DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27919

Соціально-філософський дискурс життя людини в місті за умов впливу на неї дизайнерського середовища

Т. А. Корнієнко

Анотація


В статті дається аналіз життя людини та впливу на неї дизайнерського середовища; який виходить наступних ідей: 1) людина – істота активна; діяльнісна; схильна до цілеспрямованого перетворення середовища проживання. Відмічається; що міське дизайнерське середовище представляє собою як складне комплексне утворення; сформоване у результаті взаємодії природного; техногенного і соціального середовища. Адаптація людини відбувається успішно у тому випадку; коли дизайн міського середовища сприймається людиною як синтез ідеалу міста і ідеалу городянина. Робиться висновок; що місто – це складний соціальний організм; який відтворює не тільки умови функціонування; але й умови більш активного розвитку суб’єктів міста дизайнерськими засобами. У висновку підкреслюється; що в соціальній філософії місто представлене як певна культурна рефлексія; в контексті якої людини усвідомлює себе в певних просторово-дизайнерських формах; семантиці вулиць; площ; храмів. У формуванні образу міста важливу роль відіграє індивідуальність людини; яка занурена у дизайнерський процес і може бути реалізована при освоєнні дизайнерських смислів.


Ключові слова


життя людини; дизайн міста; дизайнерське середовище; людина; взаємодія людини і суспільства; адаптація; індивідуальність людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Norenkov S. Architectonics and synarchy: conceptual design and modeling: [Monograph]. P.1 /Norenkov S. – N.Novgorod: Nigegorodskiy State University of Building and Architecture; 2005. -268p.

Saakov V. Environmental ideas in architecture. Loss and the search for knowledge / / Questions of methodology; 1994; N1-2.

Voronkova V. Formation of a new world; a new man; a new society of the future: [Monograph] / Voronkova V. / The younger generations: who and how to educate in / / Ed. Bazaluk O. – Kyiv: Type of “Skif”. – 2012. – Vol.2. – pp134-152.

The Human Development Report; 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All. / Transl. from English; PROON. – Moscow: P. “Ves’ Mir”; 2011. – 188p.

Donnikova I. The culturegeneous essence of social self-organization [Monograph]/ Donnikova I. – Odessa: Pechatniy Dom; 2011. – 280p.

Zaycev M. Personal life in the semantic field of European culture: [Monograph] / Zaycev M. – Kyiv: Pub. NPU of Dragomanov; 2008. – 200p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Норенков С.В. Архитектоника и синархия: концептуальное проектирование и моделирование текст.: монография. Часть 1/С.В.Норенков. -Н.Новгород: Нижегород. архит.-строит. ун-т; 2005. 268 с.

2. Сааков В. Идеи среды в архитектуре. Утраты и поиски знания // Вопросы методологии; 1994; №1-2).

3.  Воронкова В.Г.Формирование нового мировоззрения; нового человека; нового общества будущего: [Монография] / В.Г.Воронкова / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях // Под ред. О.А.Базалука.- К.: Издательский дом «Скиф».- 2012.- Т.2.- С.134-152.

4.  Доклад о развитии человека 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех. / Пер. с англ.; ПРООН.- М.: Изд-во «Весь мир»; 2011.- 188с.

5.  Донникова И.А. Культурогенная сущность социальной самоорганизации: [Монография] / Ирина Анатольевна Донникова.- Одесса: Печатный дом; 2011.- 280с.

6.  Зайцев М.О. Особистісне буття в смисловому полі європейської культури: [Монографія] / М.О.Зайцев.- К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова; 2008.- 200с.

Copyright (c) 2015 Т. А. Корнієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941