DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27931

Основи оптимізації розвитку ідеології державного будівництва в Україні

О. В. Краснокутський

Анотація


Проаналізовано перший; «теоретичний» блок системи основних детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення в сучасному українському суспільстві; виявлено його провідний конструкт – творення відповідної метатеорії як єдиної теорії суспільства; держави й державотворення. Констатовано слабкість проробки такої метатеорії в цілому й розгорнутої карти теорії державотворення зокрема. Виокремлено ряд проблемних моментів; розв’язання яких дозволить реанімувати теоретичний фундамент вітчизняного державного будівництва; оптимізувати народження метатеорії; необхідної для вдосконалення наявної державотворчої ідеології. 


Ключові слова


суспільство; держава; державотворення; теорія; ідеологія; теорія державотворення; ідеологія державотворення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Andrushchenko; V.P. (2006); Orhanizovane suspilstvo. Problema orhanizatsii ta suspilnoi samoorhanizatsii v period radykalnykh transformatsii v Ukraini na rubezhi stolit: dosvid sotsialno-filosofskoho analizu [Organized society. The problem of organization and social self-organization in a period of radical transformations in Ukraine at the turn of the century: experience of socio-philosophical analysis]; Atlant YuEmSi Publ.; Kyiv; Ukraine.

2. Bekh; V.P. (1998); Sotsialnyy organizm: filosofsko-metodologicheskiy analiz [Social organism: philosophical and methodological analysis]; Tandem-U Publ.; Zaporozhye; Ukraine.

3. Висоцький О. ЮVysotskyi; O.Yu. (2012); Politychna vlada v Ukraini: problemy lehitymatsii ta modernizatsii [Political power in Ukraine: problems of legitimation and modernization]; Innovatsiia Publ.; Dnipropetrovsk; Ukraine.

4. Volovyk; V. (2001); «Main factors of the formation of the ideology of state-building»; Viche; no. 12 (117); pp. 22-31.

5. Voronkova; V.H. (2012); Filosofiia rozvytku suchasnoho suspilstva: teoretyko-metodolohichnyi kontekst [The philosophy of development of modern society: theoretical and methodological context]; ZDIA Publ.; Zaporizhia; Ukraine.

6. Krasnokutskyi; O.V. (2013); «The system of main determinants of optimization of development ideology of state-building in Ukrainian society during its transformation»; Aktualni problemy sotsialno-humanitarnykh nauk; Dnipropetrovsk; part ІІ; pp. 12-15.

7. Averianov; V.B.; Azhniuk; B.M.; Bohdan; T.P. et al. (2010); Novyi kurs: reformy v Ukraini; 2010-2015: natsionalna dopovid [New course: reforms in Ukraine; 2010-2015: national report]; NVTs NBUV Publ.; Kyiv; Ukraine.

8. Andrushchenko; T.I.; Bekh; V.P.; Bekh; Yu.V. et al. (2010); Samorehuliatsiia sotsialnoho orhanizmu krainy [Self-regulation of the social organism of country]; NPU imeni M.P. Drahomanova Publ.; Kyiv; Ukraine.

9. Volovyk; V.I.; Lepskyi; M.A.; Butchenko; T.I. and Krasnokutskyi; O.V. (2011); Sotsialna filosofiia [Social philosophy]; Prosvita Publ.; Zaporizhia; Ukraine.

10. Amosha; O.I.; Andros; Ye.I.; Bazhal; Yu.M. et al. (2009); Sotsialno-ekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy: natsionalna dopovid [The socio-economic condition Ukraine: consequences for people and the state: national report]; NVTs NBUV Publ.; Kyiv; Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу / В. П. Андрущенко. – К. : Атлант ЮЕмСі; 2006. – 502 с.

2. Бех В. П. Социальный организм: философско-методологический анализ : [монография] / В. П. Бех. – Запорожье : Тандем-У; 1998. – 186 с.

3. Політична влада в Україні: проблеми легітимації та модернізації : [монографія] / О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : Інновація; 2012. – 130 с.

4. Воловик В. Основні фактори становлення ідеології державотворення / В. Воловик // Віче. – 2001. – № 12 (117). – С. 22-31.

5. Воронкова В. Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст : монографія / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА; 2012. – 262 с.

6. Краснокутський О. В. Система основних детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення в українському суспільстві на етапі його трансформації / О. В. Краснокутський // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІ Всеукр. наук. конф.; 29-30 лист. 2013 р.; Дніпропетровськ. Ч. ІІ / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : Роял Принт; 2013. – С. 12-15.

7. Новий курс: реформи в Україні; 2010-2015: національна доповідь / [Авер’янов В. Б.; Ажнюк Б. М.; Богдан Т. П. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.] ; НАН України. – К. : НВЦ НБУВ; 2010. – 232 с.

8. Саморегуляція соціального організму країни : монографія / [Андрущенко Т. І.; Бех В. П.; Бех Ю. В. та ін.] ; за наук. ред. В. П. Беха. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова; 2010. – 652 с.

9. Соціальна філософія : монографія / [Воловик В. І.; Лепський М. А.; Бутченко Т. І.; Краснокутський О. В.]. – Запоріжжя : Просвіта; 2011. – 376 с.

10. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / [Амоша О. І.; Андрос Є. І.; Бажал Ю. М. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.] ; НАН України. – К. : НВЦ НБУВ; 2009. – 687 с. 

Copyright (c) 2015 О. В. Краснокутський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941