Спорт як знаково-символічна і комунікативна система в контексті соціогуманітарного дискурсу

Автор(и)

  • В. Є. Білогур Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, Мелітополь Запорізької області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24235

Ключові слова:

спорт, знаково-символічна система, комунікативна система, сучасний соціум, глобалізація, культурологічний метод і підхід, соціогуманітарний дискурс

Анотація

У статті дається аналіз спорту як знаково-символічної і комунікативної системи, що розвивається в сучасному світі; аналізуються процеси генезису, трансформації і модифікації спорту, пов’язані зі змінами у соціальному контексті його буттєвості; відмічається, що спорт як символічно знакова і комунікативна культура здійснює істотний вплив на імідж сучасної людини та стиль його життя; розкривається, що все більш очевидною стає орієнтація на розширення спектру аналізу спорту як соціокультурного явища, вивчення соціокультурних детермінант, які істотно впливають на структурні, смислові, змістовні, функціональні, аксіологічні характеристики феномена спорту, так і багаточисленних його «проекцій» на соціум; дається аналіз того, що завдяки культурологічному методу і підходу вдалося проникнути у світ спорту як знаково-символічної і комунікативної системи.

Біографія автора

В. Є. Білогур, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, Мелітополь Запорізької області

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту та спортивних дисциплін

Посилання

Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Пороги, 2011.- 311с.

Білогур В.Є. Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна / В.Є.Білогур // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА,– 2013.- Вип. 54. – С.138-154.

Білогур В.Є. Соціально-філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико-методологічні виміри / В.Є. Білогур // Гілея (науковий вісник): зб. наук.пр.- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР».- 2013.- Вип.72.

Білогур В.Є. Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини / В.Є.Білогур // Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.] - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013. - Вип 73.

Ортега-и-Гассет Х. О спортивно-праздничном чувстве жизни. - Философские науки, №12, 1991, с. 137-152.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М., 1997, с.15-17.

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. - М., 1992, с.65-67.

Хейзинга Й. Человек играющий. Статьи по истории культуры. М., 2003,с.22-24

Bilohur VE Ideological orientation of students: trends in society transformation [Monograph] / V.Ye.Bilohur. - Dnepropetrovsk: Thresholds, 2011. - 311s.

Bilohur VE Youth Sports as a new research area and a new academic discipline / V.Ye.Bilohur / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [Coll. Science. etc.]. - Kiev: Izd DIG - 2013. - Vol. 54. - S.138-154.

Bilohur VE Socio-philosophical analysis of sport as the main substance of self-identity: theoretical and methodological dimensions / V. Bilohur / / Gilea (Scientific Journal): Coll. nauk.pr. - K.: Type of UAS LLC "NPP" "Believe." - 2013. - Vyp.72.

Bilohur VE The philosophy of modern sport as sublimatyvnoho expression of individual and social life of man / V.Ye.Bilohur / / Gilea: Research Bulletin: [Coll. Science. pr] - K.: Type of UAS LLC "NPP" "Believe," 2013. - Issue 73

Ortega y Gasset J. O sports a festive sense of life. - Philosophy of Science, № 12, 1991, p. 137-152.

Ortega y Gasset H. Revolt of the Masses / / Selected Works. Moscow, 1997, pp.15-17.

J. Huizinga, Homo ludens. In the shadow of tomorrow. - M., 1992, p.65-67.

J. Huizinga Man playing. Articles on the history of culture. Moscow, 2003, p.22-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-05

Номер

Розділ

Філософія