Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття

Автор(и)

  • В. Г. Воропаєва Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кіровоград, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24224

Ключові слова:

онтологія, культура, політична культура, загальноцивілізаційний феномен, транскультурний феномен, свобода, самостановлення особистості, цілісність людини

Анотація

В статті дається аналіз онтологічних засад культури як найвищої цінності буття; відмічається, що культура – це історично певний рівень розвитку суспільства і людини, що виражається в типах і формах організації життя і діяльності людей, а також створених ними матеріальних і духовних цінностей; розкривається сутність глобальних культурних трансформацій, які поставлені на службу суб’єктивній економічній глобалізації; виокремлюються три найбільш стійких і самих розповсюджених типів політичної культури: конформістський; партикулярний; громадянський; як загальноцивілізаційний фактор і транскультурний феномен виокремлюється свобода, яка є соціальним архетипом і колективним несвідомим, націленим на самостановлення людини як цілісної істоти.

Біографія автора

В. Г. Воропаєва, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кіровоград

кандидат філософських наук, доцент кафедри соцільно-гуманітарних наук

Посилання

Базалук О.А. Сущность человеческой жизни / Олег Александрович Базалук.- К.: Наукова думка, 2002.- 270 с.

Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри. Монографія.- Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010.- 272 с.

Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / П.Бергер, Т.Лукман; [пер. с англ. Е.Руткевич].- М.: Медиум, 1995.- 322

Пеньков В.Ф. Политический процесс и политическая культура / В.Ф.Пеньков. - М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. – с.19.

Кайбушев А.Д. Политическая культура и политическая этика со-временных российских элит / А.Д.Кайбушев // Вопросы элитологии. Т. 3. 2006. -222с.

Воловик В.І. Соціальна філософія: Монографія / В.І.Воловик, М.А.Лепський, Т.І.Бутченко, О.В.Краснокутський.- Запоріжжя: Просвіта, 2011.- 376с.

Горський В. С. Україна на порозі планетарної цивілізації / В. С. Горський // Практична філософія. – 2001. – № 2. – С. 214–220.

Зенгер Х. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать [в 2-х т.] / Харро фон Зенгер; [пер. з немец. А. В. Дыбо, А. Д.Гарькавый]. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с; 1024 с.

Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество / З.Бауман; [пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева]. – М.: Логос, 2005. – 390с.

Постмодернизм и культура: Материалы «круглого стола» // Вопросы философии.–1993. – № 3. – С. 16.

Bazaluk O.A. The essence of human life / Oleg Bazaluk. - Kiev: Naukova Dumka, 2002. - 270 p.

Voronkova V.G. Philosophy of globalization: socio anthropological, socio-economic and socio-cultural dimensions. Monograph. - Zaporozhye: DIG Publishing, 2010. - 272 p.

Berger P. The Social Construction of Reality: A Treatise on the sociology of knowledge / Berger, T.Lukman, [Translated from English E.Rutkevich]. - M.: Medium, 1995. – 322 p.

Penkov VF The political process and political culture / V.F.Penkov. - Moscow: Publishing House NOTA BENE, 2000. - P.19.

Kaybushev AD Political Culture and Political Ethics of the modern Russian elite / A.D.Kaybushev / / Questions elitology. T. 3. 2006. -222p.

Volovik VI Social Philosophy Monograph / V.I.Volovyk, M.A.Lepskyy, T.I.Butchenko, O.V.Krasnokutskyy. - Zaporozhye: Education, 2011. – 376

Gorskyi V.S. Ukraina na porozi planetarnoi tsivilizansii [Ukraine is on the threshold of planetary civilization ] / V.S. Gorskyi. – Praktychna filosofia. – 2001. – № 2. – S. 214-220.

Zenger H. Stratagemy. O kitayskom iskysstve gyty i vygivaty [Stratagem. About the Chinese art to live and survive]. – M.: Eksmo, 2004. – 512 s.

Bauman Zigmynt. Individyalizirovannoe obshestvo [Individualized society ] / Z. Bauman. – M.: Logos, 2005. – 390 s.

Postmodernizm i kyltyra [Post-modernism and culture]: «Materialy kryglogo stola» // Voprosy filosofii. – 1993. – № 3. – S. 16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-05

Номер

Розділ

Філософія