DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37290

Екологія людини як перспективний напрям міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання

І. І. Дуднікова

Анотація


В статті дається аналіз теоретико-методологічних засад екології людини як перспективного напряму міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання, в контексті якого аналізуються проблеми людини і природи, людини і суспільства, глобальних проблем людства. Мета наукового дослідження – проаналізувати екологію людини як новий науковий напрямок, для чого проаналізовано умови виникнення екології людини і проблематику, яку вона розлядає; визначено основні проблеми екології людини; розкрито шляхи і напрями підвищення ефективності екології людини у теоретичному і практичному планах.


Ключові слова


екофілософія; глобальні проблеми людства; біосфера; екологія; екофілософське знання; екологічна культура; екологічний світогляд; екологічна свідомість; співвідношення біологічного; природного і соціального

Повний текст:

PDF

Посилання


http://uk.wikipedia.org/wiki

Zales′kij I. I., Klimenko M. O. Ekologìâ rites/Ì.Ì. Zales′kij, M.O. Klimenko. -К.: Akademìâ, 2005.-288 s.

Vlasov, V.I. (2014). Evolution of views to global transformations (historical aspect). Karelia scientific journal, 1(6), 80-83.

Voronkova V.G. Philosophy globalisation (socio-anthropological dimensions.)-Zaporozhye: RVV ZDIA, 2009.- 234 p.

Giddens E. Uskol′zaûŝij peace: how globalizaciâ jury of our life/ lane. s. engl. – M.: Izdatel′stvo "the whole world", 2004. – 120 s.

Anfild, R. Etika ekologičeskoj otvetstvennosti//Global′nye issues & obŝečelovečeskie cennosti. – М.: Progress, 1990. – P. 203-218.

Back, Y.Іn the Obŝestvo line. – М.: Progress-Tradiciв, 2000. – 384 p.

Kiselev, M., Kanak F. National being among the ecological realities. – K.: Tandem, 2000. -320 s.

Anatoliy Tolstoukhov. Globalization. Power. Ekomajbutnк. Ps: Look. PARAPAN, 2003. – 308 pp.

Kiselev, М. Ekopolіtičnі sections of globalization//Practical philosophy. – 2002. - №1. – S. 111-122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. http://uk.wikipedia.org/wiki

2. Залеський І. І., Клименко М. О. Екологія людини / І.І.Залеський, М.О.Клименко. -К.: Академія, 2005.- 288с.

3. Власов, В.И. Эволюция взглядов на глобальные трансформации (историчсекий аспект) [Текст ] / В.И.Власов // Карельский научный журнал.- 2014.- №1 (6) .- С.80-83.

4. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації (соціально-антропологічні виміри).-Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2009.- 234с.

5. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 120 с.

6. Анфилд Р. Этика экологической ответственности // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. – С. 203-218.

7. Бек У. Общество риска. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

8. Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. – К.: Тандем, 2000. – 320 с.

9. Толстоухов Анатолій. Глобалізація. Влада. Екомайбутнє. К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 308 с.

10. Кисельов М.М. Екополітичні зрізи глобалізації // Практична філософія. – 2002. - №1. – С.111-122.

Copyright (c) 2015 І. І. Дуднікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941