№ 55 (2013)

Зміст

Філософія

Формування концепції безперервної освіти «Новому століттю-нову освіту» в умовах європейської інтеграції вищої освіти PDF
Є. Я. Швець, Д. Є. Швець 5-18
Теоретичні і праксеологічні засади формування концепції менеджменту проектів як ефективного ресурсу ринкової економіки PDF
В. Г. Воронкова 19-32
Спорт як знаково-символічна і комунікативна система в контексті соціогуманітарного дискурсу PDF
В. Є. Білогур 33-44
Особливості історичної традиції південнокорейського суспільства PDF
І. В. Семенюк 45-55
Формування концепції гуманітарного менеджменту як інноваційного типу діяльності постіндустріальної епохи PDF
Л. О. Осипенко 56-71
Комерційна і соціальна реклама: порівняльний аналіз PDF
Л. М. Швець 72-80
Сутність соціальної роботи: теоретико-методологічні принципи дослідження PDF
О. М. Бегаль 81-90
Конкурентноздатність людини: природні і соціальні наслідки PDF
М. В. Невмержицька 91-99
Філософсько-логічна суперечливість процесів сучасної транснаціоналізації світової економіки PDF
Д. І. Леощенко, Н. М. Куреда 100-106
Правова освіта як чинник організаційної культури українців PDF
О. В. Фатхутдінова 107-118
Християнська символіка та алегорія в образотворчому мистецтві Т. Г. Шевченка PDF
В. В. Гордійченко 119-130
Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічні виміри PDF
В. О. Нікітенко 131-138
Політичне протистояння стратегії «Зміцнення громадянського суспільства» в країнах Африки PDF
С. В. Сидоренко 139-151
Здоров’я у контексті предметного самовизначення філософії PDF
С. Ю. Путров 152-162
Формування взаємовідносин “людина-дизайн-місто” як умови самореалізації особистості та реалізації її родової сутності в умовах постіндустріального суспільства PDF
Т. А. Корнієнко 163-178
Криза соціокультурної ідентичності особистості як наслідок соціокультурної дезінтеграції суспільства: соціально-філософський аналіз PDF
В. І. Аксьонова 179-193
Гуманітарний розвиток держави як головний концепт наукового дослідження: теоретико-методологічні виміри PDF
А. Ю. Шниптєва 194-206
Просторово-часові модальності соціальної події PDF
С. В. Левада 207-218
Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічного способу самореалізації особистості і вільного освоєння світу PDF
І. С. Рижова 219-234
Соціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень PDF
Н. О. Рєзанова 235-247
Громадянське суспільство: середній клас чи влада маргіналів? PDF
В. О. Товарниченко 248-256
Теоретико-методологічні засади розвитку ціннісних орієнтацій сучасної молоді в умовах трансформації сучасного суспільства PDF
В. Г. Воропаєва 257-267
Інтереси планетарної спільноти як чинник формування Світової держави PDF
О. Г. Рябека 268-278