DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27912

Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації

В. Г. Воропаєва

Анотація


В статті розглядається парадигма особистості; яка зводиться до формування підвалин культури; які впливають на особистість. Відмічається; що багатовимірність людини має велику кількість вимірів індивіда; так як людина має космічний; фізичний; біологічний; соціальний; психологічний; культурний компонент глобалізації. Обгрунтовується; що парадигма особистості в умовах глобалізації – це формування тих підвалин культури; які впливають на особистість.


Ключові слова


парадигма особистості; глобалізація; культурна глобалізація; структура особистості; гуманістичні виміри самореалізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Beh V.P. The philosophy of the social world: epistemological analysis [monograph] / V.P.Beh. - Zaporozhye. "In Tandem"; 1999. - 284.

Bilohur V.E. Ideological orientation of students: trends in social transformation : [ The book ] / V.Y.Bilohur . - Dnepropetrovsk : Thresholds ; 2011. – 311p .

Bondarevych I.M. Spiritual wholeness of personality: reality and perspective [ monograph ] / I.M.Bondarevych . - Zaporozhye: ZNTU; 2008.-162 p.

Vashkevych V. М.Value- worldview of young people in today's environment. Gilea : Research Bulletin: [ Collected Works ]. - K. : Publisher UAS of " SPE " "Believe ;" 2013. - Issue 73 . - P. 205-209.

Voronkova V.G. Formirovanie new outlook; a new man; a new society of the future: [monograph] / V.G.Voronkova / Who and how to educate the younger generation / / Edited 9. O.A.Bazaluka. - K. Publishing house "Skif". - 2012. - Tom.2. - P.134-152.

Karas A.F. Civil society and national culture / Humanism for the promotion of civil society in Ukraine / A.F.Karas . - Bulletin of Lviv University. - 1995. - Issue 32. - P.11 -18.

Kozlovets N. The phenomenon of national identity: Challenges of globalization: [ The book ] / M.Kozlovets . - Exactly: Publisher Waiting Franko ; 2009. – 558p.

Kuchera T. Problems of social and cultural consolidation: the socio -philosophical analysis / T.M.Kuchera / / New Paradigm [ journal research papers / National Pedagogical University Dragomanov [ creative association "new paradigm" ]. - K. : Publisher NEA Dragomanov ; 2010. - Issue 98. - P. 133-139.

The image of the man of the future: Who and how to educate the younger generation: a collective monograph / Edited O.A.Bazaluka. - K.: Condor 2011. - Volume 1. – 328p.

The image of the man of the future: Who and how to educate the younger generation [monograph] / Edited O.A.Bazaluka. - K.: Publishing House "Scythian." - 2012. - Volume 2. – 408p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.         Бех В.П. Философия социального мира: гносеологический анализ: [Монография ] / В.П.Бех. – Запорожье.: «Тандем-У»; 1999. – 284 с.

2. Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Пороги; 2011.- 311с.

3. Бондаревич І.М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива :[ Монографія] / І.М.Бондаревич. - Запоріжжя: ЗНТУ; 2008.-162 с.

4. Вашкевич В. Ціннісно-світоглядні настанови молоді в сучасних умовах. Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр].- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР»; 2013.- Вип. 73.- C. 205-209.

5. Воронкова В.Г.Формирование нового мировоззрения; нового человека; нового общества будущего: [Монография] / В.Г.Воронкова / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях // Под ред. О.А.Базалука.- К.: Издательский дом «Скиф».- 2012.- Т.2.- С.134-152.

6. Карась А.Ф. Громадянське суспільство і національна культура/ Гуманізм за утвердження громадянського суспільства в Україні / А.Ф.Карась. - Вісник Львівського університету.- 1995.- Вип.32.- С.11-18.

7. Козловець Микола. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: [Монографія] / М.Козловець. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка; 2009. - 558с.

8. Кучера Т.М. Проблеми формування соціокультурної консолідації: соціально-філософський аналіз / Т.М.Кучера // Нова парадигма: [журнал наук. пр.. / Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова [творче об’єднання «Нова парадигма»]. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова; 2010.- Випуск 98.- С. 133-139.

9. Мельник В.В. Формування морально-світоглядних і культурних засад національної самосвідомості українського народу / В.В.Мельник // Гілея: науковий вісник: [зб. наук.пр.] - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР».- 2011.- Вип.58 (3). - С.315-326.

10. Образ человека будущего: Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О.А.Базалука.- К.: Кондор; 2011.- Т.1.- 328с.

Copyright (c) 2015 В. Г. Воропаєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941