DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37280

Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір

Светлана Викторовна Савченко

Анотація


В статті дається аналіз того, що являє собою культурна глобалізація, яка є продовжденням тривалого історчного процесу західної експансії і представляє собою варіант глобальної гегемонії; як культурна глобалізація впливає на такі інститути, як ринок, держава, освіта і культура. Обгрунтовано, чому сучасна освіта повинна постійно відслідковувати зміни, що відбуваються на постіндустріальному ринку праці, включаючи знання у сфері підприємництва, вирішення критичних ситуацій тощо. Розкрито дискусійне положення, що культурна глобалізація повязана з культурним імперіалізмом, який пов'язаний із західним імперіалізмом. Охарактеризовано, як глобалізація і сучасні інформаційні технології здійснюють вплив на вищу освіту, яка стала пристосовуватися до плинних економічних і соціальних умов та дати аналіз проблем освіти і науки в сучасну епоху.


Ключові слова


культура; культурний імперіалізм; національна культура; глобальна культура; культурна глобалізація; глобалізація освіти; глобальні університети; інформаційні технології; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Tomplinson J. Internationalism, globalization a imperialism / J.Tomplinson // Media a culture regularion. - L. 1997. - P. 117-174.

Tompson K. Regulation, de-regulation a reregulartion / Л.Tompson // Media a culture regularion. L. 1997. - P. 9-69.

Mcrae S. The world in 2020 / S. Mcrae. –N.Y. 1994.- 326 p.

Schafer D.P. Toward a new world system a cultural perspective / D.P. Schafer // Dynamics of communication a cultural change. The role of networks.- Zagreb,1996.- p.23-37.

Huntington S. The Clash of Civilizations / Samuel Huntington; [trans. from English. Velimeeva T., Y. Novikov]. - M .: OOO "Publisher AST", 2003. – 603p.

Scott P. Globalization in universities / P.Skott // Alma mater.- M., 2000.- №4.- p.3-8.

V. Value-Vashkevych worldview of young people in the modern world. Gilea:

Research Bulletin: [Collected Works] .- K .: Izd UAS LLC "SPE" "Believe", 2013.- Issue 73.- P. 205-209.

V. Voronkova. Philosophy of globalization, socio anthropological, socio-economic and socio-cultural dimensions: [Monograph] / V.Voronkova. - Brussels: DIG Publishers, 2010.- 272 p.

Clifford Geertz. Interpretation of Cultures / Clifford Geertz; per. from English. Barsukov O.V.- M .: ROSSPEEN, 2004.- 560 p. - (Cultural Studies. The twentieth century).

Giddens E. Escaping the world: how globalization is changing our zhizn.- Trans. from English. / E.Giddens - M .: Publisher "All The World", 2004. - 120 p.

Melnyk V. The impact of globalization on cultural processes in contemporary Ukraine / V.V.Melnyk // coordinates management: [Collected Works]. - Ivano-Frankivsk: "City NV" .- 2012.- Issue 2.- P.158-165.

The image of the man of the future: Who and how to educate a younger generation: collective monograph / Edited O.A.Bazaluka.- K .: Condor, 2011.- T.1.- 328 p.

Individual and Society: noosphere development: [monograph] / O.S.Anisimov, G.V.Atamanchuk, V.K.Baturin etc .; edited V.N.Vasilenko et al.]. - Moscow; Belgorod: Belgor. Region. tipogr., 2011.- 485 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Tomplinson J. Internationalism, globalization a imperialism / J.Tomplinson // Media a culture regularion. - L. 1997. - P. 117-174.

2. Tompson K. Regulation, de-regulation a reregulartion / Л.Tompson // Media a culture regularion. L. 1997. - P. 9-69.

3.Mcrae S. The world in 2020 / S. Mcrae. –N.Y. 1994.- 326 p.

4. Schafer D.P. Toward a new world system a cultural perspective / D.P. Schafer // Dynamics of communication a cultural change. The role of networks.- Zagreb,1996.- p.23-37.

5 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; [пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова]. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603с.

6. Скотт П. Глобализация в университетах / П.Скотт // Alma mater.- М.,2000.- №4.- С.3-8.

7. Вашкевич В. Ціннісно-світоглядні настанови молоді в сучасних умовах. Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр].- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013.- Вип. 73.- C. 205-209.

8. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: [Монографія] / В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010.- 272 с.

9. Гирц Клиффорд. Интерпретация культур / Клиффорд Гирц; пер. с англ. Барсукова О.В.- М.: РОССПЭЕН, 2004.- 560 с. – (Культурология . ХХ век).

10. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь.- Пер. с англ. / Э.Гидденс – М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 120 с.

11. Мельник В.В. Вплив глобалізації на соціокультурні процеси в сучасній Україні / В.В.Мельник // Координати управління: [зб.наук.пр.]. - Івано-Франківськ: «Місто НВ».- 2012.- Вип.2.- С.158-165.

12. Образ человека будущего: Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О.А.Базалука.- К.: Кондор, 2011.- Т.1.- 328 с.

13. Человек и общество: ноосферное развитие: [монография] / О.С.Анисимов, Г.В.Атаманчук, В.К.Батурин и др.; под ред. В.Н.Василенко и др.]. – Москва; Белгород:  Белгор. Обл. типогр., 2011.- 485 с.

Copyright (c) 2015 Светлана Викторовна Савченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941