DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42587

Філософське осмислення проблеми українського Сходу

Н. Є. Яцук

Анотація


У статті трагічні події на українському Сході розглядаються крізь призму філософсько-дискурсивного аналізу. Це дає можливість побачити їх як жахливе співпадання обставин, яких могло б і не бути, які могли б і не співпасти. Сьогодні слово «Україна» для всього світу звучить з однаковим семантичним відтінком – гео-центр Європи, в якому відбуваються неймовірні, небачені раніше речі, речі такого плану, що у попередніх поняттях і категоріях не піддаються раціональній рефлексії. Зазначене підвищує роль філософсько-дискурсивного аспекту в аналізі цієї проблеми, під кутом зору якого жахлива українська трагедія постає водночас як кривава рана на тілі українського соціального організму


Ключові слова


війна на українському Сході; міф про старшого і меншого брата; українське державотворення; циклічність соціального поступу

Повний текст:

PDF

Посилання


Livy "History of Rome from the foundation of the city" [electronic resource]. – Access: http://ancientrome.ru/antlitr/livi/periohae.htm

Thomas Hobbes. Leviaрhan [electronic resource]. – Access: http://royallib.com/read/tomas_gobbs/leviafan_ili_materiya_forma_i_vlast_gosudarstva_tserkovnogo_i_gragdanskogo.html#0

Ukraine. Code of the Nation (documentary). – [Electronic resource]. – Access: http://www.ex.ua/83346574

Kolodiy A., Klymanska L., Kosmyna J.. Political Science. Bk. First: politics and Society. Bk. Two: State and Society. - 2 - ed., Processied. and add. / Kolodiy A., V. Kharchenko, L. Klymanska, J. Kosmyna. – K: Elga-N, Nicka-Centre, 2000. – 584 p.

Polonska-Vasilenko N. History of Ukraine: 2 - v t. [Electronic resource]. - Access: http://www.kampot.org.ua/history/praci_istorukiv/Polonska_Vasulenko/index.shtml

Voronkova V. Theoretical and methodological foundations of modern society development in the context of synergetic globalization / V. Voronkova // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceeding Scientific publications / Ed. V.Voronkova. – Zaporizhzhia: EPD of ZSEA, 2012. – Issue 50. – P.21-36

Khamitov N., Garmash L., Krylova S. History of Philosophy. The problem of a man and his limits. Textbook / N. Khamitov, L. Garmash, S. Krylova. / Ed. of N. Khamitov – K .: Naukova Dumka, 2000. – 270 p.

Melnyk V. Synergetic methodology of a culture as the only global body / V. Melnyk // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceeding Scientific publications / Ed. V.Voronkova. – Zaporizhzhia: EPD of ZSEA, 2013. – Issue 53. – P.194-204

Spytsia N. Features of the interaction of chaos and order in the self-organizing processes of a society: issues of measure category in the context of (E. Sedovs) research / N. Spytsia // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceeding Scientific publications / Ed. V.Voronkova. – Zaporizhzhia: EPD of ZSEA, 2010. – Issue 43. – P.152-165

Shchokin G. Creation of the Word and end of times / G. Shchokin – K., 2006. – 367 p.

Kaganets I. V. Arian standard: Ukrainian idea of the great transition era / I. Kaganets. – K: A.S.K., 2005. – 336 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тит Лівій «Історії Риму від заснування міста» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ancientrome.ru/antlitr/livi/periohae.htm

2. Гоббс Т. Левіафан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.com/read/tomas_gobbs/leviafan_ili_materiya_forma_i_vlast_gosudarstva_tserkovnogo_i_gragdanskogo.html#0

3. Україна. Код нації (документальний фільм). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ex.ua/83346574

4. Колодій А., Климанська Л., Космина Я. Політологія. Кн. Перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство. – 2 - ге вид., перероб. та доп. / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584 с.

5. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 – х т. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kampot.org.ua/history/praci_istorukiv/Polonska_Vasulenko/index.shtml

6. Воронкова В. Г. Теоретико-методологічні засади розвитку сучасного соціуму в контексті синергетичної глобалізації / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА. – 2012. – Вип. 50. – С.21-36

7. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навчальний посібник / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. / За ред. Н. Хамітова – К.: Наукова думка, 2000. – 270 с.

8. Мельник В. В. Синергетична методологія культури як єдиного глобального організму / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА. – 2013. – Вип. 53. – С.194-204

9. Спиця Н. В. Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблеми категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова / Н. В. Спиця // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА. – 2010. – Вип. 43. – С.152-165

10. Щокін Г. Створення світу та кінець часів / Г. Щокін – К., 2006 . – 367 с.

11. Каганець І. В. Арійський стандарт: Українська ідея епохи великого переходу / І. В. Каганець. – К.:А.С.К., 2005. – 336 с

Copyright (c) 2015 Н. Є. Яцук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941