DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27895

Дискурсивний підхід до формування гендерної ідентичності у просторі телесеріалів

С. В. Гулевський

Анотація


Досліджується евристичний потенціал дискурсивного підходу до формування гендерної ідентичності у просторі телесеріалів.  Проаналізовано моделі гендерної ідентичності та процесуальність постмодерних гендерних ідентифікацій. Визначено їх симулятивно-конотативну перспективу. Квазі-стать ─ конструкт соціокультурного порядку, який відображає споживацьке відношення до сексуальності сучасної людини. Як породження постмодерну, його своєрідне дітище квазі-стать замикає на себе одну з основних установок сучасної західної культури на «отримання задоволень». В світі, що нагадує своєрідне «sex реаліті-шоу», все більш явно виявляються тенденції превалювання «тілесності» над «духовністю»


Ключові слова


дискурсивний підхід; телесеріал; ідентичність; ідентифікація; гендер; стать; квазі-гендер; симулякр; конотація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman, Zygmunt. Individualized Society / Z.Bauman; [Ln. from English. ed. VL Inozemtseva]. - Logos,Moscow, 2005. - 390s.

Berdyaev N. A meaning of creativity / / Philosophy of art, culture and the arts: In 3 vols. M., 1994. - V. 1.

Berdyaev N. Destiny of Man / Berdiaev. [Comp. L.I.Grekov, A.P.Polyakov]. - M.: The Republic, 1993.

Burn S. Gender Psychology /S. Bern. - St. Petersburg.: PRIME-EVROZNAK 2002. - 320 SM, 2001.

Bourdieu, P. On television and journalism / Pierre Bourdieu. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://bourdeu.name/content/bourdeu-o-televidenii-i-zhurnalistike/

Kolіzії antropologіchnogo rozmislu / / V. Tabachkovsky, G. Shalashenko, A. Dondyuk, N. Hamіtov, G. Kovadlo, Y. Andros. - K.: Vidavets PARAPAN 2002. – 156 p.

Ortega-and-Gasset H. Revolt of the Masses / / Aesthetics. Philosophy of Culture. - M., 1991.

Postmodernism and Culture: Proceedings of the "round table" / / Questions filosofii. 1993. - № 3.

Sidorenko N.M Gender resources of the contemporary mass-media: Navchalnyi posіbnik / N. Sidorenko, A. Volobueva, N. Ostapenko. - K.: Vidavnicho polіgrafіchny-center "Kiїvsky unіversitet" 2012. -111 P.

Fromm E. The Art of Loving: (Study of the nature of love) / Erich Fromm; Lane. from English.LA Chernyshev.- M.: Knowledge, 1990.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бауман, Зигмунт. Индивидуализированное общество / З.Бауман; [пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева]. – М.: Логос, 2005. – 390с.

2. Бердяев А. Н. Смысл творчества // Философия творчества, культуры и искусства: В 3х тт. М., 1994. -  Т. 1.

3. Бердяев Н. А. О назначении человека / Н. А. Бердяев. [Сост. Л.И.Греков, А.П.Поляков]. - М.: Республика, 1993.  

4. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. -  СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. — 320 с.М., 2001.

5. Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пьер Бурдье. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://bourdeu.name/content/bourdeu-o-televidenii-i-zhurnalistike/ 

6. Колізії антропологічного розмислу // В.Г. Табачковський, Г. І.Шалашенко, А.М. Дондюк, Н.В. Хамітов, Г.П. Ковадло, Є.І. Андрос. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 156 с.

7. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. -  М., 1991.

8. Постмодернизм и культура: Материалы «круглого стола» // Вопросы философии.–1993. – № 3.

9. Сидоренко Н.М. Гендерні ресурси сучасних мас-медіа: навчальний посібник / Н.М.Сидоренко, А.М. Волобуєва, Н.Ф. Остапенко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. -111 с.

10. Фромм Э. Искусство любить: (Исследование природы любви) / Э. Фромм; Пер. с англ. Л.А. Чернышева. - М.: Знание, 1990. 

Copyright (c) 2015 С. В. Гулевський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941