DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42602

Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни

І. О. Павленко

Анотація


Досліджуються характеристики суб’єктів взаємодії миру та війни в соціальному світі, згідно їх світогляду. З’ясовується функціонування соціальних інститутів як механізму об’єктивації діяльності суб’єктів. Синергетичний підхід відбиває дослідження соціального світу у протиріччі миру та війни, в умовах нелінійності, невизначеності, неврівноваженості, багатофакторності соціального розвитку. У соціальному світі відбувається взаємний перехід ідентичностей, взаємоідентифікація. Ідентитетом є заперечення або ствердження суб’єктом процесів миру або війни. Проаналізовані функції соціальних інститутів у форматах війни та миру демонструють нам невідповідність їх роботи в Україні. Отже, суб’єкти взаємодії миру та війни й стан суспільства та соціальних інститутів взаємопов’язані


Ключові слова


соціальний світ; мир; війна; суб’єкт; соціальний інститут; взаємодія; ідентифікація; діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kononenko S. State and society of citizens / Sergey Kononenko. Regime to access: http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_68_site_72.pdf.

Shayhorodskyy Y. Strategy of Community Development: ideological and institutional factors of creation / Yuri Shayhorodskyy. Regime to access: http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_68_site_72.pdf

Taran V. Perspective of the ukrainian state system in the context of the relations between Ukraine and Russia / V. A Taran // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy. - 2012. - № 51. - P. 65-73.

Mihalchenko N. Self-devided Ukraine: from Leonydyy for Victoria. V. 2 / N. I. Mihalchenko, V. P Andruschenko. Regime to access: http://ipiend.gov.ua/?mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=162&language=ua.

Krasnokutskyi O. V. Fundamentals of optimization of development of the ideology of state-building in ukraine / O.V. Krasnokutskyi // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy.- 2014. - № 58. - С. 269–277.

Glazunov V. V. Oligarch changes in the main elements of the political system of modern Ukraine/ V. V. Glazunov // Culturological Bulletin: scientific-theor. yearbook of Lower Dnieper. - Zaporizhzhya, 2009. - Vol. 23. - P. 124-131.

Civil society in modern Ukraine: specific formation, development trends: Monograph / Society. ed. F. Rudych. - K: Parliamentary Publishing, 2006. - 412 p.

Kryveha L. D. The civil society in Ukraine as a holistic integrative state of social freedom / L. D. Kryveha, I. M. Mukhin // Culturological Bulletin: scientific-theor. yearbook of Lower Dnieper. - Zaporizhzhya, 2004 - Vol. 12.- P. 69-74.

Zhadko V. A. The global issues of the day as an philosophical reflection object / V. A. Zhadko // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy. - 2010 - Vol. 43. - P. 187-195.

Voronkova V.G. "Risk society" as a result crisis of modern civilization in the global dimension/ V.G. Voronkova // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy. - 2014 - Vol. 58. - P. 13-24.

Simmel G. Favourites work / Georg Simmel. - K: Nika Center, 2006. - 440 p. - (Shift paradigm, Vol. 4).

Samchuk Z. F. The conception of humanism: an issue of the world–looking and criterion paradigm / Z. F. Samchuk // Gilea: Science. Bulletin: Coll. Science. pr. - K., 2009. - Vol. 22. - P. 302-313.

Rubinstein S. L. Problems of general psychology / S. L. Rubinstein; Ed. ed. E. V. Shorokhova. - Moscow: Pedagogika, 1973. - 422 p.

Abulkhanova-Slavskaya K. A. Philosophical - psychological concept of S. L. Rubinstein: at 100 anniversary day of birth / Abulkhanova Slavskaya K., A. Brushlynskyy. - M.: Nauka, 1989.- 248 p.

Abulkhanova-Slavskaya K. A. The life Strategy / K. A. Abulkhanova-Slavskaya. - Moscow: Misl, 1991. - 299 p.

Rubinstein S. L. Man and peace / S. L. Rubinstein. - St. Petersburg: Peter, 2012. - 224 p.- (Masters Psychology).

Bech V. P. Social organism: philosophical and methodological analysis / Vladimir P. Bech. - Zaporozhe: Tandem, 1998. - 188 p.

