Громадянське суспільство: середній клас чи влада маргіналів?

Автор(и)

  • В. О. Товарниченко Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24272

Ключові слова:

середній клас, громадянське суспільство, Григорій Сковорода, Платон, ідеальна держава, Конфуцій, ієрархія

Анотація

Дається аналіз міфу про громадянське суспільство та демократію, різних способів та форм організації держави, механізму створення ієрархії. Будь-яке суспільство немислимо без ієрархії, без поділу на керуючих і керованих. Ієрархія відповідає на запитання «хто головніше?». Але на це питання можна відповісти по різному. У традиційному суспільстві головніше шляхетна людина, ієрархія виникає з хаосу шляхом порівняльного відбору по певній ознаці, важливому для здійснення спільної справи. У капіталістичному суспільстві важливіший той, у кого більше грошей, при чому не важливі ні особисті якості людини, ні джерело капіталу.

Біографія автора

В. О. Товарниченко, Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і політології

Посилання

Воронкова В.Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія /В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012.-262 с.

Гегель. Философия права. Из-во “Мысль”. Москва, 2010.

Конфуций. Антология гуманной педагогики. М. “Мысль”, 2006 г.

Уманский Л.И. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменов // Методология и методы социальной психологии / Под ред. Е.В. Шороховой. М., 1977.

Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. - М. 1991.

Платон, собр. соч., т.3, ч. 1, "Государство" М, 1971.

Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 2003.

Voronkova V. G. Philosophy of development of modern society: teoretiko-methodological context: monograph /century of V. Voronkova; Zaporoz.. state engineering academy. - Zaporozhye: ZSEA, 2012. -262 pages.

Gegel. Legal philosophy. Philosophy institute. Publishing house "Thought". Moscow, 2010.

Confucius. Anthology of humane pedagogics. M, 2006.

Umansky L.I. Metody of a pilot study of social and psychological phenomena//Methodology and methods of social psychology / Under the editorship of E.V.Shorokhova. M, 1977.

Teplov B. M. Problems of individual distinctions. - M 1991.

Platon, собр. соч. т.3, p.1, M "State", 1971.

G.S. Sochineniya's frying pan in 2 t. T.1. – M: Thought, 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-05

Номер

Розділ

Філософія