DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37289

Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри

В. Є. Білогур

Анотація


В статті проаналізовано теоретико-методологічні засади формування концепції цілісної особистості, в контескті яких виявлено методи дослідження особистості, що являють собою сукупність способів і прийомів психологічних атрибутів особистості. В статті розкрито основні характеристики особистості як системи суспільнихрис, які характеризують індивіда, і є результатом його включення в систему суспільних відносин. Проаналізовано модель структури особистості та обгрунтовано соціальний феномен цілісної особистості як повноцінного суб'єкта предметно-перетворюючої і культурно-історичної діяльності; з'ясовано умови становлення цілісної особистості, що в цілому сприяло формуванню концепції цілісної особистості.


Ключові слова


особистість; цілісна особистість; самоактуалізація; концепція цілісної особистості; структура особистості; умови формування цілісної особистості; людина; індивід; індивідуальність

Повний текст:

PDF

Посилання


The synergetic paradigm. Man and society in conditions of instability. - M.: Progress- Tradition, 2003. - 584 p.

Ollport G. Becoming the Person: Selected Works / [Trans. from English. Trubitsyna L.V. and Leontiev D.A.]; under the total. Ed. Leontiev D.A. M .: Meaning, 2002.

Ilyenkov E.V.: personality and creativity [Electron resource] / Ed-Ed. Farman I.P.Moscow: Russian Culture Languages, 1999. - 272 p.

Voronkova V. G.The philosophy of modern Ukrainian society: theoretical and methodological context: [Monography] / Voronkova V.G..- ICD DIG, 2012. -262p.

John Dyuy. Philosophy Uylyama James / Dzh.Dyui / Reconstruction in Philosophical. Problems of the Human.- M .: Republic ", 2003 -. 420- 423 p.

Vygotsky L.S. Lectures on psychology / Vygotsky L.S. / N .: EKSMO - Press, 2000.

Hlobalystyka: International interdisciplinary Encyclopedic Dictionary / Ed .: Mazur Y.Y., Chumakov A.N..- N .: SPb.-H AND ITs .: "elim" Eid "Peter", 2006.- 1160p.

Bilogur V.E. Ideological orientation of students, trends in social transformation: [Monography] / V.E.Bilogur.- Dnepropetrovsk: Thresholds, 2011. – 311p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. - М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 584 с.

2. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды / [Пер. с англ. Л. В. Трубицыной и Д. А. Леонтьева]; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002.

3. Ильенков Э.В.: личность и творчество [Електронний ресурс] / ред.-сост. И. П. Фарман. - М. : Языки русской культуры, 1999. - 272 с.

4. Воронкова В.Г. Філософія розвитку сучасного українського суспільства: теоретико-методологічний контекст: [Монографія] / В.Г.Воронкова.- РВВ ЗДІА, 2012. - 262с.

5. Джон Дьюи. Философия Уильяма Джеймса / Дж.Дьюи / Реконструкция в философии. Проблемы человека.- М.: Республика», 2003, - с. 420- 423.

6. Виготський Л.С. Лекції з психології / Л.С.Виготський / М.: ЕКСМО – Прес, 2000.

7. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Под ред.: И.И.Мазур, А.Н.Чумаков.- М.: СПб.-Н-Й.: ИЦ «ЕЛИМА», ИД «Питер», 2006.- 1160 с.

8. Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Пороги: 2011. - 311с.

 

Copyright (c) 2015 В. Є. Білогур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941