Berger P. Social Construction of Reality: The Treatise of the sociology knowledge / Berger, T. Luckmann; [trans. E. Rutkevich]. - Moscow: Mosk. Philosophy. Foundation et al., 1995. - 323 p.

Modern theoretical sociology / E. Giddens. - M.: INION, 1995. - 155 p.

Chernov I. A. Philosophy of Economy: Problems and approaches to understanding / I. A. Chernov // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy. – 2007. - Vol. 29. - P. 113-118.

Trygub I. I. Formation sociology of education as a field of scientific knowledge / I. I. Trygub // Process Teaching: Theory and Practice. - 2013. - Vol. 2. - P. 166-174.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кононенко С. Держава і суспільство громадян [Електронний ресурс] / Сергій Кононенко // Наукові записки Ін-ту політ. та етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2013. - № 6. - С. 5–13. - Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_68_site_72.pdf.

2. Шайгородський Ю. Cтратегія суспільного розвитку: світоглядні та інституційні чинники формування [Електронний ресурс] / Юрій Шайгородський // Наукові записки Ін-ту політ. та етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2013.- № 6.- С. 13–27. - Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_68_site_72.pdf

3. Таран В. О. Перспективи української державності в контексті україно- російських відносин / В.О. Таран // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2012. - № 51. - С. 65–73.

4. Михальченко Н. Украина, разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т. 2 [Электронный ресурс] / Н. И. Михальченко, В. П. Андрущенко. – К.: ИПиЭНИ имени И. Ф. Кураса НАН Украины, 2012. - 556 с. - Режим доступа: http://ipiend.gov.ua/ mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=162&language=ua.

5. Краснокутский А. В. Fundamentals of optimization of development of the ideology of state-building in Ukraine = Основы оптимизации развития идеологии государственного строительства в Украине / А. В. Краснокутский // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2014. — № 58. — С. 269–277.

6. Глазунов В. В. Олигархизация политической системы современной Украины / В. В. Глазунов // Культурологічний вісник: наук. -теор. щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 2009. - Вип. 23. - С. 124–131.

7. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. Ф. М. Рудича. - К.: Парламентське видавництво, 2006. - 412 с.

8. Кривега Л. Д. Громадянське суспільство в Україні як цілісно-інтегративний стан соціальної свободи / Л. Д. Кривега, І. М. Мухін // Культурологічний вісник: наук.-теор. щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 2004. - Вип. 12. - С. 69–74.

9. Жадько В. А. Глобальні проблеми сучасності як об’єкт філософської рефлексії / В. А. Жадько // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2010. - Вип. 43.- С. 187–195.

10. Воронкова В. Г. «Общество риска» как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2014. - Вип. 58. - С. 13–24.

11. Зиммель Г. Избранные работы / Георг Зиммель. - К.: Ника-Центр, 2006. - 440 с. - (Сдвиг парадигмы; Вып. 4).

12. Самчук З. Ф. Ідея гуманізму: проблема світоглядно–критеріальної парадигмальності / З. Ф. Самчук // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. - К., 2009. - Вип. 22. - С. 302–313.

13. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн; отв. ред. Е. В. Шорохова. - М.: Педагогика, 1973. - 422 с.

14. Абульханова-Славская К. А. Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна: к 100 летию со дня рождения / К. Абульханова-Славская, А. Брушлинский. - М.: Наука, 1989. - 248 с.

15. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.

16. Рубинштейн С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. - СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 224 с.- (Мастера психологии).

17. Бех В. П. Социальный организм: философско-методологический анализ / Владимир Павлович Бех. - Запорожье: Тандем, 1998. - 188 с.

18. Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман; [пер. Е. Руткевич]. - М.: Моск. филос. фонд и др., 1995. - 323 с.

19. Гидденс Э. Современная теоретическая социология [реф. сб. / РАН. ИНИОН. лаб. социол.]; отв. ред. Ю. А. Кимелев; ред.-сост. Н. Л. Полякова. - М.: ИНИОН, 1995. - 155 с.

20. Чернов И. А. Философия экономики: проблемы и подходы к осмыслению / И. А. Чернов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2007. - Вип. 29. - С. 113–118.

21. Тригуб І. І. Становлення соціології освіти як галузі наукового знання / І. І. Тригуб // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2013. — Вип. 2. — С. 166–174.

Copyright (c) 2015 І. О. Павленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941