DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37266

Практика как критерий востребованности компетенций личности

Г. Ф. Москалик

Анотація


У сучасному суспільстві людина опиняється перед цілою низкою викликів, які виявляються своєрідним барометром її особистісно-професійної компетентності. Тому на освіту покладається відповідальність за створення сприятливих для особистісного самовизначення і самореалізації умов існування індивідів. Життя в інформаційному суспільстві передбачає постійне перебування людини в умовах конкуренції та конфліктів, суперництва і співробітництва з представниками інших культур тощо. Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти соціальні ролі особистість обов’язково має володіти необхідними для цього компетентностями, критерієм затребуваності яких виявляється соціальна практика.


Ключові слова


освіта; особистість; компетентність; соціальна практика; освіта протягом життя

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bevzenko L. Community risk areas and finding adequate educational strategies / Bevzenko L. // Philosophy of Education. - 2006. - № 3 (5). - P. 34-53.

Korsak K. New scientific basis of the education systems of the XXI century. / K. Korsak // Bulletin of the Institute of Child Development. 6. Issue Series: Philosophy, Pedagogy, Psychology: Scientific Papers. - K .: M/ Drahomanov National Pedagogical University 2009. - P. 28-34.

Kravchenko A. Contradictions of the educational process in the information world innovation: creative context / Kravchenko A. // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy. - Zaporozhye: ZSEA, 2012 - Volume 49 - P. 250-256.

Fromm E. Revolution of Hope // Fromm E. Psychoanalysis and Ethics / Erich Fromm. - M .: Republic, 1993. - P. 217-343

Monitoring Education Quality and Development in Ukraine: Recommendations for Education Policy / under total. ed. OI Noodles. - K .: "KIS", 2004. - 160 p.

Golub T. Scientific component of the European system of quality assurance of higher education / Tatyana Golub // new pedagogical ideas. Scientific Council Journal. - 2012. - № 1 (69). - P. 131-133.

Bourgune I. Urgency introduction of competence approach to educational practice / I.Bourgune // Actual problems of public administration, education and psychology. Scientific Papers of Kherson National Technical University. - 2010. - № 1 (2). - P. 159-165.

Competence approach in modern education: international experience and Ukrainian prospects Library Educational Policy / under the general editorship O. Ovcharuk. - K .: "KIS", 2004. - 112 p.

Prudnykova Y. Human Dimension in the modern concept of social progress (philosophical and historical analysis). Thesis for the degree of PhD. peciality: 09.00.03 - Social Philosophy and Philosophy of History / Y. Prudnikova. - Kharkiv, 2007. - 19 p.

Shatkovska G. Characterization fundamentalization student learning in the context of current strategies improving learning in higher education / G. Shatkovska // Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. - Chernigov: CHNPU Taras Shevchenko, 2011 - Volume 89 - P. 291-293.

Nikititch L. History and philosophy of science: a manual for undergraduate and graduate students of universities / L. Nikititch. - M .: UNITY-DANA, 2008. - 335 p.

Crimskeyi S. Request philosophical meanings / Sergey Crimskeiy. - K .: Type. PARAPAN, 2003. - 240 p.

Berdyaev N. Spirit and Reality. Fundamentals of divine-human spirituality // N. Berdyaev .The philosophy of the free spirit / N. Berdyaev. - M .: Republic, 1994. - p. 363-462.

Spodin L Demarcation criteria and unscientific science / L. Spodin // Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: pedagogy, psychology, philosophy. Scientific Papers. - K .: NUBiP, 2010 - Issue 150 - P. 248-253.

M. Evtukh. Modernization of the educational process in the context of understanding the interaction reinterpreted faith and knowledge / N. Evtukh, J. Voloshchuk // Philosophy of Education. - 2008. - № 1 - 2 (7). - P. 254-261.

Bazhenov L. Antiscientistic analysis of trends in public opinion / Bazhenov L. // Problem value status of science at the turn of the twenty-first century. - SPb .: RKhGI, 1999. - P. 209-222.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Бевзенко Л. Суспільство ризику та напрямки пошуку адекватних освітянських стратегій / Любов Бевзенко // Філософія освіти. − 2006. − № 3(5). − С. 34−53.

2.Корсак К. Нова наукова основа діяльності систем освіти ХХІ ст. / Костянтин Корсак // Вісник Інституту розвитку дитини. Випуск 6. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 28−34.

3.Кравченко А. А. Суперечності освітнього процесу в інноваціях інфосвіту: контекст творчості / А.А. Кравченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. − Запоріжжя: ЗДІА, 2012. − Випуск 49. − С. 250−256.

4.Фромм Э. Революция надежды // Фромм Э. Психоанализ и этика / Эрих Фромм. − М.: Республика, 1993. − С. 217−343.

5.Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики / Під заг. ред. О.І. Локшиної. − К.: «К.І.С.», 2004. − 160 с.

6.Голуб Т. Наукова складова європейської системи гарантії якості вищої професійної освіти / Тетяна Голуб // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. − 2012. − № 1 (69). − С. 131−133.

7.Бургун І. В. Актуальність упровадження компетентнісного підходу в освітню практику / І.В. Бургун // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. − 2010. − № 1 (2). − С. 159−165.

8.Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: ォК.І.С.サ, 2004. – 112 с.

9.Прудникова О. В. Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність: 09.00.03 − соціальна філософія та філософія історії / Олена Прудникова. − Харків, 2007. − 19 с.

10. Шатковська Г. І. Характеристика фундаменталізації навчання студентів у контексті сучасних стратегій удосконалення навчання у вищій школі / Галина Шатковська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. − Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011 − Випуск 89. − С. 291−293.

11.Никитич Л. А. История и философия науки: учебное пособие для студентов и аспирантов вузов / Людмила Никитич. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. − 335 с.

12. Кримський С. Б. Запити філософських смислів / Сергій Кримський. − К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. − 240 с.

13. Бердяев Н. А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности // Бердяев Н.А. Философия свободного духа / Николай Бердяев. − М.: Республика, 1994. − С. 363−462.

14.Сподін Л. А. Критерії демаркації науки і ненауки / Людмила Сподін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. Збірник наукових праць. − К.: НУБіП, 2010. – Випуск 150. − С. 248−253.

15.Євтух М. Модернізація навчального процесу у контексті переосмисленого усвідомлення взаємодії віри і знань / Микола Євтух, Іван Волощук // Філософія освіти. − 2008. − № 1 − 2 (7). − С. 254−261.

16.Баженов Л. Б. Анализ антисциентистских тенденций в общественном сознании / Л.Б. Баженов // Проблема ценностного статуса науки на рубеже ХХІ века. − СПб.: РХГИ, 1999. − С. 209−222.





Copyright (c) 2015 Г. Ф. Москалик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941