Філософсько-логічна суперечливість процесів сучасної транснаціоналізації світової економіки

Автор(и)

  • Д. І. Леощенко Нікопольський факультет Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", Нікополь, Ukraine
  • Н. М. Куреда Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24244

Ключові слова:

транснаціоналізація, транснаціональні корпорації, глобалізація, логічна суперечність, діалектичне протиріччя

Анотація

Дана стаття є спробою дослідження проблеми суперечливості феномену транснаціоналізації у філософсько-логічному аспекті та з’ясування причин вказаної суперечливості з метою виявлення основних тенденцій та чинників розвитку транснаціоналізації як соціального феномену.

Біографії авторів

Д. І. Леощенко, Нікопольський факультет Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", Нікополь

кандидат філософських наук, доцент, зав. кафедри іноземної філології та соціально-гуманітарних дисциплін

Н. М. Куреда, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Запоріжжя

кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії та практики менеджменту

Посилання

Білорус О. Глобалізм: інтеграція чи імперіалізм? [Електронний ресурс] / Олег Білорус. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/2002/6/20020690.html

Білорус О., Власов О. Глобалістика – нова синтетична наука / О. Білорус, О. Власов // Вісн. НАН України, 2010 – № 3 – С. 17 – 26.

Орлова Т.В. Людство на етапі глобалізації / Тетяна Орлова // Історія сучасного світу: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 552 с.

Панчук Л.В. Транснаціональні корпорації: соціально-економічна сутність / Л.В. Панчук // Формування ринкової економіки. – 2011. – № 26 – С. 51 – 58.

Петрас Дж. Аромат імперіалізму / Джеймс Петрас // Економічний часопис, 2002, №3. – С. 27 – 30.

Терехов Є.М., Прокопенко О.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем / Є.М. Терехов, О.В. Прокопенко // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – Суми: СумДУ, 2010. – № 1 – С. 103 – 113.

Хардт М., Негри A. Империя (пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова) [Електронний ресурс] / М. Хардт, А. Негри. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/hardt/

Belarus Alexander Globalism: Integration or imperialism? [Electronic resource] / Oleg Bilous. - Mode of access: http://soskin.info/ea/2002/6/20020690.html

O. Bilous, O. Vlasov Globalistics - new synthetic science / O. Bilous, O. Vlasov / / Bulletin of the NAS of Ukraine, 2010 - № 3 - P. 17 - 26.

Orlova T. Humanity is at the stage of globalization / Tatiana Orlova / / Modern World History: Study Guide. - K.: Knowledge, 2008. - 552 p.

Panchuk L.V. Multinationals: socio-economic nature / L. Panchuk / / Formation of a market economy. - 2011. - № 26 - P. 51 - 58.

James Petras Fragrance imperialism / James Petras / / Economic Journal, 2002, № 3. - P. 27 - 30.

Terekhov E.M., O. Prokopenko. The influence of multinationals on the development of national economies / EN Terekhov, OV Prokopenko / / Bulletin of Sumy State University. Series: Economics. – Sumy, Sumy State University, 2010. - № 1 - P. 103 - 113.

M. Hardt, Negri A. Empire (Translated from English., Ed. G. Kamensky, Mikhail Fetisov) [Electron resource] / M. Hardt, Antonio Negri. - Mode of access: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/hardt/

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-05

Номер

Розділ

Філософія