the 10th anniversary of Ukraine's independence, 31 May 2001 year, Zaporizhzhya / editorial board : V. I. Volovik (chairman) [et al.]. – Zaporizhzhya :Prosvita, 2001. – P. 38-40.

Guberskyj L. Culture. Ideology. Personality :Metodologo-worldview analysis / L. Guberskyj, V. Andrushchenko, M. Mykhalchenko. – 2nd edition. – K. :Znannya, 2005. – 580 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-05

Номер

Розділ

Філософія