DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42519

Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу?

В. Г. Воронкова, О. В. Соснін

Анотація


Розробка концепцій функціонування інформаційного суспільства стає найважливішою задачею суспільно-політичного розвитку сучасної держави, яка має бути конкурентоспроможною, інноваційною, технологічно оснащеною, націленою на розвиток науки, освіти, культури. Розкривається сутність нової глобальної інформаційної економіки, яка сприяє поява нової інформаційної форми – мережевого підприємства, яке характеризується гнучким виробництвом, новими системами управління, організаціями, що базуються на горизонтальній, а не на вертикальній моделі. Дається аналіз того, що інформаційна революція, яку ще називають комп’ютерною, розпочавшись з появи першого персонального комп’ютера, принципово змінила образ життя і характер праці людей в більшості країнах світу.


Ключові слова


інформаційне суспільство; інформація; інформаціоналізм; мережеве виробництво; інформаційна економіка; інформаційна революція

Повний текст:

PDF

Посилання


Castells M. Information Age: Economy, Society and Culture. - M .: GUVSHE, 1996. - 608 p.

Punchenko OP Frames to represent the current stage of development of civilization / O.P.Punchenko // Philosophy and Social Sciences. - Minsk.-2014.- № 2.- P.26-30.

Zelenkov A.I., Oliyinik I.V. Information civilization as a global project postmodern / I.V.Oliynik // Philosophy and Social Sciences. - Minsk.-2014.- № 2.- P.17-20.

G.M.Maklyuen, Gutenberg Galaxy. The Creation of Man print culture / G.M.Maklyuen; translation from English and application of its.: A.Yudin.- Kiev: Nick Center, 2004.- 432 p.

Lazarevich A.A. Global communication society / Lazarevich A. A.- Minsk: Belarusian book, 2008.- 350p.

Dzieban' O. Philosophical and legal discourse on human rights in the information society / Dzieban' O // Foreign Affairs.-2014.- № 12. - P. 41-45.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУВШЭ, 1996. – 608 с.

2. Пунченко О.П. Фреймы для репрезентации современного этапа цивилизационного развития / О.П.Пунченко // Философия и социальные науки.- Минск.-2014.- № 2.- С.26-30.

3. Зеленков А.И., Олейник И.В. Информационная цивилизация как глобальный проект эпохи постсовременности / И.В.Олейник // Философия и социальные науки.- Минск.-2014.- № 2.- С.17-20.

4. Маклюэн Г.М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры / Г.М.Маклюэн; пер. с англ. и прим.: А.Юдин.- Киев: Ника-Центр, 2004.- 432 с.

5. Лазаревич А.А. Глобальное коммуникационное общество /Анатолий Аркадьевич Лазаревич.- Минск: Белорусская книга, 2008.- 350с.

6. Дзьобань О. Філософсько-правовий дискурс права людини на інформацію в інформаційному суспільстві / О. Дзьобань // Зовнішні справи.-2014.- № 12. – С. 41-45.

Copyright (c) 2015 В. Г. Воронкова, О. В. Соснін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941