DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37292

Механізм привласнення продукту дизайнерської діяльності як засіб подолання відчуження людини у сучасному соціумі

С. О. Захарова

Анотація


Досліджується механізм привласнення дизайнерської продукції і послуг, як засіб гуманізації суспільних відносин. Людиновимірність, як наслідок гуманізації дизайнерської діяльності, можна виявити у наступних аспектах: аксіологічному, гносеологічному, соціальному, онтологічному, психологічному, культурному. Механізм «відчуження-привласнення» зводить у соціальній комунікації дизайнера і споживача. Сутнісні сили дизайнера, як субстрат людяності, матеріалізуються у двох формах і відповідно вживаються різними споживачами: а) когнітивній – ідеями, парадигмами, концепціями, теорією дизайну і б) уречевленій – споживацькими речами, художніми виробами і послугами. Сила когнітивного впливу виявляється у ході формування у споживача/суспільства естетичної культури і естетичного ідеалу.


Ключові слова


дизайнерська діяльність; відчуження; привласнення; людиновимірність; гуманізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Marx, k. Economic and philosophical manuscripts of 1844// K. Marx, F.Engels. From earlier works. – K.: publishing political literature, 1984.

Kocûbins′kij B. J. Privlasnennâ yak phenomenon of strengthening gromadâns′kogo suspìl′stva (Socìal′no-fìlosofs′kij analysis): monografìâ /B. J. Kocûbins′kij. - K., 1999. - 385 s.

Aleksandrova O.V.Vìdčužennâ yak rozvitku form of contest: katege. DIS. on the zdobuttâ of Sciences. stages of doctor fìlos. Science: special. 09.00.04 ' Fìlosofs′ka antropologìâ Ta fìlosofìâ contest»/O. V. Alexandrova. -K., 1996. -52 s.

Shevchenko V. I. Friendship w mudrìstû ABO klûčovì problems of the Ukrainian fìlosofìï (theoretical-metodologìčnij fìlosofìï course through the коментар VNZ) / V. I. Shevchenko. -K.: Polìgrafìčnij Centre "Folìant", 2007. -244 s.

Inozemtsev V.L. Shattered civilization [Elektronnij resource] / V.L. Inozemtsev. –The mode of access: http://lib.ru/POLITOLOG/inozemcew.txt

Luk'ânec′ V.S, Kravchenko O.M., Ozadovska L.V. Modern scientific discourse: Onovlennâ contest metodologìčnoï / O. M. Kravchenko, L.V. Ozadovs′ka [Monografìâ]- K.: Centre praktičnoï fìlosofìï, 2000. -304 s.

Spengler's O. Decline of Europe [ed. buy article A.P. Dubnov, author comments, J.P. Bubenkov and Alexander Dubnov / O. Spengler.- Novosibirsk: Science, the Siberian publishing company, 1993.-592 s.

Fomenko N. Ìnformacìjna arhìtekturnoï file structure: katege. DIS. Dr. arhìtekturi: 18.00.01/N. Fomenko.-X.., 2002. - 42 s.

Sorokin P.A. Man.Civilization. Society / Pitirim Alexandrovich Sorokin /.- Moscow: Politizdat, 1992.-543 s..

Nicolas Luman Said. Society as a social system / Nicolas Luman; [translation from German A. Antonovski].-Moscow: Logos, 2004.-232 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. — К.: -во політичної літератури України, 1984.

2. Коцюбинський В. Й. Привласнення як феномен становлення громадянського суспільства (Соціально-філософський аналіз) : монографія / В. Й. Коцюбинський. – К., 1999. – 385 арк.

3. Александрова О. В. Відчуження як форма розвитку культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук : спец. 09.00.04 «Філософська антропологія та філософія культури» / О. В. Александрова. – К., 1996. – 52 с.

4. Шевченко В. І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ) / В. І. Шевченко. – К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – 244 с.

5. Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация [Електронний ресурс] / В. Л. Иноземцев. – Режим доступу: http://lib.ru/POLITOLOG/inozemcew.txt

6. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовска Л.В. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури / О.М.Кравченко, Л.В. Озадовська [Монографія].-К.: Центр практичної філософії, 2000.-304 с.

7. Шпенглер О. Закат Европы [авт. вступ. статьи А.П.Дубнов, авт. Комментариев Ю.П.Бубенков и А.П.Дубнов / О.Шпенглер.- Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1993.- 592 с.

8. Фоменко О.О. Інформаційна структура архітектурної форми: автореф. дис.д-ра архітектури: 18.00.01/ О.О.Фоменко.- Х., 2002.-42 с.

9. Сорокин П.А.Человек. Цивилизация. Общество /Питирим Александрович Сорокин.- М.: Политиздат, 1992.- 543 с.

10. Луман Николас. Общество как социальная система /Николас Луман; [пер. с нем. А.Антоновский] .- М.: Логос, 2004.- 232 с.

Copyright (c) 2015 С. О. Захарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941