Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації

Автор(и)

  • О. В. Яковлєва Київський Інститут Бізнесу та Технологій, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24204

Ключові слова:

глобалізація, модернізація, мовне середовище, цінність, комунікація, багатомовність нового типу

Анотація

У статті автор зосереджує увагу на одній із головних тенденцій розвитку сучасного світу - переосмисленні ролі мовного середовища. Прослідковуються закономірності змін мовного фактору у різних країнах світу, зокрема в Україні. Увагу приділено феномену багатомовності у контексті процесів трансформації та глобалізації світу.

Біографія автора

О. В. Яковлєва, Київський Інститут Бізнесу та Технологій, Київ

кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Розумний М. Ідея і нація в інформаційну епоху. - Харків, Майдан, 2006. - С.324.

Див. про це: Видојевић З. Транзиција, рестаурација и неототалитаризам. - Институт друштвених наука, Универзитет у Београду, 1997. - С. 9-14.

Сміт, Ентоні Д. Культурні основи нації. Ієрархія, заповіт і республіка. Пер. з англійської. - К., Темпора, 2009. - С. 46.

Софронова Л.А. Введение. - В кн.: Категории и концепты славянской культуры. Труды Отдела истории культуры. - М., Ин-т славяноведения РАН. - 2008. - С. 5.

Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ. - К., Феникс, 2002. - С.652.

Кравченко С.А. Культурная социология Дж.Александера (генезис, понятия, возможности инструментария). - Социс. - 2010 - N 3-4. - С.14-15.

Бацевич Ф.С., Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. Підручник. - К., "Академія", 2008. - С. 8-9.

Rozymnuy M. Idea and the nation in the information age. - Kharkiv Majdan, 2006. - P.324.

See about it: Vydoјevyћ Z. Tranzytsyјa, restauratsyјa i neototalytaryzam. - Institute drushtvenyh science Unyverzytet in Belgrade, 1997. - P. 9-14.

Smith, Anthony D. Cultural foundations of the nation. Hierarchy, covenant and republic. Research publication. (Translated from English.). - K.: Tempora, 2009. - P. 46.

Sofronova L.A. Introduction. - In the book.: Categories and concepts of slavic culture. Proceedings Division history culture. - M., Institute of slavyanovedenyya RAN. - 2008. - P. 5.

Pavlenko Y.V. The history of world civilization. Philosophical analysis. - K., Phoenix, 2002. - P.652.

Kravchenko S.A. Cultural sociology Dzh.Aleksandera (genesis, concepts, tooling opportunities). - Socis. - 2010 - N 3-4. - P.14-15.

Batsevych F.S., Philosophy of language. History of linguophilosophical studies. Textbook. - K., "Academy", 2008. - P. 8-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-05

Номер

Розділ

Філософія