DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37282

Буття культури як простір для самореалізації особистості: теоретико-методологічні засади

В. В. Мельник

Анотація


В статті проаналізовано сутність категорії «буття» в історії соціально-філософської думки, яка має багато проявів і характеристик, фундаментальні принципи, найбільш загальні категорії і визначення сутнісного існування людини; доведено, що буття культури як особливий зріз соціального простору створює поле для реалізації специфіки людської життєдіяльності і спілкування; обгрунтовано сутність антропологічного і аксіологічного підходів до буття культури як простору для самореалізації особистості та з’ясовано системно-синергетичну методологію буття культури, що являє собою зверхскладну, самоорганізовану систему. Охарактеризовано культуру буття людини у синергетичному розумінні, з точки зору постмодерністської методології як культурного контексту, в основі якого принцип децентрації соціокультурної реальності.


Ключові слова


буття культри; самореалізація особистості; антропологічний підхід; аксіологічний підхід; синергетична методологія; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Heidegger M. Time s bytie: Articles and vystupleniâ. – M.: Respublika, 1993. – 447 s.

Voronkova V.G. Metaphysical dimensions of the human being (human problems at the turn of the Millennium): [Monograph]/v.g. Voronkova. – Zaporizhzhya: Pavel, 2000. -176 s.

Melnik V. Socio-philosophical analysis of the influence and interaction of individual and globalised society/ V. Melnik // Humanitarian bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy:-Zaporozhye: publishing ZDIA, 2011- Issue 46. -P. 96-108.

Voronkova V.G. Philosophy the development of modern society: theoretical and methodological context: [Monograph] / Valentina Grigoryevna Voronkova. and: RVV ZDIA, 2012.-262 c.

Globalistika: International meždisciplinarnyj ènciklopedičeskij dictionary/Hl. Ed. : S. s. Mazur, a. n. Chumakov.-Moscow-St. Petersburg-n-th: IC «ELIMA», ID of "Peter", 2006.-1160 s.

Encyclopedia etnokul′turoznavstva. Ponâtìjno-terminology tools, conceptual approaches. Part of the first person. Nation. Culture. -: Kiev State Academy of culture and arts of the commanding personnel. -2001-522 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 с.

2. Воронкова В.Г. Метафізичні виміри людського буття (проблеми людини на зламі тисячоліть): [Монографія ] / В.Г.Воронкова.- Запоріжжя: Павел, 2000. - 176 с.

3. Мельник В.В. Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму / В.В.Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011.- Вип.46. - С.96-108.

4. Воронкова В.Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: [Монографія] / Валентина Григорівна Воронкова.-і: РВВ ЗДІА, 2012.- 262с.

5. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред. : И.И.Мазур, А.Н.Чумаков.- М.- Спб- Н.-Й: ИЦ «ЕЛИМА», ИД «Питер», 2006.- 1160с.М

6. Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. Частина перша Особа. Нація . Культура. - : Київ: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - 2001-.522с.

Copyright (c) 2015 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941