DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27883

Проблеми освітньої політики в сфері спорту в сучасному трансформаційному суспільстві

V. E. Bilogur

Анотація


У сучасному трансформаційному суспільстві зростає місце і роль філософії спорту, яка дозволяє гармонізувати тіло і душу, дух і чуттєвість, свободу і природу. Досліджено основна сутність філософії спорту як освітньої політики, спрямованої на подолання деструктивних явищ спорту, культивування моральних підстав спорту, зміцнення фізичного здоров'я людини. Виявлено ціннісний характер спортивної діяльності, яка формує особистість і виражається в гармонізації тілесного, духовного і душевного начал. Філософія спорту як підсистема професійної освіти повинна звернути увагу на проблеми спорту, які мають місце не тільки в Україні, а й в інших країнах СНД.


Ключові слова


освітня політика; філософія спорту; особистість; трансформаційне суспільство; безмежні можливості людини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bilogur V.Y. Ideological orientation of the students: trends in transformational society: [The book] / V.Y.Bilogur. - Dnepropetrovsk: Thresholds, 2011. - 311p.

Robert A. Metchnikoff, Steven Estes. History and philosophy of the sport and physical upbringing: from ancient civilizations to the modern world. - Boston, Mass.: McGraw-Hill, 2006.

K. Horney Our internal conflicts. Constructive theory of neurosis / / psychol-ok.ru/lib/horney/nvk/nvk

Scott Kretchma R. Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005.

Stolyarov V.I. Humanistic cultural value of modern sport and the Olympic movement / / Sport, spiritual values, and culture. MY. Second. Humanistic ideals and ideas of Olympism and the world of modern sports: Sat / Comp. and ed. V.V.Kuzin, V.I.Stolyarov, N.N.Chesnokov. - M.: HumanitarianCenter"Sparta" RGAFK, 1998. - P. 141-314.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Пороги, 2011.- 311с.

2. Robert A. Mechikoff,  Steven Estes. A history and philosophy of sport and physical education: from ancient civilizations to the modern world.-Boston,Mass.: McGraw-Hill, 2006.

3.  К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза // psychol-ok.ru/lib/horney/nvk/nvk

4. Scott Kretchma R. Practical philosophy of sport and physical activity.Champaign,IL: Human Kinetics, 2005.

5. Столяров В.И. Гуманистическая культурная ценность современного спорта и олимпийского движения // Спорт, духовные ценности, культура. Вып. второй. Гуманистические идеалы, идеи олимпизма и мир современного спорта: Сб./Сост. и ред. В.В.Кузин, В.И.Столяров, Н.Н.Чесноков. – М.: Гуманитарный Центр «СпАрт» РГАФК, 1998. – С. 141–314.

Copyright (c) 2015 V. E. Bilogur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941