DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27914

Ідеологія прав і свобод людини і громадянина як нова парардигма ХХІ століття

О. Є. Постол

Анотація


В статті дається аналіз потреби пошуку нової метаідеології; в основі якої ідеологічні засади прав і свобод людини і громадянина; що зумовлені -правовою основою їх реалізації. Сформовано теоретичні підстави ідеології прав і свобод людини; що є має велике значення для рефлексії місця і ролі ідеологічного фактора в суспільно-політичному житті сучасної держави. В статті обгрунтовується сутність ідеології прав людини як однієї з самої сучасної концепції постнекласичної науки; розкрито  еволюцію ідеології прав людини в історії політичної думки та  обгрунтовано напрями підвищення ефективності концепту прав людини для оптимізації правової держави.


Ключові слова


метаідеологія; ідеологія прав і свобод; ідеологічний фактор; сутність ідеології прав і свобод людини; еволюція теорії прав людини і громадянина; правова держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Andros E.I The problem of freedom in the context of rationalization of human existence / V.G Tabachkovskiy; MA Bulatov; T.; and others // Man in the twenty-first century civilization: the problem of freedom. - K .: Sciences. opinion; 2005 - P. 127-174.

Beh V. Ideology as a semantic filter philosophical analysis of the general theory of control / V.Beh // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy - Kiev: Izd DIG; 2012.- V.51.- p.199-204.

Boychuk M.A. Democracy as a democracy: Development in Ukraine during the establishment of independence [The book] / K M .A.Boychuk.: Genesis; 2012.- 240p.

Zablockiy V.A. Liberalism: idea ideal ideology / Vitaliy Zablockiy. - Donetsk: Yantra; 2001 - p. 181- 183-.

Zablockiy V.A. Ukrainian dream: liberal dimension / V.Lyashenko // East. - 1995. - №2. - p.3-5.

Voronkova V.. Formation of a new world; a new man; a new society of the future / VG Voronkova // Image of the man of the future: who and how to cultivate the younger generation / prof. Bazaluk OP .// Kyiv; 2012 p. 134-152

Lyah V. Transcendent dimension of the human being (from freedom of choice to self-actualization) .- / V.V.Lyah.- Heneza.-1996.- P.14-23.

Nesterenko G.O. Ukrainian political nation: the formation of self-organizing principles: [The book] / H.O.Nesterenko. - K .: Izd NEA Dragomanov; 2007.-360p.

The current socio-political and human development of the region: research and methodological development / [writing team: Z.V.Balabayeva; N.M.Drahomyretska; I.L.Roskolotko]. - K.: NAPA 2009.- 36 p.

Tanyuk L.Kultura as integration / L.Tanyuk // Ukrainian kultura.- 2003.- №9.- p.4-5.

Tapan V. Ideology transitional society (socio-philosophical analysis of the ideological process in post-Soviet Ukraine): [The book] / V.O.Taran. - Kiev: Ukraine ZYUI MIA; 2000.- 215 p.

Ukrainian national idea as a spiritual and intelligent code catholicity people; ethnic; and civilizational integration vectors (roundtable) / [edited V.S.Kravtsiva; NAS countries. Institute for Regional Studies.] .- Lviv; 2011.- 62p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрос Є.І. Проблема свободи у контексті раціоналізації людського буття / В. Г. Табачковський; М. О. Булатов; Т. В. Лютий та ін. // Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи. – К.:  Наук. думка; 2005. – С. 127-174.

2. Бех Ю.В. Ідеологія як семантичний фільтр філософського аналізу загальної теорії управління / Ю.В.Бех // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук.пр.] - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА; 2012.- Вип.51.- С.199-204.

3. Бойчук М.А. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності: [Монографія ] / М .А.Бойчук._ К.: Генеза; 2012.- 240с.

4. Заблоцький В. Лібералізм: ідея; ідеал; ідеологія / Віталій Заблоцький. – Донецьк: Янтра; 2001. – С. 181– 183.

5. Заблоцький В. Українська мрія: ліберальний вимір / В.Ляшенко // Схід. – 1995. – №2. – С.3-5.

6. Воронкова В.Г. Формирование нового мировоззрения; нового человека; нового общества будущего / В.Г. Воронкова // Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях / Под ред. д.філософ.н.; проф. Базалука О.П.//  Киев; 2012. С. 134-152

7. Лях В.В. Трансцендентний вимір людського буття (від свободи вибору до самоактуалізації).- / В.В.Лях.- Генеза.-1996.- С.14-23.

8. Нестеренко Г.О. Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення: [Монографія] / Г.О.Нестеренко. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова; 2007.- 360с.

9. Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону: наук.-метод. розробка / [авт. кол.: З.В.Балабаєва;Н.М.Драгомирецька; І.Л.Росколотько та ін.]. - К.:НАДУ; 2009.- 36 с.

10. Танюк Л.Культура як інтеграція / Л.Танюк // Українська культура.- 2003.- №9.- С.4-5.

11. Таран В.О. Ідеологія перехідного суспільства: (соціально-філософський аналіз ідеологічного процесу в пострадянській Україні): [Монографія] / В.О.Таран. - Запоріжжя: ЗЮІ МВС України; 2000.- 215 с.

12. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний; інтеграційний та цивілізаційний вектори (матеріали круглого столу) / [за ред.В.С.Кравціва; НАН Країни. Ін-т регіональних досліджень.].- Львів; 2011.- 62с.

Copyright (c) 2015 О. Є. Постол

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941