DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42601

Діяльність як субстанція щастя

К. М. Скворцова

Анотація


У статті здійснено спробу дослідити діяльність як субстанціональне підґрунтя щастя. Досліджено феномен щастя як багатоелементну систему. Встановлено, що структуроутворюючими елементами даної системи є: особисті і суспільні інтереси, суспільно-значущі потреби, цілі, цінності, ідеали. Виявлено становлення феномена щастя у перетворюючій діяльності, пізнавальній діяльності, ціннісно-орієнтаційній діяльності, комунікативній діяльності людини. Прийшли до висновку, що дана система руйнується, відколи виникає відчуження діяльності від людини. Обґрунтовано, що щастя є внутрішньо суперечливим феноменом, що обумовлюється його діяльнісною природою


Ключові слова


щастя; діяльність; діяльнісний підхід; екзистенціалізм; суб’єкт; система; відчуження

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev, P. V., Panyn A. V. (2013). Philosophy: Textbook. Мoscow: Prospekt. P. 592.

Andrushchenko, V. P., Mykhalchenko, M. I. (1996). Contemporary Social Philosophy. Lectures. Kyiv: Heneza. P. 367.

Barulyn, V. S. (2002). Social Philosophy: Textbook. 2. – M.: FAYR – PRESS. P. 560.

Bondar, L. V. (2012). Philosophy of Happiness: value-praxeological aspect: dissertation for the degree of Candidate of Philosophy: 09.00.03 «Social Philosophy and Philosophy of History» / Liliia Vasylivna Bondar. Odesa. P. 186.

Briukner, P. (2007). Everlasting euphoria: Essay on forced happiness. S. Petersburg: Yvano Lymbakha. P. 240.

Butchenko, T. I. (2011). Social-political design: problem of the relationship of social needs and public interests. Monograph. Zaporizhzhia: KSK-Alians. P. 280.

Volovyk H. V. (2001). Life as a value: social and philosophical analysis: dissertation for the degree of Candidate of Philosophy: 09.00.03 «Social Philosophy and Philosophy of History» / Halyna Vitaliivna Volovyk. Zaporizhzhia. P. 185.

Voronkova, V. G. (2014). «Risk society» as a result crisis of modern civilization in the global dimension // «Gumanіtarniy vіsnik Zaporіzhkoi derzhavnoi іnzhenernoi akademіi» («Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy»): International Scientific Journal / Ed. V. G. Voronkova. - Issue 58. - Zaporozhye, EPD of ZSEA, 2014. P. 13-24.

Zatsepyn, V. Y. (1975). Family life as a condition of human happiness. Kiev Society "Knowledge" of the Ukrainian SSR. P. 16.

Ylenkov, IE. (1991). Philosophy and Culture / Ievald Ylenkov. Мoscow: Polytyzdat. (Philosophers of the 20th century). P. 464.

Kagan, M. S. (1974). Human activities. (Experience in systems analysis). - Мoscow: Politizdat. P. 328.

Short Philosophical Dictionary. (2004) / Ed. V. Y. Volovyk, H. V. Volovyk. – Zaporozhe: Prosvita. P. 140.

Krymskyi S. B. (2008). Under the signature of Sofia / Serhii Borysovych Krymskyi. Publishing house "Kyiv-Mohyla Academy". P. 367.

Mamardashvyly M. (1990) How I understand the philosophy? / Merab Mamardashvyly – Мoscow: Prohress. P. 368.

Marks K. (1958). Critique of Hegel's Philosophy of Right / Karl Marks // K. Marks and F. Enhels. Writings / [translation of the second russian edition]. – K.: Derzhpolitvydav URSR,. – T. 1. – P. 207-208.

Foundations of Social Philosophy: Textbook / Ed. V. I. Volovyk. – Zaporizhzhia: Prosvita, 2012. P. 320.

Rubynshtein, S. L. (1999) Fundamentals general psychology. S. Petersburg: Pyter. P. 720.

Sartr, Zh. P. (2000) Being and Nothingness: Experience phenomenological ontology / Zhan-Pol Sartr; [translated from the French. V. Y. Koliadko]. Мoscow: Respublyka. P. 639.

Tatarkevych, V. (1981) About the happiness and perfection of human / V. Tatarkevych. – M.: «Prohress». P. 365.

Encyclopedic Dictionary of Philosophy (2002) / Ed. V. I. Shynkaruk. – K.: Abrys. P. 742.

Chaika, I. Yu. (2005) System integrity of society as a factor in its progressive development: аbstract of dissertation for the degree of Candidate of Philosophy: 09.00.03 «Social Philosophy and Philosophy of History» / Iryna Yuriivna Chaika; Institute of Higher Education Ukraine. Kyiv. P. 20.

«What is needed for happiness first?» (2008) Survey Sociological Service, Razumkov Centre for Economic and Political Studies // http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=356.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013. – 592 с.

2. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – Видання 2-е, виправлене й доповнене. – К.: Генеза, 1996. – 367 с.

3. Барулин В. С. Социальная философия: Учебник / В. С. Барулин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2002. – 560 с.

4. Бондар Л. В. Філософія щастя: ціннісно-праксеологічний аспект: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Лілія Василівна Бондар. – Одеса. – 2012. – 186 с.

5. Брюкнер П. Вечная эйфория: Эссе о принудительном счастье / Пер. с фр. Н. Мавлевич. – СПб.: Изд-во Ивано Лимбаха, 2007. – 240 с.

6. Бутченко Т. І. Соціально-політичне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів. Монографія. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. – 280 с.

7. Воловик Г. В. Життя як цінність: соціально-філософський аналіз. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук: спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Галина Віталіївна Воловик. – Запоріжжя, 2001. – 185 с.

8. Воронкова В. Г. «Общество риска» как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении // «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» («Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy»): Международный научный журнал / Под ред. В. Г.Воронковой. – Выпуск 58. – Запорожье, РВВ ЗДИА, 2014. – С. 13-24.

9. Зацепин В. И. Семейная жизнь как условие человеческого счастья. – Киев: Общество «Знание» Украинской ССР, 1975. – 16 с.

10. Ильенков Э. Философия и культура / Эвальд Ильенков. – М.: Политиздат, 1991. – (Мыслители XX века). – 464 с.

11. Каган М. С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.

12. Краткий философский словарь // Ред.-составители В. И. Воловик, Г. В. Воловик. – Запорожье: Просвіта, 2004. – 140 с.

13. Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович Кримський. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 367 c.

14. Мамардашвили М. Как я понимаю философию / Мераб Мамардашвили; [Сост. и предисл. Ю. П. Сенокосова] – М.: Прогресс, 1990. – 368 c.

15. Маркс К. До критики гегелівської філософії права / Карл Маркс // К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори / [пер. з 2-го рос. видання]. – К.: Держполітвидав УРСР, 1958. – Т. 1. – С. 207-342.

16. Основи соціальної філософії: Навчальний посібник / Під заг. ред. В. І. Воловика. – Запоріжжя: Просвіта, 2012. – 320 с.

17. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 1999. – 720 с.

18. Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Жан-Поль Сартр; [пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко] – М.: Республика, 2000. – 639 с.

19. Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека / В. Татаркевич. – М.: «Прогресс», 1981. – 365 с.

20. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В. І. Шинкарука. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

21. Чайка І. Ю. Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Ірина Юріївна Чайка; Ін-т вищ. освіти АПН
України. – К. – 2005. – 20 с.

22. «Що потрібно для щастя в першу чергу?» // Опитування Соціологічної служби Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. 2008 рік // Електронний ресурс http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=356.

Copyright (c) 2015 К. М. Скворцова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941