DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27899

Формування ефективного громадянського суспільства в україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід

С. В. Сидоренко

Анотація


Дається аналіз формування ефективного громадянського суспільства в Україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації; зроблена спроба теоретичного узагальнення формування громадянського суспільства в розвинутих країнах Заходу і початкові етапи  формування громадянського суспільства в Україні. Відмічається, що держава та громадянське суспільство в рамках демократичного устрою зацікавлені в діалозі та партнерстві, підвищенні ефективності взаємодії 


Ключові слова


громадянське суспільство; діалог; партнерство; національна консолідація; культура компромісу; євроінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Robert D. Putnam. Making Democracy Work. Civic Traditions in ModernItaly. —Princeton(N.J.), 1993.

Keane, John, ed. Civil Society and the State. New European Perspectives. —London-New York: Verso, 1988. — P. 14-22

Alexander J. Bringing Democracy Back In /IntellectualsBeyondAcademy. Ed. by Ch. Lemert. — Sage, 1990. — P. 161, 167.

Peregoudov SP Peregoudov SP Corporate citizenship: concepts, international practice and the realities ofRussia/ S.P.Peregudov. -InstituteofWorldEconomy and International Relations,RussianAcademyof Sciences. -Moscow: Progress-Tradition, 2008.

L.Koen Jin, Andrew Arato. Civil society and political theory / Jean L.Koen Andrew Arato. - M.: The whole world in 2003. – 784p.

Georg Hegel. Phenomenology of Spirit: essays / Georg Hegel: USSR Academy of Sciences, Institute philosophy; translation. Shpet G. - M.:PublishingUSSRAcademyof Sciences, 1959. - Volume 4. - Part 1. - 1959. – 440p.

Boychuk MA The government and civil society: interaction mechanisms [monograph] / M.A.Boychuk. - K.: "Atlant YuEmSI." - 2007. - 207 p.

Confeu.org> ua/presscentre/news/3253.html

Karas AF Civil society and national culture / Humanism for the promotion of civil society inUkraine/ A.F.Karas. - Bulletin ofLvivUniversity. - 1995. - Release. 32. - P.11-18.

Rawls J. A Theory of Justice / update O. Mokrovolskyy / O.Mokrovolskyy. - By: Publisher Salome Pavlicenco "Foundations", 2001. - P. 533.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Robert D. Putnam. Making Democracy Work. Civic Traditions in ModernItaly. —Princeton(N.J.), 1993.

2.  Keane, John, ed. Civil Society and the State. New European Perspectives. —London-New York: Verso, 1988. —  P. 14-22

3. Alexander J. Bringing Democracy Back In /IntellectualsBeyondAcademy. Ed. by Ch. Lemert. — Sage, 1990. — P. 161, 167.

4. Перегудов С.П. Перегудов С.П. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и российские реалии / С.П.Перегудов.- Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - М.: Прогресс-Традиция, 2008.

5. Джин Л.Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория / Джин Л.Коэн, Эндрю Арато.- М.: Весь мир, 2003.- 784с.

6. Гегель Георг. Феноменология духа: сочинения/ Георг Гегель: и.о. АН СССР, Ин-т философии; пер. Шпет Г.- М.: Изд-во АН ССР, 1959.- Т.4.- Ч.1.- 1959.- 440с.

7.         Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії: [Монографія] / М.А.Бойчук. - К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСІ».- 2007.- 207 с.

8. confeu.org›ua/presscentre/news/3253.html

9.         Карась А.Ф. Громадянське суспільство і національна культура/ Гуманізм за утвердження громадянського суспільства в Україні / А.Ф.Карась. - Вісник Львівського університету.- 1995.- Вип.32.- С.11-18.

10. Роулз Д. Теорія справедливості/ Пер. з англ. О.Мокровольського/ О.Мокровольський.- К: Вид-во Соломії Павличенко "Основи", 2001.-  С. 533.

11. Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи/ Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева/ Хардт М., Негри А. - М.: Культурная революция, 2006. – 599 с.

Copyright (c) 2015 С. В. Сидоренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941