Розвиток теорії автопоезису як суперпозиція дії зворотних зв’язків у складних соціальних геополітичних системах

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Попов Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.24919

Ключові слова:

автопоезис, управлінська категорія, саморегуляція, зворотні зв’язки, самовідтворювальна система, структурна детермінація

Анотація

В статті дається аналіз однієї з складних управлінських категорій «автопоезис», як механізму суперпозиції компонентів на основі взаємодія дії зворотних зв’язків, що сприяють формуванню єдиного соціального організму і являються самовідтворюючими одиницями у фізичному та соціальному геополітичному просторі; практичне застосування автопоезису до аналізу соціальних систем може допомагати підвищенню ефективності всього управлінського організму. В статті обґрунтовується сутність і значення теорії автопоезису як однієї з самої сучасної концепції постнекласичної науки; пояснюється понятійно-категоріальний апарат теорії автопоезису та її значення для сучасного розуміння зворотного зв’язку; розкривається еволюція теорії автопоезису та її понятійно-категоріального апарату для пізнання складних соціальних систем та напрями підвищення ефективності автопоезису та його значення для оптимізації зворотного зв’язку управлінської діяльності. Автор статті намагається знайти напрями виходу з соціокультурної кризи, які можливі завдяки «горизонтальним комунікаціям», направленим на формування громадськості.

Біографія автора

Сергій Миколайович Попов, Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя

Доктор філософських наук, професор

Посилання

Матурана У. Биология познания. / Перевод с англ. Ю. М. Мешенина. Язык и интеллект. Сб. /Пер. с англ. и нем. /Сост. и вступ. ст. В. В. Петрова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. – 416 с.

Матурана У, Франциско В. Древо познания. / Перевод с англ. Ю.А. Данилова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 224с.

Автопоезис соціальних систем: монографія / за науковою ред.В.П.Беха / В.П.Бех; Мін-во освіти і науки; Нац. пед.. ун-т імені М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во імені М.П.Драгоманова 2010.- 746с.

Varela, Francisco J. Autonomy and autopoiesis, in Roth,

Gerhard, and Helmut Schwegler (eds.) Self- organizing Systems: An Interdisciplinary Approach, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1981.- Р. 14-23.

Varela, Francisco J., Evan Thompson, and Eleanor Rosch . The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience , Cambridge MA: MIT Press.- 1991.

Whitaker, Randall. Venues 3. Maturana, Humberto R. Biology of Cognition, Biological Computer Laboratory Research Report BCL 9.0., Urbana IL: Univ. of Illinois.- 1970.

Дорогунцов Ю., Ральчук С. Сталий розвиток – цивілізаційний діалог природи і культури // Вісник НАНУ.- 2000.-№8.- С.3-24.

Maturana U. Biology of cognition. / Translation with Eng. J. М. Meshenina. Language and intellect. Col. / Tr. with Eng and Germ. /Con. and entry V. V. Petrova. – М.: Publishing group «Progress», 1996. – 416 p.

Maturana U., Francisco V. Tree of cognition. / Translation with Eng. J.А. Danilova. – М.: Progress-Tradition, 2001. – 224 p.

Autopoiesis of frames of society: monograph / after a scientific release V.P.Beha / V.P.Beh; Department of education and science; National. pedagogical university of the name of М.P.Drahomanov. - К.: Publishing House of the name of М.P.Drahomanov 2010.- 746 p.

Varela, Francisco J. Autonomy and autopoiesis, in Roth, Gerhard, and Helmut Schwegler (eds.) Self- organizing Systems: An Interdisciplinary Approach, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1981.- Р. 14-23.

Varela, Francisco J., Evan Thompson, and Eleanor Rosch . The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience , Cambridge MA: MIT Press.- 1991.

Whitaker, Randall. Venues 3. Maturana, Humberto R.

Biology of Cognition, Biological Computer Laboratory Research Report BCL 9.0., Urbana IL: Univ. of Illinois.- 1970.

Doroguntsov J., Ralchuk С. Steady development is a civilization dialogue of nature and culture // Announcer of NАNU.- 2000.-№8.- P.3-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-05

Номер

Розділ

Філософія