DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27910

Культура вчителя як багатоелементна система

С. І. Македонська

Анотація


У статті розглянуто культуру вчителя як багатоелементну систему. Надано характеристику основних її елементів. Встановлено зміст та форма культури вчителя. Визначено складові професійно-педагогічної діяльності учителя; яку він здійснює у спеціально організованих освітніх установах. Доведено; що феномен культури вчителя представляє собою складну систему; елементами якої є знання; мова; цінності; переконання; звичаї; традиції; новаторство. Робиться висновок що сукупність перелічених елементів в своєму взаємозв’язку складають зміст культури вчителя; а форма полягає у способі її існування та функціонування; що виражається у нормах.


Ключові слова


культура; вчитель; діяльність; знання; система; традиції; новаторство

Повний текст:

PDF

Посилання


Balashov L. Activities subject object (categoriale - logical portrait) /LA Balashov// Bulletin of the University of Perm. 2013. - №4 (16). р. 46-56.

Volovik V.I. Philosophy of education. Monograph / V.I. Volovik. - Zaporozhe: Education; 2004. - 140р.

Golovko B.A. Philosophical anthropology /BA. Golovko. - K.: Paradigm; 1997. - 368 p.

Gatalska S.M. Philosophy of culture. Tutorial / S.M. Gatalska - K.: Lybid; 2005. - 328 р.

Glossary of contemporary education. Kharkov: "OKO"; 1998. - р.

Kagan MS Philosophy of culture /M. Kagan - SPb: Petropolis; 1996. - 415 р.

Brief philosophical dictionary / V.I Volovik; G.V Volovik. - Zaporozhe; Prosvita; 2004.- 140 р.

Culturology : Textbook / edited corned beef YU.N.; Kagan MS): Higher education; 2005. - 566 р.

Moisiuk N.E. Pedagogy. The tutorial. 5th edition; supplemented and revised / N.E. of Moisiuk. - K.; 2007. - 656 p.

New philosophical encyclopedia. [Electronic resource] - Moscow: "Mysl"; 2010. - V.3. - 640 C. - Mode of access: http// www.alleng.ru/d/phil/phil078.htm.

There itself; Vol. 1. - S.

Fundamentals of social philosophy: the manual / under the General editorship Out. - Zaporozhe: Education; 2011. – 320p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балашов Л.Є. Деятельность; субъект объект (категориально – логический портрет) /Л.Э. Балашов // Вестник пермского университета. 2013. – №4 (16). С. 46–56.

2. Воловик В.І. Філософія педагогіки. Монографія / В.І.Воловик. – Запоріжжя: Просвіта; 2004. – 140 с.

3. Головко Б.А. Філософська антропологія /Б.А.Головко. – К.: Парадигма; 1997. – 368 с.

4. Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник / С.М.Гатальська – К.: Либідь; 2005. – 328 с.

5. Глоссарий современного образования / под ред. проф. д-ра ист. наук Астаховой В.И. и чл. – кор. Академии пед. наук Украины Сидоренко А.Л. – Харьков: «ОКО»; 1998. – 272с.

6. Каган М.С. Философия культуры /М.С.Каган – СПб.: Петрополис; 1996. – 415 с.

7. Краткий философский словарь / В.И. Воловик; Г.В. Воловик. – Запорожье: Просвіта; 2004.- 140 с.

8. Культурология : Учебник / Под ред. Солонина Ю.Н.; Кагана М.С. — М.: Высшее образование; 2005. — 566 с.

9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання; доповнене і перероблене / Н.Є. Мойсеюк. – К.; 2007. – 656 с.

10. Новая философская энциклопедия. [Электронный ресурс] – М: «Мысль»; 2010. – Т.3. – 6 40 с. – Режим доступу: http// www.alleng.ru/d/phil/phil078.htm‎.

11 Там само; Т.1. – 741с.

12. Основи соціальної філософії : навчальний посібник / За загальною редакцією В.І.Воловика. – Запоріжжя : Просвіта; 2011. – 320с.

Copyright (c) 2015 С. І. Македонська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941